h

Begroting 2016

12 november 2015

Begroting 2016

Foto: SP

Woensdag 11 november stond de Statenvergadering in het teken van de begroting 2016. Lees hier de bijdrage 1e termijn van fractievoorzitter Wim Moinat.

Deze begroting voor 2016 is het eerste begrotingsjaar van de coalitie waarbij men zelf de lijnen kan uitzetten. Ik mag u alvast verklappen;de SP vindt dit best een goede begroting! Daarom hebben we besloten in te zetten op een kwaliteitsverbetering van deze begroting omdat we denken dat er op diverse gebieden nog "winst" te behalen is.

Economisch Drenthe

Het college noemt op bladzijde 8 van de nota van aanbieding werkgelegenheid een basisvoorwaarde om mee te doen, om er toe te doen in de maatschappij.
Daarmee wordt er ook een waarde- oordeel
uitgesproken over de vele vrouwen en mannen, die om diverse redenen geen baan hebben, maar werken in het huishouden, die kinderen verzorgen, mantelzorg verlenen en/ of vrijwilligerswerk doen.
Participatie aan de samenleving is meer dan werken alleen. Wij vinden een meer genuanceerde formulering zeker op zijn plaats.

De extra inzet op recreatie als kans voor Drenthe is belangrijk. Kwaliteit en ruimte als speerpunt voor toerisme is goed. Maar is er wel echt sprake van extra inzet? Volgend jaar vervalt het rijksgeld dat we
krijgen voor sectorplannen, een bedrag van bijna 1 miljoen. We betalen nu zelf 450.000 euro voor structuur versterking en dat was vorig jaar ook zo. Het lijkt er op dat het extra geld rechtstreeks door gaat naar
Marketing Drenthe. Zij krijgen nu al een miljoen per jaar voor advertenties in glossy weekbladen en tv-spotjes over Drenthe, en nu krijgen ze er nog eens 1 miljoen bij voor extra opdrachten om Drenthe als merk te verkopen? Laten we niet extra inzetten op PR, dat kan de markt zelf ook wel. Het genoemde herstructureringsfonds zou een goed plan kunnen zijn. Vanuit het oogpunt van werkgelegenheid en huisvesting
zou de provincie zich moeten richten op een kwaliteitsslag met betrekking tot de verouderde recreatieterreinen. Inventariseren waar mogelijkheden van opknappen of sanering zijn en vervolgens de betrokken partijen ondersteunen. Ook het vraagstuk rondom permanente bewoning op recreatieterreinen zou daarin meegenomen kunnen worden.

Ruimtelijk Drenthe

In de afgelopen twee jaar is 375.000 euro subsidie verleend aan 83 projecten van 'asbest eraf, zonnepanelen erop'. Ook komend jaar kunnen boeren weer aanvragen. Wat de SP betreft wordt de aanpak op korte termijn verbreed. Zo voorkom je asbestslachtoffers, zet je in op groene stroom en bevorder je de werkgelegenheid. Dat geldt ook voor de
succesvolle isolatie programma's en het plaatsen van zonnepanelen. Wat de SP betreft mag dit nog wat nadrukkelijker onder de aandacht gebracht
worden..

VZ - Er is een nijpend tekort aan sociale huurwoningen
in ons land. Ook in Drenthe dreigt dit een probleem te worden. Met de discussie over asielzoekers wordt dit alleen nog maar duidelijker. Veel mensen denken misschien dat de woningnood de schuld is van de
asielzoekers en dat de PVV daar het antwoord op heeft. Helaas, was het maar zo eenvoudig. Die lange wachtlijsten zijn het gevolg van het beleid van de laatste tientallen jaren. Het kabinet maakt de woningnood alleen maar groter door verkoop van huurwoningen aan te moedigen en de markt te liberaliseren. En wie denkt dat de PVV hier iets aan wil doen, komt bedrogen uit! Ondanks het gebrek aan sociale huurwoningen worden ze nog steeds massaal verkocht. Ons Tweede Kamerlid Sadet Karabulut vroeg de regering om hiermee te stoppen. Deze motie haalde het niet en werd verworpen. Wie stemde tegen? De VVD, PvdA, CDA, CU en ... de PVV. Willen deze partijen de lange wachtlijsten eigenlijk wel oplossen? En bedenk
bovendien dat het niet alleen voormalig asielzoekers met een verblijfsvergunning, maar ook ouderen, psychiatrisch patiënten, mantelzorgers en mishandelde vrouwen en kinderen zijn die met elkaar moeten concurreren om de schaarse sociale huurwoningen. Wat de SP betreft moet de provincie -waar mogelijk- helpen bij het creëren van voldoende sociale huurwoningen. Enerzijds door nieuwbouwprojecten, anderzijds door zich welwillend op te stellen bij het stimuleren en faciliteren van mogelijkheden met betrekking tot het ombouwen van leegstaande gebouwen tot huurwoningen.

Het college heeft 9 onderwerpen, speerpunten aangegeven in de nota van aanbieding. In de
commissie heb ik al aangegeven dat het voor de SP onwenselijk is dat Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde hier een van is. De levensvatbaarheid van GAE staat al jaren ter discussie en daar lijkt geen verbetering in te komen. De SP kan zich echter ook goed voorstellen
dat het gebied wel een facelift kan gebruiken, en beter ingezet kan worden zodat het bijdraagt aan de behoefte van de regio Groningen/Assen. Maar wat ons betreft zouden maatschappelijke doelen en kansen leidend moeten zijn en niet Groningen Airport Eelde! Puur kijken wat goed is voor GAE lijkt ons een te nauwe blik en een gemiste kans. Wij stellen daarom voor om dit speerpunt anders te benoemen namelijk;Gebiedsontwikkeling Regio Groningen Assen. Indien nodig zullen we daartoe een amendement indienen.

Het antwoord van de gedeputeerde met betrekking tot de lagere risico-inschatting van Attero stelt ons niet gerust. Alleen de aankondiging van een nieuw nazorgplan is erg mager. Wij willen eerst zien of dat inderdaad zo is en daadwerkelijk leidt tot een lager risico, eventueel kunnen we dan bij de volgende begroting een herziening doorvoeren. Deze volgorde lijkt ons veel logischer!

Financiën en Organisatie

Organisaties als Zorgbelang, BOKD en STAMM hebben een belangrijke meerwaarde als het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit van het
platteland. In de commissie heb ik de vraag gesteld of handhaven van de subsidie aan Zorgbelang, BOKD en STAMM wel voldoende is. Juist vanwege de vele veranderingen in de samenleving, waarbij steeds meer druk komt te liggen op de leefbaarheid in het algemeen en de zorg in het bijzonder. De gedeputeerde heeft het toen over flexbudgetten gehad. Het is ons niet helemaal duidelijk of dit flexbudget naast het reguliere budget beschikbaar is en blijft of dat er helemaal geen regulier budget meer is en het alleen nog om een flexbudget gaat. Graag een reactie van het college hoe dit exact zit.

Tot slot:
Aan het begin heb ik de begroting beoordeeld als best goed, waar nog wel winst te behalen is. Best goed. Over welk cijfer hebben we het dan? Ik schat op een 6,5
een 7 misschien. De SP daagt het nieuwe College uit om er minimaal een 8 van te maken. Dan is ook daar winst behaald.

Reactie toevoegen

U bent hier