h

SP wil subsidie voor lokale circulaire initiatieven.

7 juli 2021

SP wil subsidie voor lokale circulaire initiatieven.

Foto: week van de circulaire economie / creative commons

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota diende de SP een motie in voor een subsidieregeling voor lokale circulaire initiatieven. De SP stelt voor om, naast de provinciale middelen voor circulaire innovaties in het bedrijfsleven, ook sociaal maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Dikkers “Het is belangrijk dat we zuinig en anders omgaan met grondstoffen bij de productie van goederen. Het is ook belangrijk dat we vervolgens zuinig en anders omgaan met die producten.  Dat kan bijvoorbeeld door te delen, doorgeven, repareren, hergebruiken. Met niet-verspillen valt ook veel grondstof- en milieuwinst te behalen. Bewustwording, enthousiasme en gedragsverandering realiseer je sneller door goed zichtbare voorbeelden in je directe omgeving”.

MOTIE subsidie lokale circulaire initiatieven

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 07-07-2021;

Betreft Statenstuk 2021-10 1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

- in de voortgangsnotitie ‘Voortgang en resultaten Roadmap Circulair Drenthe 2021’ staat op blz 7. :

In de Roadmap Circulaire Economie is ook de ambitie uitgesproken om samen met de Drentse gemeenten projecten en initiatieven op lokaal niveau een rol te pakken. Het is echter nog niet gelukt om deze samenwerking op  te zetten. Vaak ontbreekt het bij de gemeenten aan middelen en/of tijd en ligt de prioriteit op dit moment meer op het terugdringen van het energiegebruik en directe CO2-uitstoot. Er wordt gezocht naar een nieuwe aanpak om deze samenwerking alsnog op te pakken.

Zijn van mening dat:

  • Bewustwording, enthousiasme en gedragsverandering van inwoners belangrijk is voor de transitie naar een circulaire samenleving.
  • naast de provinciale middelen voor circulaire innovaties in het bedrijfsleven we ook sociaal maatschappelijke initiatieven moeten ondersteunen.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

- met ingang van de begroting 2022 een vierjarige subsidieregeling (a 100.000,- per jaar) voor circulaire initiatieven in te stellen voor dorps- en buurthuizen, stichtingen en verenigingen in Drenthe.

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de SP

 

Greetje Dikkers

 

Voorbeelden zijn o.a. te vinden op de poster van Delende dorpen.

https://delendedorpen.nl/wp-content/uploads/2021/05/210119_delendedorpenposter.pdf

Reactie toevoegen

U bent hier