h

SP stelt kamervragen over sluiting kinder- en kraamafdeling Hoogeveen en Stadskanaal

24 augustus 2018

SP stelt kamervragen over sluiting kinder- en kraamafdeling Hoogeveen en Stadskanaal

Foto: SP

Naar de mening van SP-kamerlid Henk van Gerven is de kwaliteit, veiligheid en keuzevrijheid van de ziekenhuiszorg evident in het geding, nu Treant het besluit heeft genomen de kinder- en kraamafdeling Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten. Van Gerven roept Minister Bruins op in te grijpen.

Van Gerven stelt ondermeer vragen over de rol van de zorgverzekeraars die immers uit een oogpunt van bereikbaarheid en kwaliteit van de klinische verloskunde zorg dienen te dragen voor het behoud van deze afdelingen voor Bethesda en Refaja. Ook vraagt hij opheldering over de rol van de Inspectie die zich feitelijk klakkeloos neerlegt bij het besluit van Treant.
Van Gerven maakt de Minister er nogmaals op attent dat zowel de huisartsen, de verloskundigen en de gemeenten Stadskanaal en Hoogeveen ernstig bezwaar aantekenen tegen het besluit van Treant.
Tevens merkt het kamerlid op dat Treant mogelijk verder in financiele problemen gaat komen door de sluiting van de kinder- en kraamafdelingen. Bevallingen die voorheen in Hoogeveen en Stadskanaal plaats zouden vinden, zullen voortaan slechts voor een klein deel in Emmen gebeuren. De SP kamervragen zijn een opmaat voor een kamerdebat over de kwestie. Bij het eerdere kamerdebat van juni vroeg de oppositie de Minister al in te grijpen. Regeringspartijen CDA en CU hielden hun kruit op dat moment droog
en namen genoegen met toezeggingen van Minister Bruins dat deze onderzoek zou laten doen.

Schriftelijke vragen van het lid van Gerven (SP) aan de minister van Medische Zorg en Sport (VWS) over het bericht ‘Sluiting kinder- en kraamafdeling Hoogeveen en Stadskanaal is definitief’.

1. Wat is uw reactie op het bericht dat de sluiting van de kinder- en kraamafdeling zowel in Hoogeveen (Bethesda) als in Stadskanaal (Refaja) definitief is? 1)

2. Kunt u toelichten hoe het definitieve besluit tot sluiting van de kinder-en kraamafdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal precies tot stand is gekomen?

3. Kunt u toelichten wat precies uw rol is geweest bij de totstandkoming van dit definitieve besluit?

4. Kunt u toelichten wat precies de rol van de betrokken zorgverzekeraars is geweest in de totstandkoming van dit definitieve besluit? Hoe beoordeelt u deze? Dienen de zorgverzekeraars er niet voor zorg te dragen dat uit oogpunt van bereikbaarheid en kwaliteit van de klinische verloskunde deze behouden moet blijven voor Bethesda en Refaja? Vindt u dat de zorgverzekeraars hun zorgplicht nakomen?

5. Op welke wijze en op welke momenten is er overleg geweest met de betrokken gemeenten en wat is er uit die overleggen naar voren gekomen? Wat vinden de betrokken gemeenten van het genomen besluit?

6. Op welke wijze en op welke momenten is er overleg geweest met de betrokken verloskundigen en wat is er uit die overleggen naar voren gekomen? Wat vinden de betrokken verloskundigen van het genomen besluit?

7. Hoe beoordeelt u de rol van de IGJ in het proces tot het komen van dit uiteindelijke besluit? Klopt het dat de inspectie het traject niet kritisch heeft gevolgd en zich klakkeloos neerlegt bij het besluit van Treant om de klinische verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal op te heffen?

8. Hoe beoordeelt u de volgende zin in de brief van 27 juli 2018 van de inspectie aan de verloskundigen: “Of indien reeds een best voorgenomen besluit voorligt, dit kenbaar te accepteren en vervolgens mee te werken
aan een goede oplossing voor reële problematiek.” Is dit niet een vrijbrief voor Treant om gewoon haar gang te gaan? 2)

9. De IGJ was van mening dat de effecten op de kwaliteit en de veiligheid van de perinatale zorg door concentratie van de klinische verloskunde onvoldoende onderbouwd waren door Treant, wat heeft haar van mening doen veranderen?

10. Hoe staat het met de consequenties voor kwaliteit en veiligheid van zorg voor zwangeren en pasgeborenen en de toegankelijkheid van de verloskundige zorg, vanuit het oogpunt van beschikbaarheid (45 minuten-norm) en tevens vanuit de keuzevrijheid van zwangeren om, indien dit medisch gezien een
optie is, thuis te bevallen? Zijn de toegankelijkheid, de keuzevrijheid, kwaliteit en veiligheid niet in het geding met dit besluit? 3)

11. Hoe oordeelt u over het feit dat de huisartsen in Drenthe gepleit hebben voor uitstel van de beslissing van Treant? 4)

12. Is het niet aannemelijk dat Treant verder in grote financiële problemen komt door een mogelijk adherentieverlies van 40-70%  bij de klinische afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van Refaja en
Bethesda? Is dit besluit niet meer onverantwoord aangezien Treant de financiële gevolgen van haar besluit nog niet heeft doorgerekend? 4)

9. Bent u bereid om in te grijpen aangaande het besluit om geen bevallingen meer plaats te laten vinden in Stadskanaal en Hoogeveen? Zo ja, wat gaat u ondernemen? Zo nee, waarom bent u hiertoe niet bereid, terwijl de kwaliteit, veiligheid en keuzevrijheid evident in het geding zijn?

1)http://www.dvhn.nl/drenthe/Sluiting-kinder-en-kraamafdeling-Hoogeveen-en-Stadskanaal-is-definitief-23474417.html
2) Brief inspecteur Tamminga van de IGJ aan verloskundigen VSV Zuid-west Drenthe. 27 juli 2018.
3) Kamerbrief 1 juni 2018.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/01/kamerbrief-over-voorgenomen-besluit-treant-over-acute-verloskunde-en-kindergeneeskunde
4) Beslistdocument Treant. 22 augustus 2018.
https://www.treant.nl/over-treant/nieuws/treant-concentreert-klinische-kindergeneeskunde-en-klinische-verloskunde-definitief-in-emmen

Reactie toevoegen

U bent hier