h

Vragen SP over schaderegeling zoutwinning

17 november 2020

Vragen SP over schaderegeling zoutwinning

Foto: NLOG / nlog.nl

De SP stelt vragen aan het college over de schadeafhandeling bij zoutwinning door Nedmag. De gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, Veendam en Midden Groningen en de provincie Groningen vragen allemaal om schadeafhandeling waarbij de omgekeerde bewijslast geldt. Zo niet de provincie Drenthe. Die vraagt alleen om een 'goede schaderegeling'. Ronald van der Meijden wil van het college horen wat ze daar dan onder verstaan. Daarnaast wil hij weten waarom de Staten, in tegenstelling tot bovengenoemde medeoverheden, geen debat heeft kunnen voeren over de zienswijze vóórdat deze naar de minister werd gestuurd.

Lees hieronder de vragen en de zienswijzen van medeoverheden op het onderdeel schadeafhandeling:

De Staten van Drenthe hebben, in tegenstelling tot andere medeoverheden (zie bijlage), niet de gelegenheid gehad om hun inbreng te leveren op de Drentse zienswijze op bovengenoemd ontwerpbesluit voordat deze naar de minister werd gestuurd. Inwoners hebben hierdoor ook niet de mogelijkheid gehad om in een openbare vergadering hun zorgen en wensen met de Statenleden te delen.

De SP heeft tijdens de commissievergadering van 21 oktober j.l aangedrongen om vanuit Drenthe een aanvullende zienswijze naar de minister te sturen. We hebben duidelijk gemaakt dat bij alle mijnbouwactiviteiten, en dus ook bij zoutwinning, een onafhankelijke schaderegeling geregeld moet zijn waarbij de bewijslast van de oorzaak van schade niet bij onze inwoners moet liggen.

Uw college is echter niet van plan een aanvullende zienswijze in te dienen en blijft vasthouden aan een zienswijze die vraagt om ‘een goede schaderegeling’.

De SP fractie heeft de volgende vragen:

  1. Kunt u precies omschrijven wat wij moeten verstaan onder een ‘goede schaderegeling’?
  2. Waarom heeft u, in tegenstelling tot andere medeoverheden, de zienswijze niet voorgelegd aan de Staten?
  3. Bent u bereid om in het vervolg adviezen en zienswijzen, waaronder die op mijnbouwactiviteiten, ter bespreking naar de Staten te sturen voordat deze worden ingediend?
  4. Zo nee, waarom niet?

Namens de SP-fractie

Ronald van der Meijden

Bijlage

https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/57979189/kennisgevingen/57980395

Ingediende zienswijzen op gewijzigd winningsplan 2018 Nedmag op het onderdeel schadeafhandeling:

Provincie Drenthe

Een goede schadeafhandeling zien wij als een belangrijke voorwaarde voor de voortzetting van de zoutwinning door Nedmag. U werkt aan een landelijke regeling, ook voor schade als gevolg van zoutwinning, maar deze is nog niet gereed. Wij zijn van mening dat er een goede schaderegeling dient te zijn voordat uw instemmingsbesluit met het nieuwe winningsplan van Nedmag in werking treedt.

Provincie Groningen

De zienswijze is met de Statenleden besproken in de commissievergadering van 17 juni 2020 en de Statenvergadering van 1 juli 2020.

Zoals al vaker door ons is opgemerkt vinden wij dat er geen twee regimes voor schade-afhandeling, veroorzaakt door gaswinning vanuit het Groningerveld én schade-afhandeling veroorzaakt door overige mijnbouwactiviteiten zouden moeten (gaan) gelden. Voor onze inwoners moet het niet uitmaken welke mijnbouwactiviteit de schade heeft veroorzaakt. Wij vinden dat voor alle inwoners, die geconfronteerd worden met schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten, moet gelden dat zij ongeacht de oorzaak van de schade, bij één loket terecht kunnen en waar één procedure geldt.

Opnieuw blijkt uit de overwegingen, par. 6.4.4. op blz 34, dat de minister niet voornemens is het wettelijke bewijsvermoeden te hanteren voor mijnbouwschade ten gevolge activiteiten anders dan de gaswinning uit het Groningenveld en de ondergrondse gasopslag Norg. Dat betreuren wij. Onze Staten hebben in de commissievergadering van 17 juni 20202 aangegeven het wettelijke bewijsvermoeden door de minister gehanteerd te willen zien.

Gemeente Aa en Hunze

Behandeld in de gemeenteraad van 27 augustus 2020.

Voorafgaand aan uw definitieve besluitvorming dient een onafhankelijke schaderegeling voor zout in werking te zijn die inhoudelijk gelijk is aan het schadeprotocol Groningen en de Wet Bewijsvermoeden, zoals die geldt voor schades gerelateerd aan de gaswinning uit het Groningerveld. Schademeldingen uit deze regio met gestapelde mijnbouwactiviteiten moeten in alle gevallen gelijk behandeld worden, ongeacht de direct- of indirect aan te wijzen veroorzakende mijnbouwactiviteit. Sodm en Technische commissie bodembeweging (Tcbb) hebben met alle betrokken partijen en inwoners uit de regio bij u de afgelopen jaren gepleit voor die onafhankelijke en gelijke behandeling.

In het ontwerp-instemmingsbesluit lezen wij dat u het belang van een transparante, onafhankelijke en eenduidige wijze van schadeafhandeling onderschrijft. Een transparante en eenduidige wijze van schadeafhandeling zorgt voor een onafhankelijke beoordeling van de schade. U vermeldt dat per 1 juli een regeling in werking treedt die daarin voorziet. Wij constateren dat de regeling niet voorziet in de onafhankelijke en gelijke behandeling, zoals door alle partijen wordt gewenst. Ook begrijpen wij dat de ‘zoutwinner’ nog niet akkoord zijn met een voorstel van uw ministerie.. Wij roepen u op om voorafgaand aan uw definitieve besluit te komen tot een regeling die de instemming heeft van alle wettelijke adviseurs en onze inwoners.

Gemeente Tynaarlo

Zienswijze ingediend namens de gemeenteraad 30-06-2020

Voorafgaand aan uw definitieve besluitvorming dient een onafhankelijke schaderegeling voor zout in werking te zijn die inhoudelijk gelijk is aan het schadeprotocol Groningen en de Wet Bewijsvermoeden, zoals die geldt voor schades gerelateerd aan de gaswinning uit Groningen.

Een nulmeting in verband met de zoutwinningsactiviteiten is wenselijk om onduidelijkheid over de juistheid van schadeclaims te voorkomen. Het eerdergenoemde seismisch meetnetwerk kan bij de bepaling van de juistheid van de schadeclaims behulpzaam zijn.

Sodm en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) hebben met alle betrokken partijen en inwoners in de regio bij u de afgelopen jaren gepleit voor die onafhankelijke en gelijke behandeling. Schademeldingen uit deze regio met gestapelde mijnbouwactiviteiten moeten in alle gevallen gelijk behandeld worden, ongeacht de direct- of indirect aan te wijzen veroorzakende mijnbouwactiviteit.

In het ontwerp-instemmingsbesluit lezen wij dat u het belang van een transparante, onafhankelijke en eenduidige wijze van schadeafhandeling onderschrijft. Een transparante en eenduidige wijze van schadeafhandeling zorgt voor een onafhankelijke beoordeling van de schade. U vermeldt dat per 1 juli een regeling in werking treedt die daarin voorziet. Wij constateren dat de regeling niet voorziet in de onafhankelijke en gelijke behandeling, zoals door alle partijen wordt gewenst. Ook begrijpen wij dat de ‘zoutwinners’ nog niet akkoord zijn met een voorstel van uw ministerie. Wij roepen u op om voorafgaand aan uw definitieve besluit te komen tot een regeling die de instemming heeft van alle wettelijke adviseurs en voorziet in gelijke rechtsbedeling.

Gemeente Veendam

Zienswijze wordt ook namens de gemeenteraad van Veendam ingediend.

Landelijk loket schadeafhandeling

Het is ons bekend dat een landelijk schadeprotocol voor de deelsector zoutwinning momenteel in de afrondende fase verkeert. Wij hebben begrepen dat Nedmag hierin actief participeert. Het deelnamen aan het schadeprotocol dient naar onze mening ook deel uit te maken van uw besluit. Tot op heden is niet vastgesteld dat bodemdaling door zoutwinning en de zoutwinning zelf (zelfstandig) schade kan veroorzaken aan bijvoorbeeld woningen. Hoewel Nedmag aangeeft schademeldingen met de grootst mogelijke onafhankelijkheid en objectiviteit te behandelen, wordt dit door een deel van onze inwoners die schade hebben, niet als zodanig ervaren. De totstandkoming van een landelijk schadeloket met een universeel schadeprotocol juichen wij toe. Het draagt voor onze inwoners bij aan de mate waarop de schadeafhandeling als objectief wordt ervaren. Tot slot herhalen wij onze boodschap dat de bewijslast van de oorzaak van schade binnen dit nieuwe protocol niet bij inwoners moet liggen . Het wettelijk bewijsvermoeden zou hierbij van toepassing moeten zijn. Wij hebben hier al eerder voor gepleit. Dit vanwege de complexe combinatie van mijnbouwactiviteiten binnen en rond de gemeente Veendam (gas- en zoutwinning, magnesiumzoutwinning en gasopslag). Dat maakt dit gebied zo bijzonder.

Gemeente Midden-Groningen

Zienswijze is op 2 juli 2020 besproken in de gemeenteraad.

In onze beleving zijn er geen valide argumenten te bedenken om in de afhandeling van de schade de omgekeerde bewijslast (bewijsvermoeden) om de inwoners maximaal de ontlasten niet in het besluit de voorschriften op te nemen. Als dat een wetswijziging vereist, moet dat dan maar zo zijn. Het aantal gevallen waar in deze mate sprake is van een stapeling van effecten door Mijnbouw is op één hand te tellen. De door sommige geuite vrees van precedentwerking is daarmee ongeloofwaardig. Ook het rapport van de TU Delft (Onderzoek oorzaken gebouwschade van 11 juli 2018) pleit voor de door ons voorgestelde aanpak. Juist de stapeling van effecten waar in deze regio sprake van is, maakt dat het onredelijk is de bewijslast direct of indirect bij de inwoners te beleggen. Kortom, wij wensen 1 schadeloket en omgekeerde bewijslast (bewijsvermoeden) zoals ook geldt voor het Groningenveld en een ruimhartige schadeafhandeling.

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier