h

Vragen over vuurwerkopslag

25 april 2019

Vragen over vuurwerkopslag

Foto: wikipedia / wikipedia

In Drenthe zijn 78 locaties waar consumentenvuurwerk mag worden opgeslagen. Dankzij oplettende inwoners en ondernemers werd vorig jaar duidelijk dat de gemeente Coevorden een opslaglocatie in het centrum wilde goedkeuren en de gemeente Emmen een opslag op een industrieterrein tot maximaal 9000 kilogram. De SP stelt vragen over de vuurwerkopslag in Drenthe.

Lees hieronder de vragen

Dankzij oplettende inwoners en ondernemers werd vorig jaar duidelijk dat de gemeente Coevorden een opslaglocatie in het centrum wilde goedkeuren en de gemeente Emmen een vuurwerkopslag op een industrieterrein tot maximaal 9000 kilogram.

In Drenthe zijn 78 locaties bekend waar consumentenvuurwerk tot een maximum van 10.000 kilogram mogen worden opgeslagen en verkocht. Op grond van het vuurwerkbesluit mag dit vuurwerk er het hele jaar liggen. De veiligheidsafstand tot kwetsbare objecten, die in acht moet worden genomen volgens het vuurwerkbesluit, is 8 meter.

Ter vergelijking, de veiligheidsafstand voor opslagen boven de 10.000 kg, afhankelijk van de hoeveelheid, ligt tussen de 20 en 48 meter.

We hebben de volgende vragen:

 1. Via risicokaart.nl worden alleen een vuurwerkopslagen van meer dan 10.000 kg zichtbaar. Drenthe heeft geen vuurwerkopslag van boven de 10.000 kg. Bent u het met ons eens dat iedereen inzicht moet krijgen in de risico's in de directe woonomgeving, ook als er bijvoorbeeld 9000 kilo vuurwerk wordt opgeslagen?
 2. Op welke wijze kan een inwoner in Drenthe contoleren hoeveel vuurwerk er in hun directe omgeving kan worden opgeslagen?
 3. In Drenthe werken gemeenten, provincie en veiligheidsregio samen aan externe veiligheid. Zijn er tijdens deze samenwerking knelpunten naar voren gekomen over de opslag van vuurwerk?
 4. Zo ja, welke knelpunten zijn er gesignaleerd en wat is/wordt eraan gedaan?
 5. Omdat de veiligheidsafstanden drastisch van elkaar verschillen (zie bijlage) willen we graag uitleg waarom een opslag van 9.999 kg vuurwerk minder gevaarlijk zou zijn dan 10.000 kg vuurwerk?
 6. Bent u met de SP van mening dat de regelgeving omtrent de opslag van vuurwerk in Drenthe in ieder geval in woonwijken en in de nabijheid van overige bebouwing dient uit te sluiten?
 7. Zo ja, bij welke van de 78 locaties is dat niet het geval en hoeveel vuurwerk mag daar worden opgeslagen?

Namens de SP-fractie

Greetje Dikkers

Bijlage

Vuurwerkbesluit

1.2 a. Bij een inrichting waarin in totaal niet meer dan 10 000 kg consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn, dient, gemeten vanaf de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats in voorwaartse richting, tot een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object en een geprojecteerd beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object een veiligheidsafstand van ten minste 8 meter in acht te worden genomen.

b. Binnen de veiligheidsafstand in voorwaartse richting, het vrijwaringsgebied daaronder niet begrepen, mag in afwijking van onderdeel a een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object aanwezig zijn of geprojecteerd zijn, indien tussen de deuropening van de (buffer)bewaarplaats en dat object een scheidingsconstructie aanwezig is:

 • 1°. waarvan de brandwerendheid niet lager is dan 60 minuten;
 • 2°. waarin zich geen opening, raam of deur bevindt;
 • 3°. die, voor zover het een verticale scheidingsconstructie betreft, vervaardigd is van metselwerk, beton of cellenbeton, dan wel ander materiaal ten aanzien waarvan het bevoegd gezag heeft beslist dat daarmee ten minste dezelfde brandwerendheid en constructieve stevigheid wordt bereikt.

1.3 Bij een inrichting waarin in totaal meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk al dan niet tezamen met theatervuurwerk aanwezig mag zijn:

 • a. mag boven de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats geen beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object aanwezig zijn of geprojecteerd zijn,
 • b. dient, gemeten vanaf de bewaarplaats in voorwaartse richting, tot een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object en een geprojecteerd beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object de volgende veiligheidsafstand in acht te worden genomen:

grootte deuropening van de bewaarplaats

veiligheidsafstand

vanaf 0 m2 tot en met 4 m2 20 meter
vanaf 4 m2 tot en met 6 m2 25 meter
vanaf 6 m2 tot en met 8 m2 30 meter
 • c. dienen, gemeten vanaf de bufferbewaarplaats in voorwaartse, zijwaartse en achterwaartse richting, tot een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object en een geprojecteerd beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object de volgende veiligheidsafstanden in acht te worden genomen:

toegestane hoeveelheid per bufferbewaarplaats

veiligheidsafstand

  voorwaarts zijwaarts achterwaarts
vanaf 0 kg tot en met 500 kg 20 meter 20 meter 4 meter
vanaf 500 kg tot en met 1 000 kg 25 meter 20 meter 5 meter
vanaf 1 000 kg tot en met 2 000 kg 33 meter 25 meter 6 meter
vanaf 2 000 kg tot en met 3 500 kg 42 meter 31 meter 8 meter
vanaf 3 500 kg tot en met 5 000 kg 48 meter 36 meter 9 meter

Reactie toevoegen

U bent hier