h

Bollenteelt

16 juni 2021

Bollenteelt

Foto: wikimedai / wikimedia commons

Vandaag werd gesproken over de pilot  duurzame bollenteelt. De SP constateert dat in deze pilot letterlijk staat dat de agrarische ondernemers centraal staan. De omwonenden kunnen alleen aanschuiven maar geen onderdelen van deze pilot wijzigen. Henk van de Weg vindt het diep triest dat gezondheidsrisico’s, bijensterfte, verlies van biodiversiteit, grondwatervervuiling en drinkwaterverontreiniging niet centraal staan"

Tijdens de commissievergadering werden de volgende vragen gesteld aan de fracties de agenderende partijen (PvdA,D66,GL en PvdD)

1. Bent u met ons van mening dat ALLE partijen betrokken dienen te worden bij de uitvoering van dit programma, dus ook inwoners en aanwonenden, ongeorganiseerd en georganiseerd (meten=weten)?

Reactie SP

In het programmavoorstel voor de pilot staat letterlijk: “Bij de uitvoering van dit programma staat de agrarische ondernemer centraal”….Daarna volgt nog wat over de samenwerking en dialoog met omwonenden.

Wij krijgen sterk de indruk dat deze pilot alleen maar een manier is om echte maatregelen tegen de gevaren van chemische bestrijdingsmiddelen op de lange baan te schuiven. Omwonenden zullen, als ze aanschuiven bij dit project grote kans lopen dat ze “misbruikt” worden om voor de buitenwereld de schijn op te houden en dat “er is gewerkt aan een dialoog” .
Onze wedervraag aan de andere fracties is dan ook:
Wat levert het de omwonenden op als ze meewerken  aan een programma waarbinnen de belangen van de bollentelers centraal staan? Tenzij natuurlijk de tekst van het uitvoeringsprogramma op een aantal punten ingrijpend wordt aangepast. Dan heeft ook een dialoog met inhoudelijke inbreng zin.
En dan zouden ook Natuur en Milieu Overijssel en de Natuur en Milieu Federatie Drenthe aan kunnen haken.

2. Er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheden vanuit de ruimtelijke ordening, zoals bv spuitvrije zones bij gebouwen en natuurgebieden zoals we hebben in het Drentsche AA gebied?

Reactie SP

Op verzoek van de tweede kamer ligt er al een advies van professor Koeman over de juridische mogelijkheden voor spuitvrije zones. Ook dit college heeft bij de gezondheidsraad advies ingewonnen over de juridische mogelijkheden. Er ligt ook een rapport van de Wageningen universiteit  ‘Juridisch advies Regulering glyfosaat houdende middelen’.

Professor Koeman geeft aan dat voor nieuwe gevallen er zeker spuitvrije zones kunnen worden ingesteld. Voor bestaande gevallen kan dat zeker bij de invoering van de omgevingswet.

Dus wat er nu moet gebeuren is dat gemeenten spuitvrije zondes invoeren in hun omgevingsplannen, de provincie spuitvrije zones in haar omgevingsverordening opneemt. Ik benadruk dat het inrichten van spuitvrije zones het gevaar in zich bergt dat het gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen geaccepteerd wordt. De rijksoverheid zou direct, uit voorzorgbeginsel, het gebruik van deze middelen moeten verbieden.

Maar, dat gebeurt allemaal niet omdat, en daar komt die zin weer,….”de belangen van de agrarische ondernemer staan centraal’…..

Gezondheidsrisico’s, bijensterfte, verlies van biodiversiteit, grondwatervervuiling, drinkwaterverontreiniging dat staat niet centraal en dat is diep en diep triest.

 

Reactie toevoegen

U bent hier