h

Zonnepanelen voetbalclubs niet op het net, allemaal de schuld van het Rijk?

5 maart 2019

Zonnepanelen voetbalclubs niet op het net, allemaal de schuld van het Rijk?

Foto: Provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

Het electriciteitsnet raakt vol. Tal van voetbalclubs vissen momenteel achter het net. Hun goede plannen de daken van sportaccomodaties vol te zetten met zonnepanelen zijn momenteel onuitvoerbaar omdat exploitanten van zonneparken zich eerder gemeld hebben om aangesloten te worden. Ook pakken een aantal regelingen niet goed uit voor de clubs. De PvdA in provinciale staten stelde hierover de vraag aan het college of het huidige Rijksbeleid voor deze stagnatie zorgt? Het College bevestigt dit met een 'ja' als antwoord. Voor de SP gaat dit iets te snel door de bocht. Is de vrijblijvende en weinig vooruitziende aanpak van de provincie niet eveneens debet aan de problemen?

,,Al tientallen jaren is bekend dat de fossiele brandstoffen opraken, dat er sprake is van milieueffecten, en dat het noodzakelijk is over te schakelen op duurzame energie. Vele rapporten zijn sindsdien geschreven over hoe dat vorm zou kunnen krijgen, ondermeer met inschakeling van wind- en zonne-energie”, meent SP statenlid Oosterlaak. ,,Ook verschenen prognoses welke groei deze energiebronnen mogelijk zouden kunnen krijgen. Dat hierbij ook gelet moet worden op de capaciteit van het elektriciteitsnet was een bekend gegeven. In ieder geval bij Tennet, dat bijvoorbeeld al jaren bezig is het net in Duitsland aan te passen.

 

Maar ook in Drenthe waren er eerder situaties waarbij bleek dat het net niet in alle gevallen voldoende capaciteit heeft om bijvoorbeeld voor projecten 'Zon voor asbest' de geproduceerde stroom van zonnepanelen op het net te kunnen zetten. Naar onze mening kan het dan geen verrassing zijn, dat er op een gegeven moment problemen ontstaan omdat het electriciteitsnet domweg te weinig capaciteit heeft, terwijl er al jaren
niet gewerkt is aan uitbreiding”.

 

In de onlangs vastgestelde omgevingsvisie biedt de provincie initiatiefnemers desondanks een grote vrijheid een zonnepark te beginnen. Een beleidskeuze van het college, onder aanvoering van gedeputeerde Stelpstra. Een college waarin VVD, PvdA, CDA en CU zitting hebben. Niet de overheid in samenspraak met inwoners voert de regie waar deze parken gaan komen, het is aan exploitanten en grondeigenaren aanvragen in te dienen op locaties die hen het beste uitkomen. Daarbij speelt de winstgevendheid van de parken en de beschikbaarheid van subsidies een doorslaggevende rol. Het gevolg is echter dat er niet zoiets is als een provinciaal plan waar zonneparken het beste kunnen komen, of een planning in welke volgorde in de tijd dat het beste kan gebeuren, wie daarbij voorrang heeft, of een doelstelling hoeveel zonne-energie uiteindelijk noodzakelijk is.

 

Naar de mening van de SP kunnen de opgetreden capaciteitsproblemen van het net in ieder geval geen verrassing zijn. ,,Dat ondermeer voetbalclubs nu achter het net vissen is bijzonder sneu. De keus als provincie geen regie te voeren over waar zonneparken kunnen komen, heeft in ieder geval niet geholpen stagnatie te voorkomen”, aldus Oosterlaak. De SP heeft daarom aanvullende vragen gesteld waarvan de laatste luidt: 'Bent u het met de SP-fractie eens dat het eerlijke antwoord op de vraag van de PvdA of het Rijksbeleid voor deze stagnering zorgt, niet alleen 'ja' kan zijn maar aangevuld dient te worden met een zienswijze op het tot op heden gevoerde provinciale beleid, waarbij ook de hand in eigen boezem gestoken dient te worden".

https://www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen/sp___stagnering_verduurzaming_sportverenigingen_/

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier