h

Voorjaarsnota

3 juli 2019

Voorjaarsnota

Foto: Provincie Drenthe / www.drentsparlement.nl

Lees hier de bijdrage over de voorjaarsnota 2019
 

Nieuwe voorstellen op basis van de coalitietekst zullen pas in de begroting in oktober terugkomen. Maar het in de voorjaarsnota geschetste financiële perspectief is gecombineerd met de verplichtingen voor de regiodeals somber.  Eigenlijk is er geen geld voor nieuw beleid en kijken we aan tegen begrotingstekorten.
Het financiële overzicht geeft bovendien een vertekend beeld; wat er aan zogenaamd actuele financiële informatie in deze voorjaarsnota staat is niet de actuele stand van zaken. Kostenposten die bekend zijn zoals kosten voor een extra gedeputeerde, de extra bijdrage aan Prolander vanaf 2020, Ode inkomstenderving financiële dienstverlening aan de RUD, worden in de voorjaarsnota niet in het financieel perspectief meegenomen en andere activiteiten worden niet van bedragen voorzien.

Zelfs zonder die paar onderwerpen die ik net noemde presenteert het college een structureel begrotingstekort van in totaal bijna 20 miljoen tot en met 2023.

Daar moet dus dekking voor worden gevonden. De keuze is gemaakt om dit vanuit de stelpost interbestuurlijk programma (IBP) te doen, dat kan, maar we blijven het vreemd vinden dat met een stelpost die bedoeld was voor de aanpak van urgente maatschappelijke problemen gaten in de begroting gedicht worden.

Het onderwerp armoede onder kinderen heeft in 2016 een breed gedragen motie opgeleverd. De alliantie van Kracht is aan het werk en in het najaar levert CMO een onderzoeksrapportage op naar klantervaringen van mensen die leven in armoede. Mogelijk levert dat concrete uitkomsten waarop we ook initiatieven kunnen zetten.

Ook de situatie m.b.t. de ziekenhuiszorg in Drenthe staat bij de SP hoog op de agenda; Vanuit een kernteam “Zorg voor de regio” is een plan uitgewerkt waarover in verschillende geledingen gesproken wordt. De bedoeling is dat na de zomer de eerste stappen gezet worden. Waar wij ons zorgen over maken is of in de aanpak  onder de zorgvragers wel een gedegen onderzoek is gedaan in welke richting en/of bij welke ziekenhuizen  de inwoners hun zorgvragen neer gaan leggen bij veranderend aanbod. Als voorbeeld: Hoogeveen richt zich met zorgvraag niet op Emmen maar op Assen of Zwolle/Meppel. Een dergelijk onderzoek zou daarom mogelijk tot een heroverweging van keuzes kunnen leiden, juist op basis van “patiëntenstromen”. Voor zover wij weten is onderzoek naar wat de keuze van mensen uiteindelijk is niet gedaan, een actie vanuit de provincie kan hier geen kwaad zou je denken. Daartoe doen we een oproep.

En verder ziet de SP in oktober graag beleidsteksten over “wat gaan we doen” gekoppeld aan het onderdeel “wat mag het kosten”. Dus niet zoals het college voorstelt dat de beleidsteksten in de nota van aanbieden komen. Immers, voor de Staten is essentieel, vanuit het budgetrecht, dat beleid en financiën inzichtelijk zijn. Helemaal als de spoeling zo dun wordt als in deze voorjaarnota wordt gepresenteerd.

Voorzitter, de SP-fractie heeft er moeite mee deze voorjaarsnota vast te stellen, vanwege het ontbreken van concrete voorstellen gekoppeld aan een echt actueel financieel perspectief. Op grond van de informatie in deze voorjaarsnota, of liever gezegd het gebrek aan informatie, kunnen wij niet instemmen met deze voorjaarsnota.

Reactie toevoegen

U bent hier