h

Jaarrekening 2020

19 mei 2021

Jaarrekening 2020

Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers over de Jaarrekening 2020

Dank aan GS maar ook aan alle medewerkers van de provincie en de griffie voor hun grote inzet, ook nu weer m.b.t. het overzicht en de toelichting op de jaarstukken 2020.

Doel van de jaarstukken is verantwoording af te leggen over inzet en de resultaten. Ook nu blijkt uit de jaarstukken weer dat er een enorme stroom aan activiteiten uitgevoerd wordt. Hier is ook opnieuw een punt van kritiek, want zo gedetailleerd als de activiteiten benoemd worden, zo mager is de beschrijving van de realisatie van de maatschappelijke doelen. PS moet via de jaarstukken kunnen controleren of de beschikbaar gestelde middelen zijn ingezet voor de beoogde doelen en controleren of de maatschappelijke effecten zijn bereikt. Op basis van deze stukken wordt dat laatste vaak niet inzichtelijk. We zullen als PS aan de voorkant betere kaders moeten stellen zodat beleidsstukken worden geschreven op basis van vooraf bepaalde parameters en doelen die gemonitord worden.

 

Onderbesteding in programma’s is een slechte zaak want dat betekent dat geplande zaken niet zijn uitgevoerd. Corona is hier voor een deel debet aan maar ook zonder Corona blijft er budget niet ingezet. Dat budget vloeit vervolgens deels terug in reserves. Bij een strakkere planning aan de voorkant had PS zoals de bedoeling is ook in kunnen stemmen met inzet op andere doelen! Zo zou het moeten gaan!

De SP heeft aangaande de jaarstukken 2020 een aantal opmerkingen

Programma 2: Stad en Platteland

Het doel voor 2024 alle asbestdaken te saneren is door de regering weer ingetrokken. De stijgende lijn tot 2019 in het aantal gesaneerde daken buigt weer naar beneden af. Er is (zover bekend) 3,8 miljoen m2 asbesthoudende daken in Drenthe waarvan 1,4 miljoen is gesaneerd. In de rapportage staan alle vinkjes op groen maar zijn we in Drenthe ambitieus genoeg? De noodzaak om te saneren zijn niet gewijzigd. De SP doet een oproep naast leningen ook te subsidiëren zodat mensen niet met enorme kosten opgezadeld worden en de vaart er opnieuw in komt.

Programma 4; Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

De Luchthaven GAE blz. 127-128 uitvoeringsinformatie Het is ons opgevallen dat bij het investeringsproject ‘de Luchthaven’ er geen woord gesproken wordt over FB Oranjewoud die als aandeelhouder in 2020 is toegetreden, 0 euro investeringen of financiële bijdragen hoeft te doen maar wel 26% van de aandelen voor 1 euro cadeau heeft gekregen van de gemeente Groningen. Onze vraag is waarom, een toch belangrijke cq opmerkelijke aandeelhouderswissel in 2020 niet wordt vermeld? 

Programma 5: Klimaat en energie:

Draagvlak en duidelijkheid.

Aan voldoende draagvlak bij onze inwoners valt nog veel te winnen blijkt uit gerealiseerde projecten. Het proces van participatie ligt vaak bij de  initiatiefnemers van de projecten. De burger is onvoldoende betrokken en de (financiële) gevolgen voor landschap en mensen zijn onvoldoende duidelijk. De plannen blinken vaak uit in vage formuleringen in plaats van duidelijke doelen, parameters en te behalen resultaten.

En dat terwijl het klimaatakkoord in 2018 al spreekt dat de ambitie moet zijn 50% van hernieuwbare energieproductie op land in eigendom van de lokale omgeving. Zoiets is te bereiken is door duidelijk in een ruimtelijk plan te omschrijven wat de mogelijkheden zijn om te participeren in de ontwikkeling, door de inwoners van de betreffende gemeente, in bv. een zonnepark. Gedeputeerde, Hier liggen mogelijkheden voor het oplossen van de genoemde knelpunten op p. 125

Bewustwording.

Op bladzijde 122 e.v. wordt gesproken over werken aan bewustwording met de focus op een effectieve communicatie aanpak. Per zomer ‘21 kan de campagne starten lijkt het. Doel is om inwoners en bedrijven op een laagdrempelige en toegankelijke manier te laten zien hoe ze duurzamer kunnen leven en werken. Prima, maar wordt deze communicatie aanpak dan ook ingezet om het voor de inwoners inzichtelijk te krijgen hoe dat haalbaar en betaalbaar gedaan wordt of kan worden. Kan de gedeputeerde hier op ingaan?

 

Reactie toevoegen

U bent hier