h

Voorjaarsnota

7 juni 2017

Voorjaarsnota

Foto: drenthe / www.drentsparlement.nl

Lees hier de bijdrage voor de voorjaarsnota 2017

De voorjaarsnota ziet er weer vrolijk en fruitig uit. Maar proeft een beetje saai als je hem goed doorleest. Saai, niet in de zin van er gebeurt niets, in tegendeel, maar saai omdat er zo niet zo veel op aan te merken valt. De nota is een behoorlijk afgerond product. Het werken met een midterm-review in termen van wat hebben we bereikt geeft de nota een duidelijke meerwaarde in haar informatiefunctie.  

In de inleiding wordt genoemd dat bij de stijl van werken van de provincie past dat zij intensief met partners samenwerkt.  

In de Statenvergadering van 31 mei kregen we de brochure “Drenthe op dreef” uitgereikt. Die gaat over 21 initiatieven die meewerken aan een arbeidsmarkt die goed functioneert, een van de speerpunten van de economische koers van Drenthe. Bij doorlezing ervan viel me op hoe vaak en hoe betrokken de provincie hierin haar aandeel levert: door te faciliteren, door te steunen met geld en onderzoek, door partijen bij elkaar te brengen, kortom de brochure vormt een mooie illustratie van wat de provincie in de inleiding van de voorjaarsnota aangeeft. Petje af.

De PvdA en de VVD hebben aangekondigd een motie in te dienen over de aanpak van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De SP staat daar niet afwijzend tegenover. Het hoeft voor ons geen “ambitieus” plan zijn maar wel een praktisch plan dat snel van start kan gaan.  

In de investeringsagenda worden 13 projecten genoemd, waaronder Groningen Airport Eelde. Het moge duidelijk zijn, de SP heeft bij monde van collega Vester vele malen aangegeven, dat wij uiterst kritisch tegenover de overlevingskansen van deze luchthaven aankijken en afwijzend staan tegenover het bij voortduring financieel investeren hierin. Groningen airport Eelde heeft kansen genoeg gehad om te laten zien dat zij op eigen benen kan staan, en heeft dat naar onze mening niet waar gemaakt. Ook hebben we moeite met het investeren in Drentse vakantieparken dmv het vitaliteitsfonds. Achter deze parken zitten vaak grote bedrijven die in staat geacht mogen worden zelf hun broek op te houden.

In de uitstekende oplegnotitie van de griffie worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de kwaliteit van de informatiewaarde in de planning- en control cyclus die bij de investeringsagenda wordt aangeboden. Die gaat wel over het verloop maar niet over bereikte resultaten en beleidsinhoudelijke voortgang; en zou geen zicht geven op de mate waarin de projecten bijdragen aan de doelstelling van de investeringsagenda. Hier zijn tijdens de vergadering van FCBE  vragen over gesteld. De SP verwacht van GS dat deze kanttekeningen en vragen aanleiding vormen voor een opnieuw en kritisch kijken naar de investeringsagenda als instrument.

Bij bereikbaar Drenthe wordt gemeld dat het Planbureau heeft geconstateerd dat een bereikbaarheidsbeleid nog te weinig invulling heeft gekregen. Even verderop geeft de provincie aan vast te willen stellen welke mogelijkheden er zijn om te zorgen dat de bewoners van dunbevolkte en krimpgebieden bij bovenlokale voorzieningen kunnen komen. Dit blijft een steeds terugkerend thema, volgens ons een van levensbelang voor al die bewoners en we zouden graag zien dat de provincie periodiek ons nog vaker informeert over mogelijkheden en initiatieven, kortom ons statenleden up to date en scherp houdt in onze informatie.

Op de tv tijdens de pinksterdagen was een item over het omschakelen van bussen op diesel naar elektra als de beweging naar de toekomst. Gedeputeerde Brink was dus al behoorlijk de tijd vooruit met het experimenteren met bussen op waterstof.

De motie over het opschalen van breedband, hoe sympathiek ook, zullen we niet steunen. Volgens ons komt die te vroeg. We interpreteren de motie nl. als een tekort schieten van het huidige project. Die informatie heeft ons niet bereikt.    

Wat ruimtelijk Drenthe betreft hebben GL en de VVD een amendement aangekondigd over extra financiering van de DEO, de SP heeft aangegeven dit amendement mede te willen ondertekenen. 

Bij de bespreking van de jaarstukken heeft de SP gesignaleerd dat de effecten van klimaatverandering sneller zullen optreden dan voorzien. We vinden dat we direct moeten beginnen met het versnellen van investeringsplannen daarvoor, zodat op die manier zij een vliegwiel vormen voor meer welvaart en welzijn in een aantrekkelijke leefomgeving. We willen gaan voor meer ruimtelijke kwaliteit en meer economische kracht. We blijven discussies over bodemplannen kritisch volgen vanuit onze zorg voor CO2 opslag.

Tenslotte, voorzitter, herhaal ik wat ik namens de SP ook in de behandeling van de jaarstukken heb gezegd: we tekenen direct voor een versnelling op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en een schone leefomgeving.

Tweede termijn

Ik begin met een vraag aan de VVD en de PVV gelet op hun bezorgdheid over de verkeersveiligheid. Zou het voor jullie acceptabel zijn om de investering in Groningen Airport Eelde in te zetten voor de verdubbeling van de N34. Bij GAE blijft het effect van de investering van 46 miljoen onzeker. Bij de N34 ben je verzekerd van een direct positief effect. Dat is echt een versterking van de infrastructuur. Dat is kiezen voor verkeersveiligheid.

Er wordt binnen en buiten de Staten veel gezegd over de kwaliteit van Drenthe op cultureel gebied. Ik wil wijzen op een afbreukrisico en teveel van het goede. Zowel in Assen als Emmen zijn nieuwe theaters gekomen met een grotere omvang dan hun voorgangers. In Hoogeveen wordt geconstateerd dat de bezoekers aan de Tamboer van buiten Hoogeveen enorm is afgenomen. Had dit effect voorkomen kunnen worden als hierover vooraf afstemming over was geweest? Had de provincie de partijen hier samen kunnen brengen?

Trouwens het zou mooi zijn als toeristen in Drenthe verleid zouden worden om een Drents theater te bezoeken. Is dit iets voor marketing Drenthe? Die beperkt zich op dit moment vooral tot het promoten van fietstochten.

In buurland Duitsland blijken volksfeesten veel mensen te trekken, zoals in de Harts met het thema heksen. Drenthe heeft de witte wieven in de aanbieding. Iets voor de historische brinkdorpen Diever, Orvelte en Gees?

Over spektakel gesproken die hebben we dit jaar voldoende in de staten gehad. Het aftreden van de CDK, de soap rond de ijsbaan, de klucht rond de WMD met het zoekraken van vele miljoenen in Indonesië. Wordt het straks een rustig of onrustig najaar? Dat is de vraag.

 

Reactie toevoegen

U bent hier