h

SP: Stop op planontwikkeling windpark vanwege gebrek aan draagvlak

15 december 2014

SP: Stop op planontwikkeling windpark vanwege gebrek aan draagvlak

Meer dan driekwart (77.2%) van de omwonenden van windpark 'De Drentse Monden en Oostermoer' is volgens onderzoek in opdracht van de betrokken gemeentes (sterk) tegen de komst van het park. Terwijl 10.3% voor is. Het onderzoek werd vorige week gepubliceerd. Naar de mening van de SP is het om deze reden niet mogelijk vast te blijven houden aan de huidige aanpak.

De SP pleit voor een pas op de plaats en heeft daartoe een motie voor provinciale staten ingediend. Allereerst dient minister Kamp maatregelen te treffen in overleg met betrokkenen, die tegemoet zouden kunnen komen aan de bezwaren van omwonenden. Schadevergoedingen voor woningen die momenteel onverkoopbaar dreigen te worden, regels rond geluid, slagschaduw en afstand tot bebouwing.

De SP blijft voorstander van een zo spoedig mogelijke overgang naar duurzame energie. Maar wel samen met betrokkenen.

Motie:

Windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 17 december 2014,

kennis genomen van de conclusies uit het draagvlak onderzoek windpark de Drentse Monden en Oostermoer d.d. 9 december 2014

kennis genomen van de beantwoording centrale vraagstelling:

'In welke mate is er draagvlak onder de in- en omwonenden van het zoekgebied voor het aan te leggen windpark binnen de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn?'

'Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat er veel weerstand is tegen de komst van het windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’. Meer dan driekwart (77,2%) van de huishoudens binnen de gemeenten is (sterk) tegen de komst van het windpark, terwijl 10,3% voor de komst van het windpark is. 11,2% geeft aan neutraal te zijn, 1,4% geeft aan hierover geen mening te hebben. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dus dat het draagvlak voor het aanleggen van het windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ onder zowel direct als indirect omwonenden gering is'

van mening zijnde,

* dat de planontwikkeling van het windpark de Drentse Monden en Oostermoer op dit moment vanwege het gebrek aan draagvlak niet voortgezet kan worden

* de minister in goed overleg met betrokkenen allereerst maatregelen dient te treffen die tegemoet zouden kunnen komen aan de bezwaren van omwonendenen teneinde het draagvlak te vergroten

besluiten:

GS te verzoeken de Minister hiervan in kennis te stellen

en gaan over tot de orde van de dag,

namens de SP

Reactie toevoegen

U bent hier