h

Omgevingsvisie

7 september 2022

Omgevingsvisie

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Bijdrage Omgevingsvisie van Henk van de Weg tijdens de Commissie Omgevingsbeleid.

Deze versie van de Omgevingsvisie Drenthe 2022 is een mooi document. Je leest het niet in één adem uit maar het biedt een redelijk overzichtelijk beeld van waar de provincie mee bezig is en vooral wat ze als haar taak ziet. En door de verschillende onderwerpen heen inzichtelijk aangegeven op de verschillende niveaus van:

Missie-visie-strategie-tactiek en uitvoering….

Zoals in de begeleidende brief wordt aangegeven zijn de beleidsinhoudelijke keuzes al eerder gemaakt. In deze versie betreft het eigenlijk alleen een doorvertaling  naar het tekstuele en geen inhoudelijke wijzigingen. Zo wordt ons verzekerd.
Het betreft dus wederom een integraal Omgevingsvisie document waarbij ook reeds de verbinding is gezocht met de a.s. Omgevingswet.
Voorzitter, toch een ernstig punt van zorg !
Het is een visie-document waarin de lijnen worden uitgezet en  doorkijkjes worden gegeven naar de toekomst. Het gaat dus niet om de uitvoering.
Echter, het boekwerk “Programma Natuurlijk Platteland” dat ons vorige week werd uitgereikt bij de presentatie in de Statenzaal, gelezen hebbende, maken wij ons grote zorgen over het bereiken van de doelen (qua inhoud en qua voortgang)op met name het gebied van de natuur en het platteland. Wij staan nu niet direct stil bij de uitvoering maar we kunnen onze ogen daar ook niet voor sluiten.
Misschien wil de gedeputeerde daar iets over zeggen en aangeven dat onze zorg overtrokken is.

Tot slot voorzitter, de 2 genoemde aandachtspunten in dit document.

GRIP: De toekomstbestendige uitbreiding van bedrijventerreinen en grote ruimtevragers die in overleg met de gemeenten en de regio’s worden besproken. Maar dit komt in de POV terug , zo wordt ons verzekerd. Daar hoeven we nu niet verder op in te gaan.

2e aandachtspunt
Het moratorium voor uitbreiding en/of nieuwvestiging geitenhouderijen. Dat we daarin de uitkomsten van onderzoek VGO III afwachten en dat ook terugkomt in de POV, deze winter of voorjaar 2023.

Reactie toevoegen

U bent hier