h

Sociaal Domein Hutspot

31 maart 2016

Sociaal Domein Hutspot

Foto: Holland.com / www.holland.com

Goed bedoelde hutspot maar nog niet echt lekker. Zo kwalificeerde Louise Smits afgelopen woensdag de notitie over het sociaal domein. "We missen een visie met een planning en prioriteiten".

Lees hier de bijdrage van Louise Smits

Zo zou ik als kok deze notitie willen benoemen. Er zit allerlei hele mooie ingrediënten in, de bedoeling is ook om het allemaal heel aanlokkelijk op te dienen. En toch worden we als SP er nog warm nog koud van.

De eerste vraag die bij me opkwam, toen ik de notitie las, was welke status deze notitie eigenlijk heeft. Het is wel een statenstuk maar geen kadernota.? Gaat het hier over een beleid waar wij als PS in onze kaderstellende rol ja of nee tegen zouden moeten zeggen, kunnen zeggen? . Als dat de bedoeling is, missen we als SP een duidelijke visie, met een planning en prioriteiten en spelregels waarop als we hier ja tegen zeggen op doorgepakt kan worden.

Het is een mooi verhaal over een noodzaak van heroverweging van de rol van de provincie nu haar taken in het sociale domein zijn afgenomen  door de transities naar gemeenten en instellingen. Het vertelt over de zaken die al gebeuren en over de rollen die de provincie voor zich zelf  ziet als faciliteren, samenbrengen, ondersteunen, signaleren, en samenwerken  met de gemeenten in Drenthe en de stakeholders binnen het sociaal domein. En daarnaast het stimuleren van burgerinitiatieven en het versterken van burgerkracht.

Eigenlijk bevat deze notitie geen elementen waar je tegen zou kunnen/moeten zijn. Er wordt wel vaak verwezen naar andere beleidsnota’s die nog niet gereed zijn. Maar wat heel erg opvalt is dat er niets gezegd wordt over de communicatie , het samen optrekken met de gemeenten en met de stakeholders. Hoe verloopt dat? We horen over de frequentie van overleg, regelmatig, en dat de overleggen goed verlopen. Het enige dat daar wat uitspringt is het voorbeeld van de bovenregionale afspraken met de vijf gemeenten in Zuidoost Drenthe. Daar vormde een duidelijke maatschappelijke opgave de leidraad voor de gestarte projecten.

De vormgeving van het beleid vanuit een breed gedragen visie moet eigenlijk nog beginnen.  Van dat proces dat nog moet groeien wordt veel verwacht. Het verhaal  dat nu voorligt, ik val nu in herhaling, bevat een staalkaart van wat in gang gezet is,  een soort warme, veelbelovende lappendeken, maar rafelig omdat er heldere kaders ontbreken. Dat maakt vinden wij als SP het moeilijk om in onze kaderstellende rol als PS over dit beleid een duidelijk oordeel  te formuleren.

Onze vraag daarom is aan GS om met deze beleidsnotitie als praatpapier op korte termijn om de tafel te gaan zitten met al je gesprekspartners in deze; gemeenten en stakeholders en in die gezamenlijke discussie te komen tot een sociaal beleid voor de provincie vervat in een helder kadernota  met een duidelijke visie, planning, prioriteitstelling, resultaatverwachting en criteria.

Het idee om planbureaufunctie van STAMM/CMO  te verbreden naar Drenthe kan daarin meteen worden meegenomen, net als al die andere opzetjes in deze notitie.

Reactie toevoegen

U bent hier