h

Tijd voor verandering

11 november 2020

Tijd voor verandering

Foto: SP

Bijdrage Greetje Dikkers bij de begrotingsbehandeling: Verschillende problemen  die zich al langer afzonderlijk leken te ontwikkelen komen nu rap bij elkaar en laten de noodzaak zien om zaken anders aan te pakken. De alarmerende signalen over de klimaatverandering kan niemand meer ontkennen. Zelfs (of ook) in Drenthe zien we dat van dichtbij in extreme natheid en droogte en verdwijnen van biodiversiteit.  De werkgelegenheid  staat onder  druk, vraag en aanbod zijn uit balans en consumentengedrag verandert in hoog tempo, het evenwicht tussen natuur en landbouw is wankel. Maatschappelijke – en inkomensongelijkheid neemt toe.  Covid 19 werkt bij al deze ontwikkelingen als een katalysator. En daarom is het tijd voor verandering!

Vorig jaar sloot ik mijn bijdrage bij de algemene beschouwingen als volgt af: “De SP maakt zich grote zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur, over draagvlak, eerlijke verdeling van lusten en lasten, klimaatrechtvaardigheid enz. Als volksvertegenwoordigers van Drenthe zitten we niet aan de klimaattafels en weten we niet wat er volgend jaar door de bestuurders wordt uit onderhandeld. De RES en het klimaatakkoord raken aan alle programma’s in de begroting; natuur, ecologische systemen, water, voedsel maar ook arbeidsmarkt, wonen, armoede, economie en vervoer.  Laten we met elkaar de handschoen oppakken, er staat hier teveel op het spel om er een politiek spel van te maken.”

Dit jaar wil ik hier op aansluiten.
Wat ons betreft wordt de  beweging die de SP al 48 jaar voorstaat nu in gang gezet; van egoisme naar solidariteit, van hebzucht naar  naar altruisme en van korte termijn naar lange termijn denken. Het uitgangspunt van economische groei, als voorwaarde voor groei van welvaart, is zijn houdbaarheidsdatum voorbij. Het is tijd voor verandering!
Natuur en milieu hebben de grenzen van wat het aankan bereikt en zowel de verdeling als de beleving van welvaart zijn zeer ongelijk.  De noodzaak tot wijziging van ons huidige systeem dringt zich aan alle kanten op. Volgens  de SP moeten we daarom investeren in een gezonde leefomgeving en in een samenleving waarin de focus ligt op het welzijn van alle inwoners.

Natuur- en milieufederatie Drenthe heeft onlangs een 1e agenda voor groen herstel van Drenthe opgeleverd. B2 uit het LIS van deze vergadering. We zien hierin veel raakvlakken met de uitgangspunten van de SP. Deze agenda doet een oproep aan overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers om samen vorm te geven aan een duurzame en gezonde provincie. Een provincie waar het Bruto Nationaal Product geen doel op zich is, maar waar we ons richten op een brede welzijnsagenda op basis van een nieuwe Drentse maat: het Bruto Drents Geluk. De SP sluit zich hier graag bij aan.

De geschetste noodzakelijke koersverandering  van een individu- en consumtiegerichte maatschappij naar een duurzame betekenis economie kunnen we gezamenlijk in een stroomversnelling brengen. In de duurzame betekeniseconomie wordt de term bruto geluk leidend en niet langer het bruto product. Te beginnen op de schaal van bruto Drents geluk. De koersverandering die hiervoor nodig is, is gericht op duurzaamheid, circulariteit, maatschappelijk draagvlak en ecologische draagkracht.

De investeringsagenda geeft binnen de begroting de komende jaren mogelijkheden te investeren in een duurzamere samenleving waar we op Drentse schaal invloed op hebben. En hoewel GS zich nergens in een visie uitspreekt voor deze koersverandering geven zowel de begroting als de investeringsagenda hiervoor in aanleg al wel ruimte. Ik wil daarom graag optimistisch zeggen dat er al ruimte is voor een koerswijziging op z’n Drents; een beetje voorzichtig maar wel met oog voor wat de toekomst vraagt.

Via de investeringsagenda kunnen we lokale initiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden ondersteunen  die bijdragen aan breder welzijn en zingeving op basis van ecologische draagkracht. De Coronacrisis geeft ongewild nu aanleiding om hier snel vorm en inhoud aan te geven. Een investeringsagenda die op Drents niveau ingezet wordt,  geeft  dan volop mogelijkheden om in te zetten op een betekeniseconomie waar de positie van de inwoners van belang is. Sectoren als zorg, dienstverlening, landbouw en recreatie bieden in onze provincie daar uitstekende kansen voor.

De energietransitie kan werken als katalysator voor een nieuwe duurzame economie met een koploperspositie voor Noord-Nederland, kansen op voor werkgelegenheid in de energiesector en bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. De aanzetten liggen er o.a. in de energietransitie, de coöperatieve ontwikkelingen en de verduurzaming van woningbouw.

Nieuwe verdienmodellen die minder op uitputting, laagste kosten en roofbouw gebaseerd zijn, maar die de nadruk leggen op maatschappelijk waarden, lokale en korte kringlopen en het hergebruik van grondstoffen worden en/of kunnen ondersteund worden vanuit de investeringsagenda. Denk aan duurzaam ondernemerschap, sociaal ondernemerschap, circulariteit en verduurzaming maar ook aan    scholing om groene en sociale banen binnen de provincie lokaal in te vullen en ondersteuning van  circulaire en natuurinclusieve landbouw.

De SP roept ook nu weer op om de handschoen gezamenlijk op te pakken, vanuit het perspectief op de lange termijn, gericht op een gezonde duurzame economie en toekomst voor alle Drenten.

Reactie toevoegen

U bent hier