h

Wachten op de Europese commissie?

25 juni 2018

Wachten op de Europese commissie?

Foto: SP

In Brussel ligt het voorstel op tafel om de dienstenrichtlijn te wijzigen. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de vrijheid van gemeenten en provincies. De SP wil weten hoe verstrekkend de gevolgen zijn voor de Drenthe. Lees hier de vragen:

"In Brussel ligt het voorstel op tafel om de dienstenrichtlijn te
wijzigen. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de vrijheid van gemeenten
en provincies om eigen beleid te maken. Nu geldt dat een regel, wet of
besluit, die raakt aan commerciële diensten, genotificeerd (gemeld) moet
worden bij de Europese Commissie. Op dit moment kan de Commissie
daarmee áchteraf besluiten dat iets in strijd is met de
dienstenrichtlijn.

Dit wordt nu omgedraaid: nog voordat een besluit of maatregel wordt
genomen, moet er dan toestemming zijn van de Europese Commissie.
Minimaal drie maanden van tevoren moet een voorstel ter toetsing gemeld
worden aan de Europese Commissie. Zolang zij dit bestudeert, mag de
gekozen volksvertegenwoordiging nog géén besluit nemen
(standstill-clausule). Wel is er een spoedprocedure mogelijk. In
gevallen van urgente maatregelen in het kader van publiek beleid,
veiligheid en milieuverontreiniging mag een lidstaat wel overgaan tot
het aannemen van een dergelijke maatregel zonder het oordeel van de
Commissie af te wachten. De notificatieverplichting blijft wel gelden,
maar achteraf, net zoals nu het geval is. In verband met het
bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

 • Welke van onze provinciale werkzaamheden vallen allemaal onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?
 • Klopt het dat alle genomen besluiten die onder het dienstenverkeer
  vallen momenteel door de provincie gemeld worden aan de Europese
  Commissie? Zo ja, om hoeveel meldingen per jaar gaat het? Zo nee, waarom
  niet?
 • Indien deze meldingen door de provincie worden gedaan, hoeveel fte kost dat aan ambtenaren?
 • Bent u bekend met de wijziging van deze meldingsplicht
  ('nofiticatieverplichting') waarover momenteel wordt onderhandeld in de
  Europese Unie? Zo ja, vindt u het ook niet schokkend dat deze melding nu
  drie maanden voor het besluit moet worden genomen al richting de
  Europese Commissie moet?
 • Betekent deze wijziging dat we voor een beslissing eerst drie tot
  zes maanden moeten wachten op goedkeuring uit Brussel? Zo ja, deelt u
  mijn mening dat we dit niet mogen laten gebeuren?
 • Bent u het met mij eens dat dit gaat leiden tot ellenlange
  vertraging (drie tot zes maanden!) en dat dit het democratische proces
  van onze provincie ondermijnt?
 • Hoe gaat de provincie ervoor zorgen dat ons democratisch proces niet
  wordt lamgelegd? Bent u het ermee eens dat we bij de IPO en/of de
  minister aan de alarmbel moeten trekken? Zo ja, gaat u hierop zo snel
  mogelijk actie ondernemen?
 • Bent u het met mij eens dat het dwingende karakter dat ze willen
  introduceren gaat leiden tot hogere administratieve lasten en kosten
  voor de provincie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het met mij eens
  dat de provincie niet moet opdraaien voor bemoeienis van Brussel?
 • Kunt u een overzicht maken van de op stapel zijnde besluiten die
  onder deze nieuwe notificatieverplichting gaan vallen, zodat we een
  beeld krijgen hoe verreikend dit is?
 • In afwachting van uw reactie,
 • namens de SP-fractiePhilip Oosterlaak

Reactie toevoegen

U bent hier