h

Cultuurnota 2017-2020

14 september 2016

Cultuurnota 2017-2020

Foto: provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

SP wil een stipendium voor alle vormen in de cultuur, dat de mogelijkheid schept voor een talent om zich verder beroepsmatig en kwalitatief te ontwikkelen.

Klik hier voor de cultuurnota 2017-2020

Hieronder de bijdrage van Louise Smits. hier de cultuurnota 2017-2018

De SP is tevreden dat met deze cultuurnota het door gedeputeerde van der Tuuk   vorm gegeven beleid in het beleidsplan 2013-2016 voortgezet wordt in een, zoals gedeputeerde Bijl het in het voorwoord benoemt, een bruisend cultureel aanbod. Zelf zou ik daar het woordje “breed” aan willen toevoegen.

Tevreden betekent echter niet dat we dan hier niets meer aan zouden toevoegen of over opmerken. Ik loop met u de nota door.

Bij de waarde van cultuur wordt gesteld dat het provinciaal cultuurbeleid begint bij de jeugd. m.n. in de educatie. Wat we in de nota missen is specifieke aandacht voor de cultuureducatie van ouderen. Het aanbod aan cursussen handvaardigheid op beeldend gebied als keramiek, tekenen en schilderen en wat dies meer zij is door opgedragen gemeentelijke bezuinigingen aan de instituten voor cultuur en kunstzinnige vorming onder druk gezet en verdwenen of geprivatiseerd. Hier zou de provincie een verbindende en ondersteunende rol kunnen spelen in het tegengaan van deze sluipende afbraak. Want dit element kent ook een sociaal-economische context., nl. invulling kunnen geven aan eigen tijd, eenzaamheid tegen gaan, bijdragen aan een gevoel van zelfredzaamheid. Naast de vergrijzing en krimp vormt eenzaamheid, het geen invulling weten te geven aan je eigen leefbaarheid een dreiging voor de volksgezondheid.  

Bij het kopje “de provincie als ondernemer in het culturele domein” stelt u dat u in uw rol van zowel investeerder als subsidieverstrekker stuurt op resultaat.  Dat staat daar heel streng, maar niet alles is meetbaar. Het is mooi dat de provincie hiermee vooral bedoeld dat zij nieuwe initiatieven een kans durft te geven. Maar toon dan ook diezelfde durf bij het afrekenen, stel heldere criteria vooraf, zorg er vooral voor dat degenen die het resultaat beoordelen geschikt zijn voor hun taak en beschikken over de benodigde specifieke deskundigheid en flexibiliteit.

Bij de provincie als inspirator in het culturele domein stelt de SP u voor, en we zullen daartoe met een motie komen bij de behandeling in PS, om de mogelijkheid te overwegen van het toekennen van een stipendium. Alle subsidies voor individuele kunstenaars zijn zo langzamerhand verdwenen. Juist binnen kunst en cultuur is de inspiratie die uitgaat van grote voorbeelden en talenten zo belangrijk. Een Drents gerelateerd stipendium t.a.v. alle vormen in de cultuur, dat de mogelijkheid schept voor een talent om zich verder beroepsmatig kwalitatief te ontwikkelen.

De SP volgt al jaren met belangstelling het beleid van de provincie tav musea. Waar we bezorgd over zijn is de positie van de kleine musea. Die hebben het landelijk heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Drenthe kent 45 musea en u zet 5 daarvan, de musea van provinciaal belang en het Drents museum in het middelpunt.   Wij misgunnen hen de aandacht niet, want ze hebben het verdiend. U stelt voor de vele kleine Drentse musea structureel te subsidiëren via het Platform Drentse Musea. De SP acht een regelmatig contact tussen het platform en de provincie van belang. Want ook al hebben die 40 overige musea gemeen dat ze klein zijn, hun behoeftes en belangen lopen lang niet altijd gelijk.

De aandacht van de provincie voor het cultureel en ruimtelijk erfgoed, het opnieuw vormgeven van het steunpunt erfgoed juichen we toe. Evenals de verbreding van de monumentenwacht en alle aandacht voor behoud en bestemming karakteristiek bezit.  

We zijn nieuwsgierig naar de opbrengsten/resultaten van de samenwerking met de gemeenten aan het vermarkten van het Drentse erfgoed. Daar willen we graag van op de hoogte blijven. Met het willen zorgen voor professionele ondersteuning voor burgerinitiatieven bij behoud karakteristiek bezit toont u zich een proactieve, goede hoeder.       

De SP maakt zich zorgen over de hoeveelheid taken c.q. opdrachten die de provincie binnen het terrein van de beeldende kunt wil overhevelen naar K&C. M.n. ook in de openbare ruimte. Natuurlijk, het betreft hier een provinciale bevoegdheid. De vraag die bij ons rijst, is of K&C hier voldoende op is toegerust.  Het organiseren van een evenement als een tweejarige Drentse Kunst Biënnale klinkt prachtig, is prestigieus maar brengt ook veel afbreukrisico met zich mee.  

De SP gaat ervan uit dat de provincie de uitkomst van het onderzoek naar de faciliteringsmogelijkheden van de democratische en sociale taak van de journalistiek in Drenthe aan PS voorlegt en PS informeert over hoe de provincie daarmee verder gaat. Graag een toezegging van de gedeputeerde.     

Op bladzij 33 worden wij gelukkig onder de kop “Stad en regio” waarin u streeft binnen het noordelijke cultuurprogramma naar het bereik van nieuwe doelgroepen die weinig of niet met kunst en cultuur en erfgoed in aanraking komen als bijdrage in … en dan volgt er een reeks van activiteiten. U zet als provincie hoog in, maar wie niet probeert bereikt ook niets.

Over de provinciale adviescommissie geldt wat ik al eerder in mijn betoog aangaf over het beoordelen van resultaat: wil u er aub voor waken dat deze commissie niet te eenzijdig wordt samengesteld. U heeft het in de nota over breed samengesteld. De SP houdt u eraan. Klachten uit het veld bereiken ons snel genoeg is onze ervaring.

De ontwikkelingen de komende jaren in de lokale infrastructuur van de bibliotheken laten zien dat het nog even onrustig zal blijven in Drents bibliotheekland, een transitie van een voornamelijk kennis- en educatief ondersteunend orgaan naar een cultureel middelpunt met meerdere rollen zoals bij voorbeeld als locatie voor het taalonderwijs.

Tenslotte; een meer persoonlijke noot. Het verhaal van Drenthe – de term “verhaal””  suggereert dat het ook om een sprookje kan gaan. Deze cultuurnota schrijft Drentse geschiedenis, en als historicus klinkt me dat realistischer in de oren.   

Reactie toevoegen

U bent hier