h

Waterprogramma

1 december 2021

Waterprogramma

Foto: GEO.drenthe / GEO.drenthe.nl

Tijdens de comissie omgevingsbeleid werd gesproken over het Waterprogramma voor de komend jaren. De SP vindt dat er wel een paar tandjes bij mogen en maakt zich grote zorgen. Lees hier de bijdrage van Henk van de Weg. Op 15 december wordt dit programma in de Statenvergadering opnieuw besproken.

In de beleidsbrief staat dat er jaarlijks, op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water en landelijke afspraken de voortgang van maatregelen en toestand wordt geëvalueerd. Het is dan ook verstandig om die evaluatie ook Jaarlijks naar PS te sturen. Nu staat er dat PS een keer in de twee jaar wordt geïnformeerd.

Voorzitter wij vragen dit jaarlijks te doen en dit ook nu af te spreken met PS. De omgevingswet maakt dat de volksvertegenwoordigers sowieso veel minder aan het stuur komen te zitten en veel informatie en (bij-)sturingsmogelijkheden op bestuurlijk niveau blijven hangen.

Dus voorzitter, kunnen we jaarlijks de voortgang van de maatregelen en de toestand van het water ontvangen? Het lijkt me niet teveel gevraagd aangezien die evaluatie gewoon voor handen is.

We hebben technische nagevraagd of we de in april ter inzage gelegde omgevingsverordening 2022 konden krijgen. Het zou voor de statenleden handig zijn als we de wijzigingen in de nieuw OV 2022(omgevingsverordening) op het gebied van waterbescherming kunnen inzien.

Op blz. 15 onder het kopje “Wat doen we nu” staat:

Het in de POV (Provinciale Omgevingsverordening) opnemen van een bescherming voor ASV (aanvullende strategische voorraad) in het Hunzedal tussen de bestaande winningen Annen en de Groeve.

Op blz. 17 staat dat voor het Hunzedal een apart voorstel voor bescherming wordt opgesteld. Twee opmerkingen hierover:

-klopt het dat voor de strategische grondwatervoorraad het Hunzedal en eventueel toekomstige strategische voorraden niet worden opgenomen onder de Zorgplichtbepaling en beschermingsartikelen in de omgevingsverordening?

-We zijn het niet eens met de opmerking over de ASV Hunzedal dat , en ik citeer “voor het reguliere landbouwkundige gebruik wordt  het voorgenomen Rijksbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen toereikend geacht voor het behoud van de grondwaterkwaliteit voor een toekomstige grondwateronttrekking” einde citaat.

Wij vinden dat je niet de bescherming kunt regelen van het grondwater voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen door te verwijzen naar “voorgenomen Rijksbeleid”. De brief van de minister van 22 november j.l. aan de tweede kamer over de voortgang moties en toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen laat heel duidelijk zien dat er nog volop beweging en onderzoek gaande is.

We raden de Staten aan om in ieder geval de door mij net geciteerde zin, wat in essentie een uitspraak is, uit dit statenstuk te verwijderen.

Voorzitter, tot slot, we hopen dat de omgevingswet niet wordt ingevoerd halverwege volgend jaar. De gemeenten hebben dan nieuwe colleges, krijgen door de omgevingswet nog meer werk en verantwoordelijkheden op hun nek. Een pas op de plaats zou welkom zijn.

Ook voor de provincie zou een pas op de plaats welkom zijn. Mocht het toch door gaan dan willen wij voorkomen dat de omgevingsverordening 2022 bijvoorbeeld samen met de voorjaarsnota wordt ingepland. De fracties moeten deze OV2022 wat ons betreft vanavond ter info ontvangen mbt bodem en water met daarbij een artikelsgewijs overzicht van de wijzigingen oud en nieuw. En de ingediende zienswijzen en antwoorden. De OV2022 heeft al meer dan 7 maanden te inzage gelegen. Hoor graag andere fracties op dit punt.

 

Reactie toevoegen

U bent hier