h

Voorjaarsnota 2017

24 mei 2017

Voorjaarsnota 2017

Het voorstel om miljoenen extra geld te geven aan vakantieparken en vliegveld Eelde valt slecht bij de SP. Louise Smits: "Wij zien liever een versnelling op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Er is ook nog genoeg werk aan de winkel voor een schone leefomgeving, leefbaarheid, krimp, armoedebestrijding en werkgelegenheid"

Lees hier de bijdrage van Louise Smits:

Allereerst een paar citaten uit de gezamenlijke investeringsagenda voor de kabinetsformatie van het IPO, VNG en Unie van Waterschappen.

‘De effecten van klimaatverandering zullen sneller optreden dan eerder voorzien. We moeten direct beginnen met het versnellen van de investeringen. Investeringen worden op die manier een vliegwiel voor meer welvaart en welzijn in een aantrekkelijke leefomgeving. Meer ruimtelijke kwaliteit en meer economische kracht’

Wij hebben de voorjaarsnota bekeken en daaruit spreekt niet dezelfde urgentie voor deze drie heel belangrijke thema’s. In de voorjaarsnota staat wel dat, afhankelijk van wat het nieuw te vormen kabinet overneemt, dit kan leiden tot nadere accentuering. Met het verleggen van een accentje hier of daar kom je er niet. Daar ga je de oorlog niet mee winnen.

In oktober is er een internationaal congres in het Noorden over Circulaire economie en zijn de resultaten van het grondstofstromenonderzoek bekend. Het zou mooi zijn als Drenthe bij de begroting voor dit belangrijke thema een fors bedrag wil inzetten..

De omgevingsvisie wordt een belangrijk onderwerp dit jaar. Bij de revisie zijn nog heel wat spannende keuzes te maken. Met name op het gebied van energie, bodem en water. Bij de jaarstukken heeft de SP al aangegeven dat we geothermie niet los moeten laten. En hebben we onze zorgen over Co2 opslag nog maar eens verwoord.

Bij het herstructureringfonds en binnenstadsfonds zouden we graag poen voor groen willen zien. Bijvoorbeeld stenen weg en groen ervoor terug. Circulair bouwen en nul op de meter. We weten niet wat de voorwaarden zijn bij die fondsen maar wat ons betreft horen groen, duurzaam en circulair daarin opgenomen te worden.

We zien helaas ook geen urgentie bij de aangenomen motie over Armoede, die op 13 juli 2016 door de SP en anderen is ingediend en aangenomen. Daarin vroegen we onder andere om na de zomer een werkconferentie te organiseren over armoede in Drenthe en in het bijzonder daarin aandacht te besteden aan de situatie van kinderen. Ook zouden de mogelijkheden onderzocht worden om gemeenten te steunen en hierover aan de Staten worden gerapporteerd. We hebben nu begrepen dat er in september een conferentie komt. Waarom heeft dit zo lang moeten duren?

Bij het programma van eisen voor het nieuwe busvervoer wordt hopelijk fors ingezet op emissieloos busvervoer. In de voorjaarsnota vinden we hierover niets terug.

De SP zou direct tekenen voor een versnelling op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en zaken als schone leefomgeving, leefbaarheid/krimp, armoedebestrijding en werkgelegenheid.

We zouden er ook begrip voor hebben als voor echt urgente zaken een claim gelegd wordt op de financiële mogelijkheden en beleidsruimte van onze opvolgers in PS en GS. We vinden het echter echt jammer dat het college ervoor kiest om vele miljoenen te investeren in GAE en vakantieparken. Dat zijn geen urgente zaken.

Reactie toevoegen

U bent hier