h

Ees blijft strijden voor een volwaardige afslag

4 juni 2008

Ees blijft strijden voor een volwaardige afslag

Op 2 juni waren Renee Westerhof en Ko Vester aanwezig bij het dorpenoverleg m.b.t. plannen afsluiting Ees, Eesergroen, Westdorp en Eeserveen van de N34.
De SP-Drenthe heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt om de bewoners te ondersteunen en zullen dit met raad en daad blijven doen.
Het was indrukwekkend om te zien hoe intensief de bewoners en de klankbordgroep zich met dit probleem bezig houden. Helaas laat de politiek het ernstig afweten. De PvdA was vertegenwoordigd met een statenlid. B&W (een grote speler in dit probleem) liet het afweten.
Staat de burger nu ver van de politiek, of de politiek ver van de burger.
Klik voor het verslag van de klankbordgroep op lees verder.

Verslag Verslag dorpenoverleg m.b.t. plannen afsluiting
Ees., Eesergroen, Westdorp en Eeserveen van de N34

Datum: 2 juni 2008
Plaats: Restaurant Eeserhof Ees
Tijd :19.30 uur.

1. De voorzitter heet om 19.30 uur zo,n 125-130 mensen welkom, waaronder ook vertegenwoordigers van de plaatselijke en provinciale politiek.
2. In zijn welkoms-woord benadrukt hij dat de werkgroep politiek ONAFHANKELIJK is en alleen maar het beste wil voor de inwoners van/uit de betrokken dorpen.
3. In een korte schets en met lichtbeelden wordt weergegeven dat we nu zo,n 4 keer bij elkaar zijn geweest met ambtenaren van de gemeente en provincie. Met als uitgangspunt: over alles is/valt te praten maar niet over op- en afritten bij Ees.
4. Tijdens dat overleg zijn er 3 (tunnel) varianten uitgewerkt: één tunnel bij de Schaapstreek, één tunnel bij Schoolstraat en de N34 onder de Schoolstraat door.
5. De kosten van een tunnel bij de Schaapstreek of een tunnel bij de Schoolstraat zijn gelijk.
6. Wanneer de N34 onder de Schoolstraat doorgaat zijn de kosten plm. 50% hoger.
7. Verder worden lichtbeelden getoond van de bestaande wegenstructuur, een voorbeeld tunnel bij Drouwen, verkeersintensiteit, beoordelingscriteria varianten.
8. Er kunnen geen beelden getoond worden van de aansluiting bij/op Exloo en de verbinding/aansluiting daar naar toe.(Daar is nog weinig of niets over bekend).
9. De aansluiting op/naar Borger zal door de Hoofdstraat/Molenstraat gaan.

In de pauze zijn er tekeningen te bezichtigen die gemaakt zijn door de werkgroep. Hierop zijn de varianten uitgewerkt en…. zijn de -mogelijke- verbindingen getekend met Borger en Exloo.

Discussie na de pauze.
1. Er wordt gevraagd om een duidelijke en veilige oplossing voor de Schoolstraat. We zijn het daarover geheel eens.
2. Er wordt gevraagd om meer duidelijkheid over de mogelijke aansluiting op Exloo. Door de werkgroep wordt genoemd dat er een “robuust” voorstel getoond is in de één na laatste -besloten- bijeenkomst , maar dat die niet naar buiten gebracht mocht worden.
3. Er wordt gevraagd wat de consequenties zijn voor Borger met al dat (vakantie) verkeer dat door de Hoofdstraat of de Molenstraat moet. Hierbij wordt nog aangevuld dat het landbouwgebied aan de westzijde 2500 ha. groot is. De volgende verkeersbewegingen horen daarbij : plm. 1400 vrachtwagens naar AVEBE, plm. 1000 vrachtwagens naar SUIKERUNIE, plm. 600 vrachtwagens voor bevoorrading en plm. 300 vrachtwagens voor de melkafvoer. Omdat er over de verbinding/aansluiting met Borger en Exloo weinig of niets bekend is, kan de werkgroep de zorgen en ongerustheid hierover niet wegnemen.
4. Gevraagd wordt welke eisen er gesteld zijn aan een goede verbinding voor/op het openbaar vervoer. Dit hangt af van de verbinding met Exloo en daarover is nog niets bekend.
5. De zaal vraagt om duidelijker de -nadelige- consequenties in beeld te brengen van de varianten.
6. De vraag/opmerking: verplaats de School en het voetbalveld blijft onbeantwoord.
7. De zaal vraagt om duidelijk te maken hoe de verbinding naar Borger en Exloo er uit gaat zien met alle consequenties. Dat kan alleen maar gebeuren door gemeente en provincie en die laten tot dusver heel weinig zien.
8. De tunnel bij de Schaapstreek wordt als sociaal onveiliger gezien, er moet meer omgereden worden, er moet meer infrastructuur aangepast worden.Er wordt maar één voordeel gezien namelijk een rustiger Schoolstraat.
9. Aan de zaal wordt de volgende vraag voorgelegd : “met de kennis van nu, waar kiest u dan voor”:
 De grootst mogelijke meerderheid kiest voor een volledige aansluiting op de N34
 Er zijn enkele onthoudingen
 Er zijn geen tegenstemmers.

10. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen wel thuis..

U bent hier