h

Begroting 2023

9 november 2022

Begroting 2023

Foto: SP

Greetje Dikkers tijdens de bespreking van de begroting 20203. "Het heilige geloof in privatisering, deregulering en marktdenken loopt op zijn laatste benen. De burger keert zich niet af van de overheid, de overheid keerde zich af van de burger" Lees hier de hele bijdrage

 Onze fractie kiest er voor om de begroting voor 2023 aan te grijpen om onze zorgen te uiten voor de toekomst hoewel we ook wel mooie ontwikkelingen zien.

PS de taak heeft alle inwoners in de samenleving te vertegenwoordigen en de SP wil de zorgvuldige afweging van alle belangen waarborgen, of het nu gaat om leefbaarheid of dat iedereen kan meedoen in de samenleving, over het klimaat of het milieu. Wij moeten er voor waken dat mensen uitgesloten worden en dat kan door de politieke keuzes, die we hier gezamenlijk maken.

In Maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De neo-liberale politiek loopt vast, voor de SP is duidelijk dat de zorg, het openbaar vervoer en de energievoorziening, allemaal beter en goedkoper uitgevoerd kan worden onder publiek beheer. Ook vanuit de provincie kunnen we deze beweging maken. Het wordt tijd dat de overheid zich niet langer afkeert van de burger.

Water

Door het overkoepelend orgaan van de waterleidingbedrijven is onlangs de noodklok geluid over de continuïteit van de drinkwatervoorziening. Daarom dienen we samen met D66 en Partij voor de Dieren twee moties in in de aanloop naar de nieuwe omgevingswet m.b.t. spuit- en/of teeltvrije zones en bescherming van oppervlaktewaterwinning Drentsche AA . Uit onderzoek van Bout en partners (in opdracht van de Commissie van Onderzoek) blijkt dat er juridisch meer mogelijk is dan wat er nu gebeurt.

Klimaat en milieu

We moeten alles in het werk stellen om de klimaatproblemen te lijf te gaan en geen onomkeerbare activiteiten toestaan. Een voorbeeld van hoe het niet moet is voor ons het landelijke besluit om voor eind 2022 afvalwater uit Schoonebeek in Drenthe te gaan injecteren; een slecht besluit. Dat de provincie daarbij aandringt op een zorgvuldige procedure met een goede afweging van alle belangen in het gebied is de SP te slap; we hebben garanties nodig en willen alleen het injecteren van afvalwater zonder gevaarlijke stoffen toestaan. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.

Verduurzaming en vergroening

Het ondersteunen van zoveel mogelijk inwoners en bedrijven richting verduurzaming en vergroening is een goed streven en de provincie investeert hierin. We zien echter dat ook grote en kapitaalkrachtige bedrijven met subsidies ondersteund worden. Wij willen dat alleen bedrijven die aan hun verplichtingen voldoen op het gebied van verduurzaming en CO2 reductie gesubsidieerd worden en dat er in het algemeen heldere subsidievoorwaarden gesteld worden aan bedrijven.

Economie en armoede

Economische groei is niet zaligmakend, welzijn voor iedereen moet veel meer het uitgangspunt zijn.

Wat we nu zien gebeuren is dat we armoede opgedeeld zien in soorten armoede gerelateerd aan verschillende crises; klimaatarmoede, energiearmoede, huisvestingsarmoede, menstruatie-armoede. Belachelijk, er is maar één soort armoede en dat is dat je structureel te weinig inkomsten hebt om de basis op orde te hebben. En ja, daarvoor kunnen we vanuit de provincie niet veel doen want dat is immers inkomenspolitiek. Dus wat we wel doen is symptoombestrijding en dat is goed omdat alle beetjes helpen, maar dat er structurele veranderingen nodig zijn wordt steeds duidelijker.

Vanuit de provincie zou de SP willen beginnen met de energievoorzieningen zoveel mogelijk onder publiek beheer te brengen.  De provincie kan hier wat ons betreft de rol van regisseur, coördinator en initiator oppakken.

Vervoer

Het OV knooppunt De Punt kan wat ons betreft opnieuw naar de tekentafel, dit veel te ambitieuze en te dure plan willen we vervangen door het inrichten van kleinere lokale P- voorzieningen.

GAE blijft een luchtkasteel waar zonder luchtruimherziening en uitwerking van een luchtvaartnota geen toekomstgericht provinciaal beleid op gevoerd kan worden. De SP vindt onveranderd dat deze luchthaven haar eigen broek op moet kunnen houden en niet onder het mom van het realiseren van een goed vestigings- en ondernemersklimaat aan het infuus moet hangen. We moeten stoppen met geld te pompen in een diepe put ten gunste van ondernemers die niet eens hun afspraken nakomen, laat staan gebruik maken van GAE.

We zijn voor versterken van het openbaar vervoer en de spoorverbindingen w.o. de Nedersaksenlijn en de lijn Emmen Bentheim en zullen daarom tegen de motie vreemd van de PVV m.b.t. dit onderwerp stemmen.

En gezien vanuit het tekort aan financieringsmiddelen in de toekomst; vanaf volgend 40 miljoen en daarna jaarlijks rond de 150 miljoen. Toch maar even weer de vraag: “Zou het niet verstandig zijn om de verdubbeling van de N34 (92 miljoen) af te blazen?”.

Voorzitter, het heilige geloof in privatisering, deregulering en marktdenken loopt op zijn laatste benen. De burger keert zich niet af van de overheid, de overheid keerde zich af van de burger. De vraag is op welke wijze de kiezer ons wakker zal schudden. Op basis van wat we nu zien gebeuren met de huidige crises en oorlogssituaties roep ik de ongeruste en boze stemmers op te kiezen voor een sociale en duurzame SP koers. Voor nu en voor de generaties na ons.

Reactie toevoegen

U bent hier