h

Zorgen om Co2-opslag

17 mei 2017

Zorgen om Co2-opslag

Foto: SP

Bij de behandeling van de jaarstukken 2016 uitte de SP haar zorgen over de ontwikkelingen rond CO2-opslag. Ook moeten er lessen geleerd worden van het mislukken van de topsector Sensor.

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat:

De SP fractie heeft over de jaarstukken 2016 en de eerste bestuursrapportage slechts een paar opmerkingen. Het gebeurt niet vaak dat er een groot negatief resultaat van 5,1 miljoen wordt gepresenteerd. Als we de correctie van de RSP (8 miljoen) er aftrekken zouden we uitkomen op een positief resultaat. Dus we hoeven er niet van te schrikken. De meest opvallende en de meest vervelende is het mislukken van het Sensorcluster. Drenthe heeft geen topsector Sensor meer en we hebben voor niets kort geleden nog 4,4 miljoen geleend aan INCAS3. Dat is een flinke scheur aan de broek en wat ons betreft moeten we hieruit lessen trekken.

Wat dat betreft kijkt de SP ook uit naar de lessen die het college ons op 31 mei in een speciale bijeenkomst gaat voorleggen. We gaan ervan uit dat we een overzicht krijgen van welke soort activiteiten we hebben gesubsidieerd. Voor het hele Sensorcluster, want er is heel veel subsidie verstrekt voor sensorontwikkeling, zonder resultaat. Uit een overzicht dat onze fractie ontving nav schriftelijke vragen na het faillissement van Sensor Universe (2015) blijkt dat in totaal 175 miljoen te zijn!

We hopen ook dat het college op 31 mei de harde waarheid onder ogen ziet en durft te benoemen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat we flink bedondert zijn met zijn allen. Want wat is er gebeurd met de robuuste sensoren die uiteindelijk in Canada terecht zijn gekomen via de dochteronderneming van Incas3? Is er misschien sprake geweest van dromen in Drenthe, maar cashen in Canada?*

De SP fractie betreurt het dat de proeftuin bodemenergie niet is gerealiseerd (blz.100). Om de reden dat er onvoldoende respons uit de markt komt. Het loslaten van de prioriteit voor bv geothermie zou ons nog wel eens duur kunnen komen te staan. We hebben potentie op dat gebied in onze ondergrond. We hebben ook potentie om CO2 op te slaan in de lege gasvelden. Deze twee gaan niet samen op dezelfde plek. De SP is fel tegenstander van CO2 opslag. Helaas staat het weer volop op de agenda. De PvdA in de tweede kamer heeft vorig jaar een motie ingediend voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van CO2-opslag (CCS/CCUS). Minister Kamp heeft 1 miljoen beschikbaar gesteld en de Europese commissie stelt ook geld beschikbaar.

Als we het onderzoek lezen, dat is uitgevoerd door Ecofys in opdracht van het ministerie van infrastructuur en milieu in 2015, dan is Drenthe na opslag op zee, de aangewezen provincie voor CO2 opslag op land. De gasvelden worden nu leeggepompt en onze omgevingsverordening biedt nog steeds ruimte voor opslag in Drenthe. De SP is erg ongerust over de recente ontwikkelingen. We hopen dat dit college Drenthe niet gaat aanbieden als potentiele opslagprovincie**. Graag een reactie van het college.

*zie artikel  Dromen in Drenthe, cashen in Canada

Bits&Chips is het leidinggevende Nederlandstalige nieuws- en opiniemagazine voor de hightechindustrie in België en Nederland.

**Zienswijze van het IPO op de structuurvisie ondergrond 20-12-2016 namens de provincies.

2.4. C02 opslag. In de ontwerp Structuurvisie kondigt u een onderzoek naar de geschiktheid van lege gasvelden voor C02 opslag op land aan. Wij constateren dat er vooralsnog weinig maatschappelijk draagvlak is voor C02-opslag op land. Mocht het onderwerp concreet gaan spelen, dan is het wenselijk om ook te onderzoeken op welke wijze draagvlak voor deze functie in de ondergrond verkregen kan worden. Het lijkt ons evident dat daarvoor in ieder geval duidelijk is op welke wijze deze functie veilig en milieu hygiënisch verantwoord te realiseren is. Wij gaan ervanuit dat de provincies vroegtijdig betrokken zullen worden bij onderzoeken en algemene beleidsontwikkelingen op het gebied van C02-opslag, en niet alleen op het moment dat een concreet initiatief aan de orde is. In 2010 hebben Provinciale Staten van Fryslán zich op het standpunt gesteld dat in de Friese bodem geen C02 mag worden opgeslagen.

Reactie toevoegen

U bent hier