h

Begroting 2020

4 november 2019

Begroting 2020

Lees hier de bijdrage tijdens de behandeling in de commissie FCBE

We willen zeker al diegenen die zoveel werk hebben aan deze stukken bedanken. De stukken zien er op het oog goed verzorgd uit. We hebben echter ook een grote maar. Met de keuze die gemaakt is om de beleidsteksten per programma in de Nota van aanbieding op te nemen, losstaand van de begroting, zijn we niet gelukkig.  We hebben daar bij de bespreking van de voorjaarsnota al bezwaar tegen gemaakt omdat dan de aansluiting zou gaan ontbreken en dat is nu dus waarheid geworden. Het is veel heen en weer geblader, soms moeilijk te koppelen en begroting en tekst corresponderen niet altijd. Vanuit de rol die PS heeft is dit wat ons betreft echt een achteruitgang, het wordt er niet toegankelijker op.

En ja, in 1e instantie leest de nota van aanbieding prettig. Over het algemeen kun je het namelijk makkelijk eens zijn met wat er staat, het staat vol met mooie doelstellingen. Zoals in de inleiding is aangegeven wijkt de begroting, gebaseerd op de voorjaarsnota, ook weer af van wat je zou mogen verwachten vanuit de redenering dat omdat er in de voorjaarsnota nog geen concrete beleidsvoornemens waren die nu niet in de begroting kunnen worden vertaald. Maar dat maakt het wat de SP betreft niet oké.

Wat we dus voor ons hebben is een begroting passend bij een beleidsarme basis. En dat zien we terug. De te bereiken beleidsdoelen en resultaten zijn zo geformuleerd dat niet duidelijk is wat we precies moeten verwachten. Bij beleid horen resultaten en omdat die onvoldoende geformuleerd zijn zien we onder de noemer resultaten vooral activiteiten. vraag doet zich dan voor waar we als PS bij deze programma’s op sturen. We worden niet to the point geïnformeerd over wat er volgend jaar concreet gedaan gaat worden met het geld wat wij beschikbaar stellen.  Dus zo mooi is het in Drenthe niet voor elkaar!

We zien geen inzet op de grote maatschappelijke problemen waar we van het rijk extra geld voor ontvangen via de zogenaamde stelpost IBP. Sterker nog het geld wordt in Drenthe gebruikt voor het vullen van de gaten in de begroting de komende jaren.

Niet voldoende duidelijk wordt dus wat het beleid is voor het komende jaar, laat staan waar we de komende vier jaar de grote klappers willen maken. En die ambities moeten we wel hebben. Om maar eens wat te noemen; we hebben toch een klimaatcrisis! En er is toch een groot stikstofprobleem!

Ik geef maar even als voorbeeld programma 5. Klimaat en energie. 5 miljoen minder uitgaven dan in 2019.

Misschien moet de investeringsagenda die we de komende tijd uit gaan werken het beleidsmatige gat wel gaan vullen.

Voorzitter, voor vandaag wil ik het hier maar bij laten.

Reactie toevoegen

U bent hier