h

'Geen megastal in Nijensleek'

31 augustus 2012

'Geen megastal in Nijensleek'

Welkom, welkom. Laat die roze invasie maar komen. De gemeenteraad van Westerveld besloot op 5 juli jl. per amendement dat het bestemmingsplan Buitengebied ruimte moet bieden aan een mega varkensbedrijf. Het bouwblok zou geen 2, maar ook wel 3 hectare mogen beslaan. De SP vindt dat de provincie paal en perk moet stellen aan de bio industrie: Geen megastal in Nijensleek!

De afgelopen jaren maakten veel inwoners van Westerveld bezwaar tegen de mogelijke komst van een megastal. Ook de provincie Drenthe liet eerder weten, door middel van een zogenaamde zienswijze in de bestemmingsplan procedure, dat de provincie ernstige nadelen zag bij de uitbreiding van het bestaande bedrijf.

Nu de gemeenteraad van Westerveld, ondanks het breed gedragen verzet onder de eigen inwoners, ruimte wil bieden aan een mega uitbreiding van de bestaande varkenshouderij, vindt de SP dat de provincie in actie moet komen. De fractie heeft GS door middel van schriftelijke vragen opgeroepen juridisch en bestuurlijk alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het bestemmingsplan Buitengebied in werking gaat treden.

De SP stelde de volgende vragen:

In de gemeenteraad van Westerveld is op 5 juli jl. bij de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied een amendement aangenomen waarbij de uitbreidingsmogelijkheden voor de varkenshouderij verruimd worden. De maximale oppervlakte aan bedrijfsgebouw gaat van 10.000 m2 naar 12.000m2. Het bouwblok gaat van 2 naar 3 hectare.

Eerder gaf u als college van gedeputeerde staten van Drenthe in een zienswijze aan dat het ontwerpbestemmingsplan in strijd is met de Omgevingsvisie. U voerde aan dat het maximum voor een bouwblok 1.5 hectare kan zijn en dat dit hooguit naar 2 hectare kan worden opgerekt bij winst voor milieu, dierenwelzijn en landschappelijke inpassing.

Wij hebben de volgende vragen:

1 Is u bekend dat de gemeenteraad van Westerveld het amendement ‘wijzigingsbevoegdheid aangaande bouwblok en bedrijfsgebouwen voor Agrarisch 1’ bij de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied aangenomen heeft?

2 Bent u nog steeds van mening dat een bouwblok van 3 hectare in strijd is met het beleid van de provincie Drenthe?

3 Mogen wij ervan uitgaan dat u alles in het werk gaat stellen, bestuurlijk en juridisch, om te voorkomen dat het geamendeerde bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Westerveld in werking gaat treden danwel anderszins te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen rond een uitbreiding richting een megastal zich voor zullen doen? Kunt u ons informeren over de door u genomen stappen?

4 Denkt u dat u op dit moment voldoende (rechts)middelen ter beschikking staan om ontwikkelingen die in strijd zijn met het provinciaal beleid te keren?

U bent hier