h

SP stelt vragen over uitbreiding co-vergister in Donderen

15 februari 2023

SP stelt vragen over uitbreiding co-vergister in Donderen

Foto: SP

SP stelt vragen naar aanleiding van het bericht in het Dagblad van het Noorden van 20 januari j.l. dat de gemeente Tynaarlo positief is over de verdubbeling van de hoeveelheid te verwerken mest en co-producten in de co-vergister van de Maatschap Hartlief-Lammers in Donderen.

In 2017 diende deze maatschap een verzoek in voor verdubbeling (van 36.000 ton naar 72.000 ton per jaar) van de hoeveelheid te vergisten mest en co-producten ten opzichte van de oude vergunning. Daarmee zal deze co-vergister worden aangemerkt als IPPC-installatie*. Voor de bouw van de huidige co-vergister in Donderen werd in 2013 en 2014 in totaal voor 18 miljoen euro aan SDE subsidie aangevraagd.

Sinds 2017 is er het een en ander veranderd zoals de vele crisissen op het gebied van milieu, klimaat en volksgezondheid. Boeren mogen minder mest uitrijden over hun land omdat Europa niet langer aan Nederland vrijstelling verleent (derogatie). Er zijn grote mestfraude zaken in Nederland aan het licht gekomen.

Het Openbaar ministerie heeft begin 2022 o.a. de eigenaar van een co-vergister in Donderen voor de rechter gedaagd wegens mogelijk illegaal verwerken van papierslib in de co-vergister. De zeven zaken werden door de rechter uitgesteld omdat ook tussenhandelaren worden gehoord. Deze zaken zijn onderdeel van een veel grotere strafzaak.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

  1. In 2016 gaf u, als betrokkene bij het RIEC Noord Nederland, een serieus bestuurlijk signaal over de gevaren rond co-vergisters **

        Kunt u schetsen wat u sindsdien hebt gedaan om mestfraude  in         Drenthe te voorkomen?

  1. Gaat u, gezien de vele ontwikkelingen, de bovengenoemde vergunningaanvraag opnieuw beoordelen inclusief een Milieu Effect Rapportage (MER) en een integriteitsbeoordeling? Zo nee, waarom niet?
  2. Wat is volgens u de laatste stand van zaken rond de vervolging van zeven boeren uit het Noorden, waaronder één uit Donderen, die verdacht worden van mogelijk illegaal verwerken van papierslib in de co-vergister?

*IPPC-installaties zijn de grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU). Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie.

De beslisbevoegdheid voor de omgevingsvergunning en de Milieu Effect Rapportage (MER)-beoordelingsbesluit valt onder de bevoegdheid van de provincie Drenthe. Door de schaalvergroting van deze  aanvraag zal de C0-vergister worden aangemerkt als een IPPC-installatie en valt onder de RIE-richtlijn. Er moet daarom ook een integriteitsbeoordeling plaatsvinden.

**Conclusie bestuurlijk signaal RIEC Noord Nederland 2016

zie bijlage

Reactie toevoegen

U bent hier