h

Rekenkamerrapport over Groningen Airport Eelde

14 juni 2023

Rekenkamerrapport over Groningen Airport Eelde

Foto: wikipedia / www.nl.wikipedia.org

De Noordelijke rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar wat er terecht is gekomen van de plannen uit 2016 van Groningen Airport Eelde.

Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers

Ik wil graag een stukje van mijn spreektijd gebruiken om de nieuwe collega’s een kleine toelichting op de rol van Provinciale Staten versus de Noordelijke Rekenkamer toe te lichten. 

 

De Provinciewet schrijft voor dat een Rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde beleid. De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie. Groningen, Friesland en Drenthe hebben een gecombineerde Rekenkamer.  

Met haar onderzoek ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten en daarmee de provinciale democratie, ze stelt ze ons in staat onze controlerende taak uit te voeren. De rekenkamerrapporten zijn er voor ons. 

 

Het rapport dat we vandaag bespreken is het resultaat van een verzoek vanuit de provinciale fracties van de SP en de Partij voor de Dieren vanuit Groningen en Drenthe. 

Het is dus een onderzoek namens en voor PS. Hoe werkt dat als het rapport klaar is? 

Het rapport en de aanbevelingen worden voor publicatie al voorgelegd aan GS; de oude coalitie in dit geval, en hun reactie op de aanbevelingen wordt vervolgens ook aan het eind van het rapport opgenomen. 

 

Maar let op: wat er nu voorligt is niet alleen het rapport maar een Statenstuk van GS met daarin hun advies aan ons, hoe wij als Staten om zouden moeten gaan met de aanbevelingen. Dat is dus niet zoals onze eigen onafhankelijke Rekenkamer het ons adviseert. 

Het is daarom altijd belangrijk ook zelf kritisch de aanbevelingen van de Rekenkamer te beoordelen. 

 

De SP is tevreden met het voorliggende rapport, we zien ook bevestiging van wat we al vermoedden. En wat is vliegveld Eelde ons waard? Wat de SP betreft in ieder geval geen publiek geld meer. Voor de SP zijn de drie aanbevelingen van de NRK dus eigenlijk ook overbodig. Want als je niet voornemens bent om publiek geld in Eelde te blijven pompen, hoef je ook geen onderzoek te laten uitvoeren rondom plausibiliteit van de nieuwe plannen en een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse toe te passen.   

Maar…, voorzitter, we weten ook dat een groot gedeelte van de Staten wel voornemens is een bijdrage te leveren aan het in stand houden van Groningen Airport Eelde. Om daarover een zo eerlijk en transparant mogelijk debat te kunnen voeren onderschrijven wij aanbeveling 1 en 2. Vooral ook het aandachtspunt dat een onderzoek onafhankelijk dient te zijn, zodat eventuele belangen geen invloed kunnen uitoefenen.  

Aanbeveling 3 geeft voor ons al te veel invulling aan de uitkomst van het debat over het voortbestaan van Eelde, een debat dat we op een ander moment gaan voeren. Wij zullen daarom in PS met een amendement op het Statenstuk komen 

 

Maar uiteindelijk hopen we dat deze nieuwe Staten vooral zichzelf en de kiezers niet langer voor de gek blijft houden en stopt met publiek geld investeren in een aaneenschakelijking van loze beloftes. 

Reactie toevoegen

U bent hier