h

Bodem en Ondergrond

1 december 2021

Bodem en Ondergrond

Foto: GEO.drenthe / GEO.drenthe.nl

Vandaag werd gesproken over de beleidsnota Bodem en Ondergrond. Lees hier de bijdrage van Wim Moinat

PS moeten kennis kunnen nemen van de volgende drie zaken voordat deze strategie wordt vastgesteld.

  1. De ingediende zienswijzen op de in april dit jaar ter inzage gelegde omgevingsverordening 2022 die betrekking hebben op de bodem en ondergrond.
  2. De nota van antwoord op de ingediende zienswijzen over de bodem en ondergrond.(in september werd gesteld dat ‘de antwoorden op dit moment worden opgesteld’ dus zijn ook aanwezig)
  3. De wijzigingen in de artikelen in de nieuwe omgevingsverordening 2022 over de bodem en ondergrond.

Onze fractie vindt het belangrijk om, voordat we kaders stellen voor de bescherming van de bodem en de ondergrond, hiervan kennis kunnen nemen. Daarom hebben wij die stukken opgevraagd maar krijgen ze niet. Vandaar ons verzoek in deze commissie nogmaals: lever die drie zaken gewoon ter info aan de Statenleden. Graag reactie.

In deze beleidsnota die we nu bespreken staat “Geen opslag van Co2 in de ondergrond in lege gasvaleden en aquifers”

Het college schrijft in de nieuwe omgevingsverordening 2022 dat, en ik citeer, “met het oog op mogelijk toekomstig rijksbeleid inzake CO2-opslag in de diepe ondergrond op land heeft de provincie eveneens een duidelijk beleid” einde citaat en dan komt er een verwijzing naar de motie  (M2010-40). Onze fractie is het niet eens met het college dat dit duidelijk beleid is. De motie waarnaar verwezen wordt staat CO2 opslag toe als het rijk zegt dat het veilig kan (kort gezegd)

Voorzitter, we weten inmiddels hoe we in Drenthe behandeld worden door Den Haag. Eerst omgekeerde bewijslast voor de mensen die schade hebben door de gasopslag Norg. Dan toch weer geen omgekeerde bewijslast. Vervolgens wordt de gasopslag toch volgepompt en wordt Norg een gaswinningslocatie. Voeg daarbij dat de kleine gasvelden, ook in Drenthe, door de NAM worden verkocht en potentiële locaties kunnen worden voor CO2 opslag.

Vraag aan het college: gaat u, nadat deze strategie is aangenomen, de omgevingsverordening aanpassen aan wat er in deze strategie klip en klaar staat? Dus geen verwijzing naar een motie en structuurvisie Ondergrond maar klip en klaar Geen CO2-opslag in de Drentse ondergrond.

Dan nog een vraag over Bodemsanering. Er zijn 38 locaties met gevaarlijk bodemverontreiniging. Alleen de locaties waar een beschikking voor is afgegeven voor de intrede van de omgevingswet blijven onder het bevoegd gezag van de provincie. De rest komen ten laste van de gemeente. De vraag is hoeveel beschikkingen er voor de invoering zijn of nog worden afgegeven. En onder de bevoegdheid van de provincie blijven. Graag reactie.

Als we dan echter in de nieuwe omgevingsverordening 2022 een nieuw artikel* lezen (5.1) over Bodemsanering. Dan wordt alleen de gemeente Emmen verantwoordelijk voor de op haar grondgebied aanwezige bodemverontreinigingen. Waarom is dat en wat is de zienswijze van de gemeente Emmen hierover?

Voorzitter, wij stellen voor om het kopje “permanente opslag” op blz. 20 te wijzigen in alleen het woord ‘opslag’

De reden hiervoor is dat de regering de optie open houdt voor terugneembaarheid van het kernafval. Daarmee kan het dus als niet permanente opslag worden gezien. Het College spreekt bij de motivering op blz. 24 zelf ook over ‘het principe van terugneembaarheid’.

*Omgevingsverordening 2022

Titel 5.1 Bodemsanering overgangsrecht Omgevingswet

Artikel 5.1 Overgangsrecht

Voor de provincie Drenthe met uitzondering van het grondgebied van de gemeente Emmen geldt dat voor bodemverontreinigingen, vallend onder het overgangsrecht als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, de Wet bodembescherming van toepassing blijft.

Reactie toevoegen

U bent hier