h

Jaarstukken 2015

25 mei 2016

Jaarstukken 2015

Foto: Provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

De SP had bij de Jaarstukken 2015 in de commissie FCBE opmerkingen over GreenDeals, Attero, Sensor Universe en Erfgoed. Lees hieronder de bijdrage van Wim Moinat

We hebben een aantal punten waar we in deze commissievergadering nader op in willen gaan.

GS stelt voor om de overschrijding van de Greendeals in 2015 458.016,- om die te verrekenen met het budget voor 2016. We moeten blij zijn dat er sprake is van overcommittering. Hoe meer green deals hoe beter. Mits goed besteedt natuurlijk. We stellen voor om dit te verrekenen met het vrij besteedbaar rekeningresultaat van 3.2 miljoen en het budget voor 2016 in stand te houden.

GS stelt ook voor om de overschrijding van de duurzame Krimpregeling van 80.000,- te verrekenen met het budget voor 2016. Ook hier moeten we blij zijn met het enthousiasme. Op dit punt stellen we ook voor om dit te verrekenen met vrij besteedbaar resultaat van 3.2 miljoen.

Op blz 106 wordt aangegeven dat er een overschrijding as bij de herbestemming karakteristieke panden. Ook voor 2016 wordt er mogelijk opnieuw druk op het beschikbare budget verwacht. Toch zien we geen voorstel in de 1e en 2e begrotingswijziging. Verwacht u geen druk meer op het budget? Kunt u aangeven waar dat dan precies in zit. Heeft het iets te maken met de Luchtvaartschool? Er wordt ook verwezen naar een mogelijke opvolger van de rijks visie erfgoed en ruimte. Misschien kan de gedeputeerde wat duidelijkheid verschaffen over dit onderdeel.

Op blz 108 wordt aangegeven dat er in 2015 nieuwe afspraken worden gemaakt over de rolverdeling tussen gemeenten en Provincie over het erfgoedbeleid. Dat is niet gelukt. Uit de erfgoedverkenning die vorig jaar is gedaan kunnen we zien dat Westerveld op het gebied van erfgoed en beschermde dorpsgezichten een belangrijke gemeente is voor Drenthe (kernkwaliteit karakteristiek landschappen). N.a.v de situatie in Lhee hebben we schriftelijke vragen gesteld. We hopen echt dat de belachelijke situatie met de ophoging van een erf naast een monumentale boerderij teruggedraaid wordt. Zo niet dan kunnen we (prov en gemeenten) mooie afspraken maken maar als dat in de praktijk zo mis kan gaan dan gelooft niemand meer die mooie woorden.

Op blz  154 staat dat we 620.000,- hebben geleend aan de Stichting Sensor Universe. Er is nu 380.000,- voorzichtigheidshalve afgeboekt wegens mogelijk oninbaar. Wij hebben eind 2015 vragen gesteld over Sensor Universe. In totaal is er voor 6 miljoen aan gemeenschapsgeld in Sensor Universe gestoken (Rijk, EU, Prov, Assen). Drenthe heeft ,inclusief die lening, 2 miljoen betaald voor Sensor Universe. GS heeft in de beantwoording toegezegd dat we geïnformeerd zullen worden over de risico’s voor Drenthe zodra er meer bekend is. Moeten we concluderen dat met dit bericht in de jaarrekening we geïnformeerd zijn of komt er nog een uitgebreid verslag van wat er daar is misgegaan?

Op blz 169 staat Attero nog prominent bovenaan als het gaat om het risico voor de nazorg van de stortplaats bij Wijster. De SP en de VVD hebben meerdere schriftelijke vragen gesteld over Attero. We zien op blz 225 dat op 22 mei 2015 de Private Equity investeerder Waterland een schadeclaim van ten minste  9,5 miljoen heeft ingediend op de escrow rekening van de verkopende overheden. We lezen ook dat de lening aan Dutch Recycling Solutions (board fabriek Wijster) (blz. 178 ) niet wordt terugbetaald. Dat er 40 miljoen vanuit Energy Valley geïnvesteerd zou worden voor deze boardfabriek. We vragen ons af waarom Waterland een schadeclaim heeft ingediend? Ik weet niet hoe de andere fracties erover denken maar er is bij onze fractie zeker behoefte aan een uitgebreide uitleg van GS op papier welke schade de provincie dreigt of al heeft opgelopen.

Reactie toevoegen

U bent hier