h

Zonne-akkers en windmolens

3 oktober 2018

Zonne-akkers en windmolens

Foto: SP

De SP wil dat gemeenten pas als allerlaatste optie kijkt naar landbouw of natuurgronden om zonne-akkers of windmolens te plaatsen. Er is voldoende ruimte op daken, binnen bestaand stedelijk gebied of op ongebruikte gronden.

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat:

De komende tijd staan we voor een heel urgente en omvangrijke operatie. Hoe voorkomen we verdere opwarming van de aarde? Er moet nog heel veel gedaan worden om de hoeveelheid CO2-uitstoot te verminderen.

Volgend jaar moet er voor Drenthe een strategie liggen hoe we de uitstoot van CO2 met 49% gaan verminderen in 2030. Dat kan door het opwekken van duurzame energie, gasloos bouwen maar ook door energiebesparing of gebruik van restwarmte. En vast nog veel meer manieren.

Wat maandag, bij de aftrap van de Regionale Energiestrategie, prominent naar voren kwam is hoe we inwoners mee krijgen in dit proces. Hoe krijg je draagvlak en enthousiasme voor deze veranderingen. De SP werkt daar héél graag aan mee vandaar dat we twee amendementen hebben. Een voor het artikel over zonne-akkers en een voor Windenergie.

Voor het enthousiasme maakt het nogal wat uit waar je de duurzame energie gaat opwekken en wie ervan profiteert of last van heeft. Uit de milieueffectrapportage blijkt dat we genoeg oppervlakte daken en ongebruikte gronden hebben om 10 Petajoule duurzame energie op te wekken met alleen zonne-energie.

Uit de MER blijkt ook dat van de 5* onderzochte alternatieven, het alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van zon op daken, binnen bestaand stedelijk gebied en op ongebruikte gronden, de minste belasting voor de leefomgeving oplevert. En ook de minste weerstand voeg ik er maar aan toe.

Wij vinden het belangrijk dat we daarom eerst kijken naar daken en ongebruikte gronden om zonnepanelen te plaatsen. Pas als allerlaatste optie kan er gekeken worden naar zonne-akkers op andere grond maar dan wel onder voorwaarden. We willen met ons amendementen ervoor zorgen dat gemeenten niet zwichten voor grote investeerders die azen op landbouwgrond. Als er dan toch ergens een stuk grond gebruikt wordt voor zon of wind dan moeten inwoners betrokken worden bij de locatiekeuze, er een minimale afstand tot woningen(windmolens) worden aangehouden en ervan kunnen profiteren.

We vinden het goed dat het verwijderen van de zonne-akkers en windmolens is toegevoegd aan de verordening. Maar wanneer de installatie uiterlijk verwijderd moet worden, staat er nog niet bij. En of bij faillissement er genoeg geld is om de installaties weer te verwijderen en de oude staat weer te herstellen staat ook nog niet in de verordening. Er staat ook nog niets in de verordening over draagvalk voor de locatie en hoe inwoners profiteren van de goedkope energie. De PvdA wil het in de visie opnemen. Dat is prima maar een visie is alleen zelfbindend en werkt niet door in wat gemeenten doen of laten. Vandaar dat we vinden dat we het moeten opnemen in de verordening.

Wij vinden het beter om geen percentage voor draagvlak of deelname op te nemen in de verordening. De mogelijkheden en variaties van initiatieven zijn legio. Wij denken dat we zaken complex maken door percentages op te nemen.

Want wat doe je als er een breed gedragen initiatief qua locatie komt maar er maar 12% deelname mogelijk is. Of een initiatief waar 50% deelname mogelijk is maar de locatie onwenselijk. Of waar de gemeente een eigen energiebedrijf begint waar mensen niet direct (persoonlijk) aan deel kunnen nemen maar de locatie wel op draagvlak kan rekenen.

We willen wel afdwingen dat betrokkenheid van inwoners bij de locatie of mogelijkheden voor deelname concreet in een plan worden omschreven.  Daarmee is het voor alle Drenten, de raad en PS in het openbaar helder wat er gaat gebeuren en hoe inwoners zijn betrokken.

Als er één provincie is die de gevolgen ondervindt van het onzorgvuldig inplannen van duurzame energie dan is het Drenthe wel. Laten we alsjeblieft als PS deze verordening aangrijpen om meer te sturen op draagvlak, goede inpassing met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de leefomgeving en enthousiasme creëren voor energieprojecten. Wij denken dat het kan maar neem mensen wel op tijd mee.

 

Reactie toevoegen

U bent hier