h

Nieuws van de afdeling

8 september 2021

Natuurvisie 2040

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissie omgevingsbeleid werd gesproken over de concept Natuurvisie 2040. Het stuk wordt vanaf 17 september ter inzage gelegd. Lees hier de bijdrage van Henk van de Weg.

Lees verder
7 juli 2021

Inwoners bij de gasopslag Norg worden in de steek gelaten

Foto: Gemeente Noordenveld / www.gemeentenoordenveld.nl

De staten hebben, op initiatief van de ChristenUnie, in meerderheid uitgesproken dat het niet acceptabel is dat de gevolgen van de afbouw van gaswinning in Groningen worden afgewenteld naar de gasopslag Norg. Daarnaast vinden de Staten dat de rechtszekerheid van de Drentse inwoners door het niet toepassen van het bewijsvermoeden ernstig wordt verminderd.

Lees verder
7 juli 2021

Het goede doen

Foto: SP

Bij de Voorjaarnota stelde de PVV, via een motie 'Betrouwbare overheid', dat de consequenties voor de burgers duidelijk moeten zijn op financieel en ruimtelijk gebied. Greetje Dikkers gaf in haar reactie mee dat informeren van inwoners alleen niet voldoende is. Het belangrijkste is dat je het goede doet. Ze verwees daarbij naar de toeslagenaffaire en de mensen in Groningen. Lees hier haar reactie.

Lees verder
7 juli 2021

SP wil subsidie voor lokale circulaire initiatieven.

Foto: week van de circulaire economie / creative commons

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota diende de SP een motie in voor een subsidieregeling voor lokale circulaire initiatieven. De SP stelt voor om, naast de provinciale middelen voor circulaire innovaties in het bedrijfsleven, ook sociaal maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Dikkers “Het is belangrijk dat we zuinig en anders omgaan met grondstoffen bij de productie van goederen. Het is ook belangrijk dat we vervolgens zuinig en anders omgaan met die producten.  Dat kan bijvoorbeeld door te delen, doorgeven, repareren, hergebruiken. Met niet-verspillen valt ook veel grondstof- en milieuwinst te behalen. Bewustwording, enthousiasme en gedragsverandering realiseer je sneller door goed zichtbare voorbeelden in je directe omgeving”.

Lees verder
24 juni 2021

Vragen over uitspraak Lelieteelt Holtingerveld

Foto: wikimedai / wikimedia commons

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland heeft de SP vragen gesteld aan het college. De rechter stelt dat de provincie onvoldoende heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht. Greetje Dikkers wil van het college weten hoe er is gehandeld bij de andere Natura 2000 gebieden.

Lees verder
23 juni 2021

Voorjaarsnota

Foto: SP

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota stelde de SP voor om de subsidieregeling 'frisse start' volgend jaar voort te zetten en stichtingen en verenigingen subsidie te verlenen voor kleinschalige projecten op het gebied van circulaire economie. Moties over deze onderwerpen zullen op 7 juli tijdens de PS vergadering worden ingediend. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers tijdens de commissie FCBE.

Lees verder

Pagina's

U bent hier