h

Begroting 2021

28 oktober 2020

Begroting 2021

Foto: SP

Lees hier onze bijdrage in de commissievergadering over de begroting 2021. In de PS vergadering van 11 november volgen de algemene beschouwingen van de fracties.

Dank aan al die mensen die deze documenten weer gerealiseerd hebben. We zijn erg tevreden over de uitwerking zoals die nu voor ons ligt. Het geheel is goed leesbaar. De beleidsteksten zijn bij de programma’s opgenomen en in samenhang met de beleids- en financiële tabellen te raadplegen.

Een aantal opmerkingen wil ik graag maken bij deze begroting.
In zowel de inleiding bij de begroting als bij die van de investeringsagenda ontbreekt de term sociale agenda, voor ons een belangrijke agenda die een duidelijke trendbreuk laat zien. Dat had we graag ook daar benoemd gezien.

Programma 2. Stad en Platteland

We hebben een subsidieregeling Duurzaam presterende melkveehouders Drenthe ingesteld in 2018. Deze subsidieregeling is ingesteld n.a.v. de ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur, waar doelen zijn geformuleerd die in 2020 behaald moeten zijn. Vijf aspecten voor het toekennen van die subsidie zijn van belang. Fosfaat, stikstof, ammoniak, klimaat en weidegang. Per jaar wordt beoordeeld en gerapporteerd in hoeverre de streefwaarden op deze vijf genoemde aspecten zijn behaald. Wij willen graag een schriftelijk verslag van de tot nu toe behaalde resultaten zien.  

Programma 2 en 4 Stad en Platteland en Mobiliteit

Onze fractie kan niet meer volgen wat er nu heen en weer geschoven wordt tussen de reserve RSP (Coevorden Emmen) en het regionale mobiliteitsfonds. Er waren uitgaven gepresenteerd in de jaarrekening 2019 die dat jaar niet zijn gedaan en de accountant zegt daar wat van. Nu komen we om de haveklap correcties tegen in de voorjaarsnota, begrotingswijzigingen en nu weer in de begroting 2021. In totaal gaat het om 15,5 miljoen. We hebben als fractie een gesprek aangevraagd om inzichtelijk te krijgen hoe het nu precies zit. Hopelijk krijgen we voor de PS vergadering een duidelijk beeld. Of misschien is er een andere fractie of GS lid die het vandaag duidelijk kan uitleggen.

Programma 4 Mobiliteit

Groningen Airport Eelde verwacht dat begin 2021 aanvullende liquide middelen of een andere vorm van steun nodig is. De SP fractie en de fractie van de Partij voor de Dieren in de tweede kamer hebben op 23 oktober schriftelijke vragen aan de minister gesteld. Een van die vragen is of de minister van plan is om 6 tot 8 miljoen per jaar te betalen voor GAE. We wachten de antwoorden met spanning af. Het verbaast ons dan ook dat op bladzijde 162 (verbonden partijen) al de formulering staat dat de kans dat de provincie ervoor kiest de exploitatie van het vliegveld niet meer te financieren laag is. Laten we eerst de besprekingen en uitkomsten daarvan maar eens afwachten

Programma 5 Klimaat en Energie

Uit het antwoord op onze schriftelijke vragen blijkt dat het percentage bedrijven dat in Drenthe nog niet heeft voldaan aan de informatieplicht energiebesparing 67 % is (stand medio juli 2020). We hebben het hier nog niet eens over het nemen van energiebesparingsmaatregelen maar over het invullen van een formulier. Als die wettelijke verplichting door 67% van de bedrijven wordt genegeerd dan wordt het met het daadwerkelijk nemen van energiebesparingsmaatregelen helemaal een ramp. We lezen op blz. 71 dat structureel energietoezicht, vanwege financiële problemen bij de gemeenten, een nog lagere prioriteit krijgt. Wat ons betreft schrijft de RUD op korte termijn boetes uit voor het niet nakomen van de wettelijke verplichting. De kosten voor de enveloppen kunnen we als Provincie wel betalen. De tijd van pappen en nathouden is al lang voorbij.

Verder blijft het grote zorgpunt de inwonersparticipatie m.b.t. de energietransitie. De grote investeerders en de grondbezitters lijken er toch echt met de winst vandoor te gaan en werkelijke participatie van de burgers is maar zeer beperkt mogelijk. Hoe gaan we voorkomen dat  onze inwoners hier achter het net vissen.

De coronacrisis raakt ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. De vraag is waar non-profit instellingen uit Drenthe terecht kunnen. Wordt er door GS ook nagedacht, of is er al een mogelijkheid, voor steun aan deze groep? Bijvoorbeeld via het noodfonds cultuur van 1,5 miljoen of via de gereserveerde 2,5 miljoen stelpost. 

Programma 7 Middelen en mensen

Door de nieuwe investeringsagenda, voorgenomen investeringen in infrastructuur en het inzetten van bestemmingsreserves hebben we in eind 2024 voor maar liefst 124 miljoen aan langlopende leningen uitstaan. (blz 206) Nu is dat nog 0 euro. Volgens ons gaat het dan o.a. om het lenen van 90 miljoen voor de verdubbeling van de N34. Het zou toch mooi zijn wanneer de Staten bij de PS vergadering besluiten om ook de goedkoopste en meest milieuvriendelijke oplossing via de MER laat onderzoeken. Dan hoeven we ons ook niet zover in de schulden te steken.

Tenslotte nog even n.a.v. het verzoek van de jongerenadviesraad. Zou het geen mooi idee zijn om deze groep aan te haken bij het Drents panel en dat ze daar een begrotingsvoorstel neer leggen voor deze jongerenraad?

VZ tot zover n.a.v. de begroting, de Algemene Beschouwing bewaren we voor de PS vergadering.

Reactie toevoegen

U bent hier