h

SP: Verantwoording van subsidies wordt nog een dingetje

15 mei 2019

SP: Verantwoording van subsidies wordt nog een dingetje

Foto: drenthe / www.drentsparlement.nl

'De nieuwe regels voor de verantwoording van subsidies wordt nog wel een dingetje' Dat zei Greetje Dikkers bij de bespreking van de jaarstukken 2018. Door het college werd dit bevestigd. Lees hier onze bijdrage over de Jaarstukken 2018

Er wordt in één keer 13,3 miljoen toegevoegd aan de reserve Verkeer en Vervoer. Van 2010 tot 2016 hebben we de investeringen in Verkeer en Vervoer te laag geactiveerd. Vanaf 2017 doen we het wel volgens de regels van de commissie BBV maar in dat jaar hebben we deze correctie van 13 miljoen niet verwerkt. Wat was de reden om de correctie niet bij de vaststelling van de jaarrekening van 2016 door te voeren?

In verband met de voormalige Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer heeft onze fractie nog een technische vraag uitstaan. De CDA-fractie in de tweede kamer heeft een motie ingediend, en die is unaniem aangenomen, die vraagt om een onderzoek naar de besteding van deze gelden door de provincies. Voor de zomer moet dit onderzoek naar de kamer. Hopelijk hebben we in Drenthe deze gelden goed besteed en de gemeenten niet benadeeld.

Er is nog een twistpunt met de commissie BBV en dat is over de verantwoording van subsidies. Vanaf dit jaar moet die werkwijze in gaan. Dat wordt nog wel een dingetje denken wij. De jaarstukken geven aan dat de financiële impact nog niet kan worden bepaald. We vragen ons ook af wat de impact is op de voorwaarden die PS kunnen stellen aan de subsidies. Gaat Europa onze subsidies boven de 221.000 niet zien als subsidie maar als levering van een dienst en moet er verplicht worden aanbesteed. Twee vragen alvast hierover: Krijgen we op korte termijn een begrotingswijziging 2019 ivm deze BBV regel en valt dat samen met de nieuwe subsidieverordening en financiële verordening? Zoals de accountant aangeeft wordt deze nieuwe werkwijze ook een administratieve lastenverzwaring voor onze organisatie en voor de subsidieontvangers. Maar ook de Staten mogen wel goed en op tijd meegenomen worden in dit geheel. Het is complexe materie.

We kunnen, in het licht van bovenstaande vraag over de nieuwe regels voor de verantwoording van de subsidies per 2019, niet instemmen met het besluit van het Statenstuk onder punt 7. We willen best de voortgangsrapportage over de Europese projecten ter kennisgeving aannemen maar niet vaststellen zoals nu is opgeschreven in het dictum.

We gaan wel akkoord met de overhevelingsvoorstellen en de toevoeging van 5,5 miljoen aan de algemene reserve.

De jaarstukken geven aan dat de komende bestuursperiode grote delen van het wegennet aan groot onderhoud toe is. Dit gaat een fors beslag op de middelen leggen en de huidige budgetten zijn niet toereikend. Hetzelfde geld voor de oeverconstructies van de kanalen. Hier zijn grote investeringen mee gemoeid. Een investeringskrediet is noodzakelijk. Volgens mij is dit niet de eerste keer dat we deze teksten cq waarschuwingen zien staan. Wanneer komt het college met voorstellen hiervoor? Of hoeven de Staten geen voorstel meer te verwachten en zijn dit oude teksten?

Tot slot voorzitter, de bouw van een zonnepark van 20 hectare op ongebruikte grond bij luchthaven Eelde kon in 2018 niet beginnen. Het voorstel om de overgebleven 1,2 miljoen over te hevelen naar 2019 is dus prima. Als het goed is wordt het zonnepark dit jaar gebouwd. We zijn blij met Zonneparken op ongebruikte gronden. Graag horen we even hoe ver dit zonnepark gevorderd is. Over alle andere zonneparkplannen horen de Staten wel via de beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier