h

Het ziekenhuis dichtbij

29 januari 2020

Het ziekenhuis dichtbij

Foto: SP

Tweede Kamer fluit minister Bruins niet terug. Ondanks steun van vrijwel de gehele oppositie hebben voorstellen van de SP om de regionale ziekenhuizen overeind te houden het afgelopen week in de Tweede Kamer niet gered. SP Kamerlid Henk van Gerven had een uitgebreide initiatief nota 'Het ziekenhuis dichtbij' geschreven waarover de Kamer afgelopen week debatteerde. Voor Bethesda en Refaja betekent dit dat minister Bruins vooralsnog niet in hoeft te grijpen om volwaardige regionale ziekenhuizen open te houden met behoud van Spoedeisende Hulp en Verloskunde

,,Hoe kan het dat een klein ziekenhuis in Assen wel goed draait en dat het Bethesda ziekenhuis langzaam maar zeker ontmanteld wordt sinds de fusie met het Refaja in Stadskanaal en het Scheper Ziekenhuis in Emmen? Wij trekken de conclusie dat het systeem faalt.” meent van Gerven.

,,De afgelopen tientallen jaren zijn gekenmerkt door schaalvergroting en fusiegolven en een toenemende marktwerking en concurrentie. Daardoor zijn de kleinere ziekenhuizen niet meer verzekerd van een veilige toekomst met alle gevolgen van dien. Het voortbestaan als volwaardig ziekenhuis wordt afhankelijk van toevalligheden zoals een goed bestuur. In dit rapport pleiten wij daarom voor regulering van de ziekenhuiszorg. Zodat ziekenhuiszorg op menselijke maat kan worden geboden, met een ziekenhuis dichtbij voor iedereen in Nederland.”

Minister Bruins was het met dit pleidooi voor verantwoordelijkheid van de overheid niet eens. Woordvoerders van VVD en CDA zagen geen aanleiding het systeem van marktwerking ter discussie te stellen. Zij drongen aan op nader onderzoek en onderstreepten het belang van innovatie in de zorg.

Na de bespreking van de initiatief nota van Henk van Gerven kwamen twee moties in stemming. Een motie om samenwerking tussen grote en kleine ziekenhuizen niet alleen op papier te stimuleren, maar zo nodig verplicht te stellen, zodat de continuïteit en kwaliteit ook van spoedeisende functies zoals spoedeisende hulp en acute verloskunde van kleinere regionale zieken-huizen worden geborgd. En een motie om de richtlijnen aan te scherpen zodat aanrijtijd met eigen vervoer naar een volwaardig ziekenhuis voor iedereen niet meer 30 minuten zou moeten zijn, maar slechts 20 minuten. Het effect hiervan zou zijn dat Bethesda en ook andere regio ziekenhuizen behouden zouden blijven als volwaardig ziekenhuis.

De gehele oppositie met uitzondering van de SGP steunden deze moties, maar de regeringspartijen hielden vast aan de aanpak van minister Bruins. Volgens de SP een gemiste kans voor de politiek om de zorg goed te regelen.

De SP diende moties en amendementen in. Zie hieronder.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019–2020

35 227Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 20 januari 2020

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat niet concurrentie maar samenwerking tussen zieken-huizen de zorg beter maakt; van mening dat grote academische en topklinische ziekenhuizen kleinere ziekenhuizen kunnen ondersteunen bij het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de zorg; van mening dat de patiënt is gebaat bij een stevig netwerk van grote en kleinere ziekenhuizen die goed samenwerken; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe verplichte samenwerking van grote ziekenhuizen met kleine ziekenhuizen kan worden gerealiseerd, zodat de continuïteit en kwaliteit ook van spoedeisende functies zoals spoedeisende hulp en acute verloskunde van kleinere regionale zieken-huizen worden geborgd, en gaat over tot de orde van de dag.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019–2020

35 227Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 20 januari 2020

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat iedereen recht heeft op goed bereikbare en toegankelijke ziekenhuiszorg; constaterende dat nu uitgegaan wordt van de richtlijn dat iemand met eigen vervoer binnen 30 minuten het ziekenhuis moet kunnen bereiken; overwegende dat in een vergrijzende samenleving een aanrijtijd naar een volwaardig ziekenhuis met eigen vervoer binnen 20 minuten meer aansluit bij de maatschappelijke behoefte en de leefbaarheid van regio’s bevordert; constaterende dat bij aanrijtijden van langer dan 20 minuten voor een barende in nood de kansen op complicaties en het overlijden van het kindje toenemen; verzoekt de regering, te onderzoeken wat de effecten zijn van de invoering van een bereikbaarheidsnorm van 20 minuten en hoe deze kan worden gerealiseerd, en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting op de twee ingediende amendementen:

Toelichting

Dit amendement regelt dat naast de toets op financiële gevolgen van het instellen van een kwaliteitsstandaard de Nederlandse zorgautoriteit ook toetst wat de gevolgen zijn voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg.

Indiener is van mening dat verhoogde kwaliteitsstandaarden niet alleen financiële gevolgen kunnen hebben maar ook gevolgen voor de toegankelijkheid van zorg. In ziekenhuizen, bijvoorbeeld, kan een verhoogde kwaliteitsstandaard leiden tot zwaardere eisen aan bezetting, opleidingsniveau of het volume van verrichtingen dat een ziekenhuis voor
een bepaalde ingreep moet uitvoeren.

Dergelijke kwaliteitseisen kunnen derhalve naast financiële gevolgen ook vergaande consequenties hebben voor de toegankelijkheid van de zorg, zeker wanneer kleinere regionale ziekenhuizen niet aan deze nieuwe eisen kunnen voldoen. Indiener wil bewerkstelligen dat in de analyse van de Nederlandse zorgautoriteit van de standaard niet alleen gekeken
wordt naar de gevolgen op de collectieve zorguitgaven maar ook in hoeverre de nieuwe en kostenverhogende standaard kan leiden tot risico’s voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg.

Toelichting

Indiener is van mening dat in iedere voordracht van een kwaliteitsstandaard aan het Zorginstituut niet alleen duidelijk gemaakt moet worden wat de beoogde kwaliteitsverbetering is maar ook wat de mogelijke gevolgen van de standaard is op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg. Het amendement regelt dan ook dat een voorgedragen kwaliteitsstandaard
voor opname in het Register een beschrijving van de gevolgen op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg moet bevatten. Nabijheid en bereikbaarheid van zorg zijn volgens indiener onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van zorg en dienen in samenhang in kwaliteitsstandaarden te worden beschreven.

Hijink

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier