h

Vragen over luchtruimherziening en toekomst GAE

7 december 2020

Vragen over luchtruimherziening en toekomst GAE

Foto: wikipedia / www.nl.wikipedia.org

De PvdD en de SP hebben vrijdag vragen gesteld over de luchtruimherziening en de toekomst van Groningen Airport Eelde. Aanstaande woensdag wordt in de commissievergadering gesproken over de toekomstscenario's voor GAE. Lees hier de vragen.

In een brief aan de Staten van 10 november j.l ‘Stand van zaken Luchtruimherziening’ schrijft GS dat de drie Noordelijke gedeputeerden op 21 september zijn geïnformeerd over de voortgang van het programma luchtruimherziening.

In dat bestuurlijk overleg is geen nadere informatie gegeven over de uitbreiding van het militair luchtruim boven het Noorden. GS geeft tevens aan dat nu pas duidelijk is geworden dat ook het civiele luchtverkeer van en naar Schiphol (meer) over Drenthe komt te liggen als er in het militair oefengebied wordt geoefend.

Op 10 december is er een aandeelhoudersvergadering over de toekomstscenario’s van GAE. Onderdeel daarvan is dat er de komende 10 jaar een structurele bijdrage van 6 tot 8 miljoen van het rijk moet komen. GAE vraagt de aandeelhouders om, totdat het rijk hierover een besluit heeft genomen, de aandeelhouders dit bedrag moeten betalen. De minister heeft echter, in haar antwoord op vragen van de tweede kamer*, aangegeven dat het kabinet luchthavens ziet als zelfstandige ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van hun activiteiten. Structurele rijksbijdragen passen niet binnen het luchtvaartbeleid

We hebben daarom de volgende vragen:

 1. Wij hebben zorgen over hoe onze burgers tijdig geïnformeerd worden en hoe ze hun inbreng kunnen geven over deze onderwerpen. U geeft in uw brief van 10 november aan dat er in januari opnieuw een informatiebijeenkomst komt van het ministerie van I & W over de luchtruimherziening en luchtvaartnota. Is die bijeenkomst openbaar/online te volgen?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. Binnenkort wordt een concept voorkeursbeslissing en het Plan-MER voor de luchtruimherziening ter inzage gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Bent u voornemens om de Drentse zienswijze eerst met PS te bespreken voordat deze wordt ingediend?
 4. Zo nee waarom niet?
 5. Op 23-11-2020 heeft u de reactie op de Drentse zienswijze op de luchtvaartnota ontvangen. Kunt u puntsgewijs weergeven wat de reactie van de minister was op de Drentse zienswijze en wat de gevolgen zijn voor Groningen Airport Eelde (GAE)?
 6. Graag een berekening van de jaarlijkse financiële gevolgen voor de aandeelhouders omdat de minister heeft aangegeven dat structurele rijksbijdragen niet passen binnen het luchtvaartbeleid.
 7. De private aandeelhouder Oranjewoud heeft voor 1 euro 26 procent van de aandelen verworven en meerdere malen aangegeven zelf geen investeringen te willen doen. Vindt u dat deze aandeelhouder naar rato moet bijdragen aan de financiële gevolgen van de verschillende toekomstscenario’s?
 1. Zo ja, gaat u namens Drenthe eisen dat Oranjewoud naar rato bijdraagt aan de financiële consequenties van de verschillende scenario’s op de aandeelhoudersvergadering van 10 december aanstaande?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. In een bijpraatsessie werd mede gedeeld dat de aandelen van de gemeente Assen voorlopig bij de aandeelhouder Oranjewoud worden ‘geparkeerd’. Kunt u uitleggen wat daarmee wordt bedoeld?
 4. Indien Oranjewoud de aandelen van Assen verwerft betekent dit dan ook dat Oranjewoud overdrachtsbelasting moet betalen over de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaken?
 5. Zo nee, waarom niet?
 6. Zo ja, over hoeveel belasting hebben we het dan en wat is de waarde van de onroerende zaken in het economisch verkeer?
 7. Kunt u deze vragen beantwoorden voor de commissievergadering van 9 december aanstaande?

 

 

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier