h

Water en Bodem sturend. Mondelinge vragen SP

14 december 2022

Water en Bodem sturend. Mondelinge vragen SP

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

SP stelde vandaag vragen over water. Henk van de weg wilde een reflectie van het college op de brief van de minister "Water en Bodem Sturend".

Voorzitter, we hebben er een nieuwe afkorting bij. WBS-Water en Bodem Sturend (voor ruimtelijke opgaven) . Deze drie letters zullen heel erg belangrijk worden in de komende vier jaar. De brief van de regering over Water en Bodem Sturend (WBS) kwam echter vier dagen na het belangrijke debat in de tweede kamer over water op 21 november j.l.

We hebben dus geen reflectie van de kamer kunnen zien op deze brief. Onze fractie wil toch aandacht vragen voor Water en Bodem Sturend omdat dit zeker ook provinciaal zijn impact zal hebben.  Voor twee onderdelen van deze brief willen we graag een reflectie van het college:

  1. De regering wil toe naar minder drinkwatergebruik. Van 125 liter per inwoner naar 100 liter per inwoner in 2035. De industrie moet het watergebruik met 20% verminderen. Over een hoger tarief voor overmatig drinkwatergebruik wordt in de brief van de regering nog niet gesproken maar we hebben begrepen dat de waterbedrijven hierover met de minister in gesprek zijn. In het DVHN van dinsdag 29 november jl stond een stuk van waterbedrijf Vitens die toe wil naar een ‘luxe tarief’ voor particuliere veelverbruikers.

We zijn voorstander van minder drinkwatergebruik. We hebben daarvoor ook een motie ingediend om een kortingsactie te starten voor ‘Iedere tuin een regenton’.

Onze vraag is: Hoe staat het college tegenover beprijzen van overmatig drinkwatergebruik bij zowel burgers als bedrijven? Kunt u in uw reflectie meenemen het feit dat we de komst van een yoghurt fabriek in Hoogeveen subsidiëren die heel veel drinkwater verbruikt en hoe we hier in Drenthe vervolgens onze inwoners gaan stimuleren om minder drinkwater te gebruiken.

  1. We begrijpen uit de position paper van het IPO over Water en Bodem Sturend dat als gevolg van de derogatie de provincies nu al zien dat agrariërs verzoeken doen om grasland om te zetten naar bouwland en bollenteelt.  Ik hoef u niet uit te leggen dat de bollenteelt, voor China en Rusland met de enorme hoeveelheden bestrijdingsmiddelen (spuitschema’s recent openbaar gemaakt Lhee), hier in Drenthe een zeer gevoelig onderwerp is.  

Onze vraag is: ziet u hier in Drenthe ook verzoeken om grasland om te zetten naar bollenteelt? Kunt u daarbij meenemen dat Drenthe specifiek genoemd wordt in de WBS-brief vanwege onze hoge zandgronden en dat het IPO zegt dat het evident is dat teeltwijzen daarop aangepast zouden moeten worden.

Reactie toevoegen

U bent hier