h

Provincie gaat niet in beroep tegen gaswinningsplan

19 december 2018

Provincie gaat niet in beroep tegen gaswinningsplan

Foto: overheid.nl / www.overheid.nl

SP, GroenLinks en D66 wilden dat de provincie, net als de gemeenten in Noord-Drenthe, in beroep gaat tegen het gaswinningplan.

MOTIE vreemd aan de orde gaswinning (verworpen)

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 19-12-2018;

Constaterende dat:

-De Staten op 07-02-2018 unaniem (zie bijlage Motie 2018-1) o.a. hebben uitgesproken dat:

  • Voor alle inwoners van Nederland, waaronder Drenthe, die schade lijden door gaswinning dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming is, en ook blijft met de invoering van een nieuw schadeprotocol voor Groningen;
  • Er zo snel mogelijk een schadeprotocol moet komen voor de mijnbouwschade door gaswinning uit de kleine velden;

-De gemeente Assen, net als naar verwachting een aantal andere decentrale overheden binnen het gebied van het Winningsplan Westerveld, in beroep gaat tegen het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat op het Winningsplan Westerveld omdat:

  • de Minister feitelijk weinig tot niets heeft gedaan met de zienswijzen van Assen.
  • In het besluit nog geen duidelijke voorschriften zijn opgenomen voor een goede schaderegeling zoals die er wel is in Groningen en voor een goed onderbouwd risicobeheersysteem.
  • er bij de Seismische Risico Analyse uitgegaan is van onjuiste gegevens.

-De gemeente Assen aangeeft dat dit beroep alleen al nodig is omdat de jurisprudentie rond winningen uit kleine gasvelden zich snel ontwikkelt. Zouden ze niet in beroep gaan, dan kunnen de inwoners van Assen niet “mee profiteren” van mogelijk gunstige ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om:

-samen met de gemeenten op te trekken en in beroep te gaan tegen het instemmingbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op het Winningsplan Westerveld

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Namens de fracties van de SP, GroenLinks en D66

Greetje Dikkers

Hans Kuipers

Marianne van der Tol

Reactie toevoegen

U bent hier