h

Natuur en milieu hebben de grenzen van wat het aankan bereikt

10 november 2021

Natuur en milieu hebben de grenzen van wat het aankan bereikt

Foto: SP

'Het is tijd voor verandering'. Volgens de SP fractie dringt de noodzaak tot wijziging van ons huidige systeem zich aan alle kanten op. Als wij niet rigoureus ingrijpen voor de natuur zal de natuur dat voor ons doen. We moeten investeren in een gezonde leefomgeving en in een samenleving waarin de focus ligt op het welzijn van alle inwoners.

Bijdrage van Greetje Dikkers bij de begrotingsbehandeling:

Gisteren probeerde ik mijn dochter uit te leggen wat er vandaag op de agenda staat bij dit agendapunt; de begroting 2022 waarin het college de begroting bij de plannen voor 2022 aan PS voorlegt. De fracties reageren daarop, zetten hun eigen ideeën daartegen af en brengen voorstellen in.

De voorjaarsnota en de begroting geven de plannen en ambities van dit college weer. Bij sommige geformuleerde ambities kun je vraagtekens zetten.

Bijvoorbeeld bij het voornemen in de nieuwe kabinetsperiode de “Bouwstenen voor het Deltaplan” verder te brengen. Oftewel het realiseren van 220.000 extra woningen en economische ontwikkeling in noordelijk Nederland, waarvan 45.000 in Drenthe. Dit in ruil voor een samenhangende investering in het noordelijk spoornetwerk.

Met betrekking tot dit deltaplan is de SP van  mening dat GS, voordat dit plan verder wordt gebracht, eerst een goed doorwrocht voorstel in PS ter goedkeuring voor moet leggen. In dat plan zullen dan alle “In and Outs” kunnen worden geschetst die het plan heeft voor de provincie Drenthe:

- Wat zijn de gevolgen voor inwoners van Drenthe en hoe kunnen burgers participeren,

- Wat is de beoogde realisatie van woningen voor de huidige woningzoekenden.

- Wat betekent dat voor doorstroming voor ouderen.

- Hoe wordt er gebruik gemaakt van bestaande gebouwen.

- Wat zijn de gevolgen voor natuur en milieu, op korte en lange termijn.

- Hoe weren we speculanten.

- hoe houden we als provincie, GS en PS, regie?

Kortom wij verwachten van de gedeputeerde een objectief onderbouwd plan en een tijdpad, op basis waarvan in PS  besluitvorming kan plaatsvinden en PS kan monitoren, bijsturen en (tussentijds) evalueren. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.

Enerzijds is er veel lof voor de grote hoeveelheid initiatieven op het gebied van circulaire economie, innovatie  en  de investeringsagenda met  daarin de sociale agenda. Drenthe streeft vanuit de vastgestelde Economische koers een sterke groene economie met impact na en wil dé circulaire en groene provincie zijn en dé MKB provincie. Maar de inzet vormt, hoe positief soms ook, slechts druppels op een gloeiende plaat. De ontwikkelingen m.b.t. klimaat, natuur en sociale en economische ongelijkheid  zijn alarmerend en daarover zien we onvoldoende bewustwording terug. De focus van dit college ligt nog altijd op economische groei waarbij enerzijds grote subsidiestromen ingezet worden t.b.v. grote kapitaalkrachtige internationale ondernemingen en anderzijds ingezet wordt op een kwijnende luchthaven in Eelde.  

Het uitgangspunt van economische groei, als voorwaarde voor groei van welvaart, is zijn houdbaarheidsdatum voorbij. Het is tijd voor verandering! Dat gaf ik ook vorig jaar aan.

Er wordt vaak gepraat en geschreven over robuuste natuur maar wij zien van GS geen robuuste maatregelen! We lopen achter de feiten aan, als provincie zíjn we (te) reactief!  Steeds weer voert het economische belang in de maatregelen de boventoon. Als voorbeeld; wij zijn aan de achterkant bezig een standpunt in te nemen over de bollen- en lelieteelt terwijl de bollen - en lelieteelt aan de voorkant blijft groeien. Het is wetenschappelijk bewezen dat gewasbeschermingsmiddelen heel slecht zijn voor de volksgezondheid. Zowel in directe zin via verstuiving als via het grondwater. Als wij niet rigoureus ingrijpen voor de natuur zal de natuur dat voor ons doen.

Natuur en milieu hebben de grenzen van wat het aankan bereikt en zowel de verdeling als de beleving van welvaart zijn zeer ongelijk.  De noodzaak tot wijziging van ons huidige systeem dringt zich aan alle kanten op. Volgens  de SP moeten we daarom investeren in een gezonde leefomgeving en in een samenleving waarin de focus ligt op het welzijn van alle inwoners.

Tenslotte, in juni stelde de SP bij de behandeling van de voorjaarsnota voor het restant op de stelpost coronamaatregelen NIET in de financieringsreserve te storten, maar te gebruiken om de subsidieregeling frisse start, die eindigt op 1-1-22, met een jaar te verlengen, dit komt vandaag terug in een door veel partijen gesteunde motie.

Reactie toevoegen

U bent hier