h

Noordelijke rekenkamer over Marketing Drenthe

20 januari 2021

Noordelijke rekenkamer over Marketing Drenthe

Foto: marketing drenthe / marketingdrenthe.nl

Opnieuw kwam de Noordelijke rekenkamer de provinciale Staten van Drenthe vertellen dat we meetbare doelen moeten vaststellen. Uit het onderzoek van de NRK blijkt dat het onvoldoende duidelijk is of de doelstellingen van het marketing beleid van Drenthe en de inzet van publieke middelen van 1,5 miljoen per jaar zijn behaald.

lees hier de bijdrage van Ronald van der Meijden:

Wederom ligt er een gedegen rapport van NRK voor ons, waarvoor onze complimenten. Kortheidshalve wil ik mij beperken tot een algemene reactie met betrekking tot de volgende punten:

  1. De SP fractie is nog steeds van mening dat in oktober van 2020 het voorleggen van een langjarige toekenning van subsidie aan Marketing Drenthe een verkeerde volgorde is geweest. Er had gewacht moeten worden op de presentatie van het NRK rapport. Daarmee is PS de mogelijkheid ontnomen de uitkomsten van dit rapport in de regeling, indien nodig, te verwerken.
  2. Uit het onderzoek is gebleken dat de meetbaarheid van het behalen van de doelstellingen van het marketing beleid van Marketing Drenthe en de inzet van publieke middelen voor Drenthe, nog onvoldoend duidelijk zijn.Wij roepen het college op, op korte termijn zorg te dragen voor een duidelijk en inzichtelijke rapportage.
  3. Ook zicht op de positieve effecten betreffende het imago zijn niet echt helder
  4. Hetzelfde geldt voor de effecten op de werkgelegenheid. Het feitelijke aantal fte’s direct en indirect is niet te herleiden. Alleen de banen van meer dan 12 uur per week worden geteld/weergegeven. Dat kunnen net zo goed veel deeltijd baantjes zijn van iets meer dan 12 uur. De SP hecht er aan dat er goed gekeken wordt naar de kwaliteit van de banen. Dus fatsoenlijke arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden etc, ook als het gaat om vakantiebaantjes/seizoenarbeid. Het hierbij betrekken van de vakbeweging, als maatschappelijke partner is voor ons een belangrijk voorwaarde.
  1. In een sector waar 1,7 miljard Euro omgaat, lijkt het de SP onbestaanbaar dat de sector zelve marketingkosten niet zelf kan betalen. Alle ondernemers in de toeristenindustrie (groot en klein) in Drenthe, hebben volgens ons baat bij het werk van Marketing Drenthe. Vorig jaar stond ook Landal nog op het lijstje van adviseurs van Marketing Drenthe? De wens en het streven van GS in het mede bijdragen van ondernemers in de kosten, zal wat ons betreft de komende jaren nadrukkelijker moeten worden ingevuld. In de horeca en het hotelwezen zit 60 procent van de voornoemde baantjes. Het lijkt ons sterk dat het hier alleen kleine ondernemers betreft. Wij menen dat elke ondernemer naar rato zou kunnen bijdragen. Fiftyfifty is om te beginnen een reële optie.

Tot slot voorzitter, is het een goede zaak dat het College in belangrijke mate de aanbevelingen van de NRK overneemt en er punten in gang zij en waren gezet.

Maar, we moeten de toeristenindustrie ook niet overschatten qua werkgelegenheid en belang voor Drenthe. Er wordt veel omgezet en het aantal toeristen zal omvangrijk zijn, doch zullen de grenzen van het aantal toeristen in Drenthe, goed in de gaten gehouden moeten worden.

Het kan niet zo zijn dat de toeristenindustrie op langere termijn een profijtelijk verdienmodel is en wordt voor ondernemers, met ondersteuning van publiek geld en een belasting wordt voor de inwoners van Drenthe en natuur en milieu.

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier