h

Omgevingsvisie

20 september 2018

Omgevingsvisie

Foto: SP

De SP wil meer invloed van inwoners op grootschalige zonneparken en een minimale afstand tussen woonhuizen en windmolens. Lees hier de bijdrage van Martijn van Middelaar

DE OMGEVINGSVISIE  geeft aan welke zaken prioriteit krijgen in het beleid en bepaalt onze toekomstige leefomgeving in grote mate. In de inleiding wordt verwezen naar het feit dat er in Drenthe een hoge waarde aan levensgeluk wordt ervaren.

Kritisch daar tegenover gezet is er ook een groot percentage armoede en de tweedeling in economische besteding onder Drentse inwoners groeit.
Nog steeds zijn er meer dan 11.000 kinderen die in armoede opgroeien.
Blijkbaar en gelukkig werkt dit niet 1 op 1 door in de waardering voor het leven in Drenthe in algemene zin.  Toch blijft de SP dit als een van haar belangrijkste speerpunten zien.

Het proces is tot stand gekomen met veel inbreng vanuit de maatschappij. Wij hebben waardering voor zowel de ambtelijk inzet als de deelnemers die hieraan hebben bijgedragen. Ondanks kritiek denken wij dat er maximale gezocht is naar input voor de omgevingsvisie.

Het is gezien de positieve waardering van inwoners dan ook goed om te verklaren dat Drenthe geen complete andere koers gaat varen. Maar de SP ziet nog punten voor verbetering in de omgevingsvisie.

Er zijn veel opgaven waar we de komende jaren voor staan. De waterberging, natuuropgave, energielandschap, het behoud van bereikbaarheid van voorzieningen, de bestaande economische structuur versterken en inzet voor toeristische kansen, dit laatste punt vraagt ook duidelijk keuzes, hier kom ik op terug.

Inhoudelijk is er aangegeven welke middelen en processen hiermee gemoeid gaan, dit is duidelijk en draagt bij aan een goede uitvoering

De visie doet een uitspraak over de verschillende deelgebieden met haar kenmerken en beeldbepalende zaken waarmee toekomstig beleid rekening moet houden en ook de ambities hiervoor. Dit vinden wij een goed onderdeel van de visie en lijkt ons zeer waardevol en werkbaar.

De aandacht voor de kernkwaliteit ‘aardrijkskundige waarden’ is een prima zaak. Maar de SP heeft moeite met de ontsierende bordencultuur die hiermee verbonden wordt. Geopark, Nationaal  Park . Hunnebed Highway, enz. We zouden er wat spaarzamer mee om kunnen gaan.

Andere zaken waar de SP zich zorgen over of bezwaar tegen maakt zijn; De inzet op vrijetijdseconomie, wij maken ons wel zorgen over de ambitie: het aantrekken van meerdere grootschalige dagattracties. Als dit betekent dat er financiële bijdrage worden gevraagd uit de provinciale begroting zijn wij tegenstander. In onze optiek moeten deze plannen zichzelf financieren.

Aanvullend hierop: Wij zijn van mening dat het goed is dat mensen in en van de natuur kan genieten. Maar anderzijds vraagt de natuur ook haar eigen ruimte en rust voor ontwikkeling en dus daar liever geen toerisme maar handhaving en bescherming. Recreatie in de natuur is niet alleen de glijbaan in voormalig zandgat maar ook de neven effecten van vele geparkeerde auto’s en vervoersbewegingen die druk leggen op een natuurgebied. Maar al te vaak is de natuur, het milieu, de ecologie ondergeschikt aan de economie.
De SP vindt dat hier voor de toekomst, voor mens en aarde, een ommekeer noodzakelijk is.

De economische profilering lijkt ook alle ruimte te mogen innemen. Gelukkig lezen wij in de verordening toch enkele kanttekeningen. Onze oproep blijft: Eerst renovatie en herinrichting van bestaande terreinen. Hierbij sluit de visie over detailhandel en retail prima, de voorlopige uitspraak ‘Appingedam’ doet daar niks aan af.

De visie spreekt uit dat de ervaren geluidshinder rond het TT-circuit moet afnemen. Er is al zes jaar terug een convenant afgesloten en anno 2018 is er nog niks gedaan mbt de afspraken zoals die met diverse bewonersgroepen zijn gemaakt. Ik heb destijds deelgenomen namens dorpsbelangen Hooghalen.

Indien de tekst blijft zoals ze die nu is, moet de provincie echt stappen zetten wil zij geloofwaardig blijven op dit punt. In dit licht is het enthousiasme vanuit dit huis rondom F1 plannen dan ook wel erg zuur en staan wij volledig achter de inspraak van St. Geluidshinder Assen-West

 

 

 

Met betrekking tot Groningen Airport Eelde delen wij de uitgangspunten niet, maar dat is geen nieuws denk ik. Duurzaam en vliegen zijn wat de SP betreft twee tegenstellingen zolang werkelijke kosten niet worden gedekt door de aanschaf van een vliegticket.
De visie vermeldt dat de ontwikkeling van GAE gepaard gaat met zo min mogelijk overlast en milieuschade. NEE  Voor de SP moet het ZONDER extra overlast en milieuschade.

Wonen: op dit punt delen wij de zorgen van CDA-er Sybrand Buma, hij zei vorige week dat het niet gaat lukken gemeenten en provincies te dwingen om extra huizen te bouwen. Ook in Drenthe is de nood hoog. Maar er is vooral een groot tekort aan betaalbare woningen. Velen zoeken een oplossing door semipermanent in recreatiewoningen te gaan wonen. Dit betreft naar schatting 3000 betaalbare huurwoningen. Hiermee vervult de recreatieve sector eigenlijk de taak van onze woningstichtingen.
Het beroep bij de gemeente voor een eigen woonvisie steunt de SP van harte en regie hierin is prima. Wat ons betreft zou zeker gekeken kunnen worden naar Tiny houses en het herbestemmen van leegstaande panden die hun functies zijn kwijtgeraakt.

Wij vinden de ambitie t.a.v. spoorwegverbindingen mager. Vanuit diverse instanties wordt er regelmatig gekeken naar plannen voor een treinverbindingen tussen Groningen Emmen Duitsland of via Enschede. Natuurlijk is dit een zeer grote ingreep maar in alle realiteit en pogingen tot verbeteren van het wegennet blijft Groningen toch een bottleneck en is spoorvervoer echt aanvullende verbinding tussen noord, west en zuid. College zou het niet goed zijn om hier meer onderzoek naar te doen en samenwerking te zoeken?  Zoals we al bij de behandeling N34 hebben aangekondigd overwegen we een motie voor een onderzoek naar een dergelijk spoornet.

De energietransitie krijgt inpakt op ons landschap. Wat ik mis is het beeld dat we wellicht in een tussenvorm moeten denken. Windmolens en zonnepanelen in huidige vorm zijn niet voor de eeuwigheid. Over 20 jaar is er technisch waarschijnlijk ander optie en uitvoeringen dan waar we nu aan denken. Maar even zo goed vraagt dit zorgvuldigheid over de invulling voor komende jaren. De visie spreekt uit dat de zonneladder moet worden gehanteerd, echter is de huidige praktijk dat er vooral plannen zijn voor grootschalige parken in het agrarisch landschap mede gestuurd door SDE-subsidies. College Kan hier een meer dwingende verordening komen zodat daken en lokale invulling voorrang krijgen? Want zoals blijkt uit de MER: dit scenario sorteert het minst negatieve effect.

En hoe wel we gisteren verschillende geluiden hebben gehoord, pleit de SP voor een duidelijke rol van omwonende. Hiervoor komen wij met een amendement. Wat ons betreft moet er ook aan afstandsbepaling in de verordening komen tav de minimale afstand tussen woonhuis en windmolen.

De visie over de ondergrond en zorgvuldig gebruik tav opwekken en opslaan energie wordt door ons positief ervaren. Maar zover de provincie hier iets over kan beslissen. Wees zeer terughoudend en zorg dat je weet wat er gebeurt.  Zie ook de aangenomen motie over CO2 opslag

Ook in dit kader zouden wij het verzoek van de organisatie Gas Dr-Ov willen overnemen. Onderzoek naar het lekken van zoveel gas is noodzakelijk.  Wat ons betreft wordt de openbaarheid van meetgegevens als voorwaarde gekoppeld aan boorvergunning.

Hoofdstuk 7 hierbij geldt ook onze kanttekening bij de inzet op toeristische economie. Zeker nu er zes roggelelies zijn ontdekt, een oerplant en uniek.
De bescherming van onze kwetsbare flora en fauna wordt gelukkig door velen gezien. Niet alleen treden drie statenleden en een gedeputeerde op als ambassadeur, maar Drenthe kent vele vrijwilligers die actief zijn in het flora en faunabeheer.

Zorgwekkend is dan wel het krantenbericht over de gemeten schadelijke middelen in grondwater van Drentse Aa gebied. We moeten zeer zorgvuldig met onze Nationale parken omgaan en ze beschermen.
Hoeveel ATB routes? Hoeveel ruiterpaden? Zijn hunebedden verworden tot klim/speelobjecten. Draagt de promotie van Hunebed Highway bij aan de vermindering van lichtvervuiling, geluidsoverlast en gemotoriseerd verkeer?
De ambities die er zijn, kan de SP waarderen, maar men zal er kritisch naar moeten blijven kijken en de genoemde kernwaarde als uitgangspunt moeten nemen. Wij denken namelijk dat er een verband is tussen de ervaren welzijn en de kernwaarde. En ja, bruisen leidt tot banen en inkomen, maar de economie is niet heilig.

Reactie toevoegen

U bent hier