h

Begroting 2023

26 oktober 2022

Begroting 2023

Foto: SP

In de commissie werd vandaag gesproken over de begroting voor 2023. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers

De begroting 2023, een flink boekwerk om door te nemen, en dan 5 minuten om een aantal punten te maken. Dat is dus noodgedwongen een selectie.

Voorzitter, ik begin met een citaat uit de inleiding: “Door krapte op de arbeidsmarkt is er de noodzaak om medewerkers structureel aan ons te binden.” Wat de SP betreft geldt dat ook voor schoonmaak en catering. Vanuit het thema middelen en mensen stelt de SP voor een proces in gang te zetten de uitbestede activiteiten weer in eigen beheer uit te gaan voeren. Vraag aan de gedeputeerde: “ Wordt daar ook aan gewerkt?”

Onder het kopje “beleidsparticipatie” in hst 1 staat (de door PS in de vorige statenperiode vastgestelde) visie op haar eigen rol. Namelijk dat PS de taak heeft alle inwoners in de samenleving te vertegenwoordigen en de zorgvuldige afweging van alle belangen te waarborgen. Dit moet leiden tot keuzes die het algemeen belang zo goed mogelijk dienen. Wij vragen ons oprecht af of alle Statenleden vanuit dit perspectief werken en vragen fracties hier serieus naar zichzelf te kijken.

Ik wil ook graag extra aandacht vragen voor de doelstelling optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van PS. Het lijkt ons geen overbodige luxe dat enige vaart wordt gemaakt voor verbetering en gebruiksgemak van het archief. 

Grondwater is een onderwerp uit het thema stad en platteland. Door het overkoepelend orgaan van de waterleidingbedrijven is onlangs de noodklok geluid over de continuïteit van de drinkwatervoorziening. De provincie dicht zich een essentiële rol toe m.b.t. de (aanvullende) strategische grondwatervoorraden.
Mede door de toenemende lelie - en bollenteelt en het daarbij behorende gebruik van gewasbeschermingsmiddelen maken wij ons grote zorgen over de kwaliteit van ons grondwater. Op p. 32 staat “Bescherming van de aanvullende strategische voorraad opnemen in de POV” Voorzitter, kan het zo zijn dat daarmee binnen een bepaald gebied geen lelie - en bollenvelden meer aangelegd kunnen worden? En… de  “mogelijkheid voor een aanvullende Strategische voorraad verkennen in het gebied Leek-Roden”?……Heeft dit een terugdringende invloed op de aanleg van lelie - en bollenvelden ? Graag duidelijkheid daarover!

Rondom het thema asbest is het erg stil, de subsidies die er zijn lopen via SNN en behelsen niet meer dan leningen tegen gunstige voorwaarden. Een vraag voor de gedeputeerde:  “Is hier de urgentie verdwenen?”

 Vanuit regionale economie en werkgelegenheid vinden we het ondersteunen van zoveel mogelijk bedrijven richting vergroening een goed streven. We zien echter dat ook grote en kapitaalkrachtige bedrijven met subsidies ondersteund worden. De SP wil deze ondersteuning bij voorkeur in de vorm van goedkope leningen of revolverende leningen uitzetten. Daarmee kan het bereik ook nog veel groter worden, wordt daar ook aan gewerkt? Het mag bovendien niet zo zijn dat bedrijven die al jaren niet aan hun verplichtingen voldoen op het gebied van verduurzaming en CO2 reductie nu gesubsidieerd worden voor hetzelfde.

Er wordt weer ronkend gesproken over de vrijtijdseconomie (blz 44) met enerzijds Corona als veroorzaker van negatieve effecten en anderzijds forse groei gedurende de achterliggende jaren. Er hebben bedrijven geleden onder Corona en veel hebben er steun ontvangen.Ook zijn er bedrijven, zoals campings die goed hebben gefloreerd, vanwege het feit dat Nederlandse vakantiegangers in Nederland bleven.

Bij de opmerking dat toerisme en recreatie geen doel op zich zijn maar een middel om maatschappelijke vraagstukken op te lossen vragen we de gedeputeerde om een toelichting.

Op blz. 45 wordt de Hiswa/Recron genoemd, ook in verband met Vitale Vakantie Parken. De huidige voorwaarden van de Recron in de overeenkomsten met huurders, kennen alleen een huurperiode van een jaar en bieden daarmee onvoldoende bescherming van de huurders tegen de roofinvesteerders.

Verder zijn er geen mogelijkheden om bijvoorbeeld bij verkoop, een primaat te krijgen tot koop. Wij zouden onder de resultaten bij “ de Vrijetijdseconomie stimuleren”  daarom graag toegevoegd zien dat gebruikers/huurders/ eigenaren van bestaande vakantieaccommodaties bij wijziging van eigenaren en/ of verkoop beschermd worden en dat daarover, op initiatief van de provincie, met de Hiswa/Recron afspraken gemaakt worden in het kader van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Innovatieve zorgeconomie wordt als doelstelling genoemd dat lijkt ons prima maar dat daarbij het versterken van ondernemerschap in de zorg als een resultaat gezien wordt vraagt uitleg. Wat ons betreft kennen we vanuit ondernemerschap in de zorg vooral verliezers en wordt hier een negatief resultaat benoemd. Wil de gedeputeerde hier op in gaan?

Dan het OV knooppunt De Punt

Voordat er een aanbesteding komt moet de gemeenteraad van Tynaarlo eerst positief beslissen op een verouderd plan waarvoor de noodzaak in deze vorm ook voor de SP niet vaststaat, zeker gezien de straks gewijzigde verkeerssituatie bij Groningen.  Bovendien is het budget ontoereikend. Wie staat daarvoor straks aan de lat vragen wij de gedeputeerde? Zijn kleinere lokale P voorzieningen volgens het idee van het kralensnoer inmiddels niet realistischer?

Reactie toevoegen

U bent hier