h

KAMERVRAGEN HOOGEVEEN IC-STATION

16 augustus 2011

KAMERVRAGEN HOOGEVEEN IC-STATION

De SP blijft opkomen voor betere verbindingen over het spoor, ook voor Zuidwest Drenthe. SP kamerlid Farshad Bashir stelt samen met Kamerleden van GL, CDA en D66 vragen over IC-station Hoogeveen. Dit naar aanleiding van een motie in de Drentse Staten waarbij de Staten nogmaals aandringen op een IC stop in Zuidwest Drenthe en betere doorgaande verbindingen voor de noordelijke reizigers. De NS blijkt voornemens over te gaan op een dienstregeling met vier in plaats van drie treinen per uur. Een hele vooruitgang voor veel reizigers. Maar daarin is nog steeds geen IC stop in Hoogeveen voorzien.

Tegen de uitdrukkelijke wens van de Drentse Staten in hebben de Commissarissen van de Koningin van Groningen, Drenthe en Overijssel alsmede de burgemeesters van Groningen, Assen en Zwolle gemeend een brief aan de minister te moeten zenden waarin men beweert dat uit onomstotelijk onderzoek is gebleken dat Hoogeveen als IC-station niet te handhaven zou zijn in de nieuwe dienstregeling. GS van Drenthe bleken op vragen van de SP echter niet op de proppen te kunnen komen met een onderzoeksrapport over de kwestie. SP-er Oosterlaak: ,,Na veel gedoe bleek er slechts een rapport uit 2009 over de uitgangspunten van de nieuwe dienstregeling met vier treinen per uur beschikbaar te zijn. De vraag hoe de reizigers in Zuidwest Drenthe beter bediend kunnen worden komt daarin niet aan bod en dus gaat men wel erg soepel met de feiten om als deze noordelijke bobo's beweren over onomstotelijk onderzoek te beschikken dat IC-station Hoogeveen niet in de dienstregeling past''. Tijdens de Statenvergadering bleek bovendien dat GS verzending van de brief aan de minister met de omstreden uitspraken niet tegengehouden had totdat de Staten de kwestie besproken had. Oosterlaak: ,,Men beroept zich op misverstanden, maar wat ons betreft blijft dit bestuurlijk handelen ook nog eens buitengewoon onzorgvuldig. Prutswerk!

Schriftelijke Vragen van de leden Van Gent (GroenLinks), Haverkamp (CDA), Bashir (SP) Verhoeven (D'66) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de bediening van NS station Hoogeveen door intercitytreinen.

1. Kent u de op 13 juli 2011 door de Provinciale Staten van Drenthe aangenomen motie (M 2011-13) over de nieuwe dienstregeling NS 2013 en herinnert u zich de unaniem aangenomen motie Mastwijk / Van Gent (29984, nr. 191 van 2 juli 2009), waarin ervoor gepleit werd Intercity’s tenminste twee keer per uur een stop te laten maken op NS station Hoogeveen? 1)

2. Is het juist dat NS voornemens is vanaf 2013 de Intercitystops in Hoogeveen te laten vervallen? Zo ja, wat is uw reactie op dat voornemen, in de wetenschap dat de Tweede Kamer, de Provinciale Staten van Drenthe de Gemeenteraden van Hoogeveen, De Wolden en Coevorden, als ook het LOCOV en de regionale consumentenorganisaties, hun duidelijke voorkeur hebben uitgesproken voor het behoud van Intercitystops op NS station Hoogeveen?

3. Is het juist dat het traject Zwolle – Assen met 78 kilometer het langste stuk spoor is zonder IC-station, als ervoor gekozen zou worden IC’s niet meer in Hoogeveen te laten stoppen en dat station enkel met stoptreinen te bedienen? Zo ja, welke consequenties heeft dat voor de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in deze regio en hoe verhoudt een dergelijke leus zich met het uitgangspunt dat het in het kader van het regionaal beleid van belang is dat een regio op het Intercitynetwerk is aangesloten om zo een volwaardige verbinding met de Randstad te behouden?

4. Bent u bereid in de nieuwe concessievoorwaarden voor NS IC-stops op station Hoogeveen op te nemen? Zo nee, waarom niet?

5. Klopt het dat het qua vervoers- en aansluitschema’s goed mogelijk lijkt stoptreinen uit Groningen na Zwolle doorrijden als intercity, waardoor er een rechtstreekse verbinding tussen het Noorden en de Randstad blijft bestaan? Bent u bereid deze optie te laten onderzoeken?

1) http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2011/Motie_M...

U bent hier