h

PVV zoekt zondebok, maar slaat de plank mis!

3 september 2015

PVV zoekt zondebok, maar slaat de plank mis!

Foto: SP

De Statenfractie van de PVV vindt dat asielzoekers die een verblijfstatus hebben, geen voorrang moeten krijgen bij het de toewijzing van een huis. Zij probeerden de andere partijen woensdagmiddag tijdens de Statencommissie OGB daarvan te overtuigen. Dat liep echter totaal anders, geen enkele partij was het met hen eens en de kritieken waren niet mals.

De SP is het eens met de PVV dat er een tekort is of op zijn minst aankomt van sociale huurwoningen. Maar daar houdt het dan ook wel mee op. Het tekort aan sociale huurwoningen ligt niet aan vluchtelingen maar aan de jarenlange liberalisering van de sociale huurmarkt! Het kabinet Rutte/ Asscher heeft met de verhuurderheffing de wooncorporaties klem gezet. Die moeten nu een forse heffing betaling over hun bezit om de schatkist van het Rijk te vullen. Hierdoor is het lastig om te investeren zonder te verkopen waardoor de beschikbare sociale huurwoningvoorraad eerder afneemt dan toeneemt. Het voorstel van de SP is om de corporaties het geld dat ze kwijt zijn aan de verhuurderheffing verplicht te laten investeren in projecten ten behoeve van de sociale woningbouw. Dit heeft meteen een positief effect op de bouwsector!

Hieronder de tekst zoals uitgesproken tijdens de commissievergadering OGB.

De PVV stelt in haar schrijven dat 'de woningcorporaties zijn opgezet om Nederlandse staatsburgers in de gelegenheid te stellen in een goede sociale huurwoning te wonen.' Dit is erg stellig, het Nederlands staatsburgerschap is blijkbaar een vereiste, is dat echt zo en als dat zo is waar staat dat dan? Of is dit een soort van artistieke vrijheid die u zich permitteert?

Hetzelfde geldt ook bij uw  eerste vraag waar u stelt dat de Drentse woningcorporaties er vooral zijn om sociale huurwoningen toe te wijzen aan Drentse burgers. Dezelfde vraag, is dat zo en waar staat dan dat het expliciet aan Drentse burgers toegewezen moet worden.

Uw derde vraag is geen vraag, het maakt niet uit of u een vraagteken achter een stelling zet, het wordt daarmee geen vraag, het blijft een stelling, uw stelling!

Verder strooit u met cijfers waar u het over wachttijden hebt, de regel is misschien wel dat statushouders een maximale wachttijd hebben van 12 weken, maar de praktijk is dat hier vrijwel geen enkele Nederlandse gemeente aan kan voldoen. Bovendien als u het over wachttijd hebt, telt u dan ook de vaak jaren durende onzekerheid waarin asielzoekers zitten daarin mee?

Als de PVV met deze agendering aandacht vraagt voor het tekort aan sociale huurwoningen dan is de SP het daarmee eens! We kunnen ons echter niet vinden in de conclusies en voorstellen. Volgens ons is het grootste probleem de verhuurderheffing die de regering de wooncorporaties heeft opgelegd. Deze heffing betalen ze over hun bezit aan het Rijk. Gevolg hiervan is dat corporaties gedwongen worden om bezit te verkopen als ze ergens willen investeren, dit helpt niet om de druk van de sociale huurmarkt af te halen. De corporaties roepen al lange tijd, dat ze dat geld veel beter kunnen inzetten om te investeren in sociale woningbouw. Daar is volgens de SP de grootste winst te halen. Ons voorstel is; laat de corporaties het geld dat ze kwijt zijn aan de verhuurderheffing verplicht investeren in projecten ten behoeve van sociale woningbouw. Dit heeft meteen een positief effect op de bouwsector.

 

Rest nog de vraag - Wat wil de PVV met deze bespreking bereiken, het is geen statenstuk, geen motie zelfs geen initiatiefvoorstel. Het is een brief naar aanleiding van beantwoorde schriftelijke vragen. Als het uw bedoeling is om deze voorstellen onder de aandacht te brengen van de minister dan werkt de SP daar niet aan mee vanwege de opmerkingen die ik al in mijn bijdrage heb genoemd. Als het de bedoeling is om een zondebok aan te wijzen voor het tekort aan sociale huurwoningen dan slaat u de plank volledig mis en bent u heel erg fout bezig!

De SP strijdt al tijden voor een voldoende voorraad sociale huurwoningen, menswaardige opvang van vluchtelingen en daaraan gekoppeld een eerlijke en snellere afhandeling van hun procedures. Procedures die jaren duren en waarbij mensen die van alles hebben meegemaakt, vaak met vreselijke trauma's en zonder enige vorm van privacy opgevangen worden in een overvol AZC. Mocht u niet overtuigt zijn, de SP nodigt de PVV van harte uit om gezamenlijk een werkbezoek te brengen zodat u het met eigen ogen kunt zien!

nb.  De PVV is niet ingegaan op onze uitnodiging!

Reactie toevoegen

U bent hier