h

schriftelijke vragen over TAG

1 november 2013

schriftelijke vragen over TAG

 

De SP-fractie is benieuwd in hoeverre Gedeputeerde Staten van Drenthe werk hebben gemaakt van milieuvriendelijk hergebruik van asfalt dat vrijkomt bij het onderhoud van Drentse wegen. Krijgt gebruikt asfalt Drentse wegen een duurzaam tweede leven?

In 2010* vroegen wij uw college naar de verwerking van TAG (teerhoudend asfalt granulaat).  U gaf in de beantwoording aan dat het TAG wordt afgevoerd naar een erkende verwerker voor thermische reiniging. U wilde ook een onderzoeken of het TAG daadwerkelijk is gereinigd. Ook gaf u aan om dit onderwerp aan de orde te stellen in het  Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe.

Volgens het Landelijk meldpunt afvalstoffen is er in 2012 bijna 660.000 ton TAG uit Nederland niet gereinigd en vervoerd naar Estland en Letland. Daarom stellen wij de volgende vragen:

  1. Welk bedrijf heeft u als bevoegd gezag aangewezen waar wegbeheerders in Drenthe hun TAG kunnen aanbieden?
  2. Wordt al het TAG afkomstig van wegwerkzaamheden in Drenthe thermisch gereinigd?
  3. Zo ja, hoe weet u dat en heeft u hiervoor harde bewijzen?
  4. Zo nee, hoeveel ton is er niet thermische gereinigd en waar is het gebleven?
  5. Heeft u binnen het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe afgesproken dat wegbeheerders(Provincie, Gemeenten en Waterschappen) in hun  bestekken de volgende  tekst  opnemen?

“teerhoudend asfalt moet  thermische gereinigd worden door een erkende verwerker”

  1. Zo ja, hebben alle wegbeheerders in Drenthe dit in hun bestekken staan?
  2. Zo nee, waarom niet?

Namens de SP fractie,

Philip Oosterlaak

 

 

U bent hier