h

Voorjaarsnota

23 juni 2021

Voorjaarsnota

Foto: SP

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota stelde de SP voor om de subsidieregeling 'frisse start' volgend jaar voort te zetten en stichtingen en verenigingen subsidie te verlenen voor kleinschalige projecten op het gebied van circulaire economie. Moties over deze onderwerpen zullen op 7 juli tijdens de PS vergadering worden ingediend. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers tijdens de commissie FCBE.

Bespreking van de 1e actualisatie begroting 2021 en Voorjaarsnota 2021

Besluit 9, het wijzigen van de financiële verordening provincie Drenthe met een bedrag in plaats van een percentage vindt de SP niet logisch. Vraag aan GS: waarom kiest u ervoor om jaarlijks de financiële verordening aan te passen? Is het niet logischer om geen vast bedrag op te nemen in de financiële verordening maar de tekst ‘maximaal 0,24% van de begrote lasten inclusief reservemutaties’?. Hiermee voorkom je dat we elk jaar weer een wijziging in de financiële verordening moeten vaststellen. Bij de primaire begroting kan dan jaarlijks het precieze bedrag ter goedkeuring worden voorgelegd.

Besluit 10 wil de SP graag vervangen door een beter voorstel. Wij stelen voor om het bedrag van € 671.586,- dat over is van de stelpost coronamaatregelen, NIET in de financieringsreserve te storten, maar te gebruiken om de subsidieregeling frisse start die eindigt op 1-1-22 met een jaar te verlengen.

De klimaatadaptatie is hier een heel belangrijk onderwerp dat ons allemaal raakt. PS wordt gevraagd 8 ton  beschikbaar te stellen maar er worden nog geen concrete zaken beschreven. Kan de gedeputeerde ons toezeggen dat we een overzicht krijgen van de concrete projecten die er op korte termijn gefinancierd worden en welke resultaten daarmee beoogd worden?

In hoofdstuk 3 lezen we dat Drenthe vanuit de vastgestelde Economische koers een sterke groene economie met impact nastreeft en dé circulaire en groene provincie  wil zijn en dé MKB provincie. Er zijn ambitieuze plannen.

In de voortgangsnotitie ‘Roadmap Circulaire economie” staat echter ook dat het nog niet gelukt is om samen met de Drentse gemeenten projecten en initiatieven op lokaal niveau op te pakken. Gemeenten ontbreekt het aan tijd en geld. De SP stelt daarom voor een subsidieregeling voor kleinschalige initiatieven rondom circulaire economie voor stichtingen en verenigingen in te stellen. Dit maakt het mogelijk in te zetten op bewustwording en gedragsverandering van inwoners via deze stichtingen en verenigingen in Drenthe. De provincie Noord-Holland heeft bijvoorbeeld al deze subsidieregeling.

Onder de noemer luchtvaart wordt €70.000 ingezet op inhuur van externen met twee opdrachten. Eén een overzicht maken van de uit te werken onderdelen uit de uitvoeringsagenda en twee een actualisatie van het provinciale luchtvaartbeleid, dat sinds 2009 gedecentraliseerd is naar de Provincie. De beleidsnota uit 2010 waar o.a. onze visie op lusten en lasten van de luchtvaart in staan is nooit geactualiseerd. We zijn erg benieuwd welke Drentse belangen er verdedigd gaan worden.
Kan de gedeputeerde een toezegging doen dat PS een geactualiseerde beleidsnota Luchtvaart ter vaststelling wordt aangeboden nadat die externe kracht alles op een rijtje heeft gezet.

En tot slot nog een vraag; kunnen we de provinciale ambtenaren al feliciteren met een loonsverhoging van 2,5 %?
Op pag. 8 lezen we onder de kop: Actualisatie 2021 bij de onontkoombare mutaties dat loonontwikkeling CAO 2021 bij 2,5% al is ingeboekt t/m 2025. We hebben nog geen CAO onderhandelingsresultaat online kunnen vinden.  Waarom staat het in de actualisatie en niet in de voorjaarsnota? We hebben er overigens geen probleem mee als Drenthe vandaag besluit om de ambtenaren van Drenthe een loonsverhoging van 2,5% te geven. Graag de toezegging/bevestiging dat na vaststelling van deze voorjaarsnota onze mensen die loonsverhoging vanaf dit jaar hoe dan ook krijgen, ook als de onderhandelingen met de bonden een lager percentage oplevert. Op blz. 24 staat dat GS alleen terug komt naar de Staten mochten de loonontwikkelingen hoger uitvallen dan de verwachtte 2,5%.

Reactie toevoegen

U bent hier