h

Bijdrage voorjaarsnota 2014

2 juni 2014

Bijdrage voorjaarsnota 2014

Het
lezen en beoordelen van een voorjaarsnota is voor ons als statenleden vaak een lastig verhaal. Het is natuurlijk een handzaam boekwerkje, waar
allerlei nuttige en wetenswaardige
zaken in opgesomd staan over het beleid van de provincie. 

Om de koers uit te zetten of eventueel bij te sturen hebben we dan toch af en toe het gevoel dat we iets missen. Iets meer feiten, iets meer analyse, iets meer visie misschien.

Wat betekent bijvoorbeeld al meteen de tweede zin van de inleiding 'Ondanks het landelijk ingetreden economische herstel, worden we ook in Drenthe nog
geconfronteerd met een beperkt consumentenvertrouwen.' Dan zit je gelijk al met allerlei
vraagtekens. Wordt hier een oorzaak en gevolg beschreven tussen landelijk economisch herstel en laag consumentenvertrouwen? Of wordt hier de vraag opgeworpen hoe het kan dat er een laag
consumentenvertrouwen in Drenthe valt waar te nemen, terwijl er toch sprake zou zijn van landelijk economisch herstel. Los van de vraag wat we moeten verstaan onder het landelijk ingetreden economische herstel en hoe men dat vastgesteld zou hebben, zijn we toch als drentse staten vooral benieuwd naar hoe het economisch in Drenthe gaat. Niet best denk ik dan. Tenminste als je het nieuws volgt dat er weer honderden banen op de tocht staan bij Noorderbrug vanwege bezuinigingen. Daar ligt in ieder geval een duidelijke relatie van oorzaak en gevolg.

Maar goed, misschien moeten we gewoon wat onderwerpen afgaan, net als hier in de voorjaarsnota  gebeurt.

Allereerst het openbaar vervoer. Daar is de provincie gewoon zelf verantwoordelijk voor. Van dat openbaar vervoer wordt de komende tijd steeds meer verwacht. Immers als vanwege de krimp niet overal voorzieningen meer overeind kunnen worden gehouden, dan ligt een deel van de oplossing bij het OV. Ondertussen wordt het OV echter vooral overspoeld met bezuinigingen. Het globale plan om minder met minder te doen, heeft het OV bureau al klaar voor besluitvorming.

MdV, dat lijkt ons geen goed plan. Meer mensen vinden dat niet zo'n goed plan. Inmiddels waren er gisteravond 502 handtekeningen binnen bij de heer Takkenberg
die het initiatief heeft genomen te protesteren tegen de voorgenomen aanpassing van de dienstregeling voor de stadsdienst in Hoogeveen.

Naar onze mening moeten de provincies op zoek naar middelen om de gaten in het OV te dichten. En dan een beetje breed kijken. Bijvoorbeeld uit de middelen voor vitaal platteland. Te denken valt ook aan de economische stimuleringsregelingen op het vlak van energie. Speciaal voor stadsbussen die dag in dag uit hun rondjes in de bebouwde kom maken, is het toch ook goed te kijken naar schone energie. Minder fijnstof, minder CO2.

Mocht het allemaal onvoldoende soelaas bieden dan zal de provincie naar onze mening zelf ruimte moeten vinden het OV busvervoer op peil te houden. En
zoals ookal in de commissie gezegd. Net als voor de regio Groningen-Assen, is het wenselijk ook voor de regio Zuidwest Drenthe –Zwolle eens even goed naar bereikbaarheid te kijken.

Over het SNN spreekt u over een herijking. Dat lijkt ons prima. Wat ons betreft is het SNN een mooie
uitvoeringsorganisatie, maar ontbeert de club toch teveel een democratisch legitimatie om zelfstandig namens de mensen in het noorden in de lobby op te kunnen treden op een breed politiek terrein.

Wij zijn uiteraard heel benieuwd naar de drentse provinciale Fietsnota. Wat ons betreft zijn investeringen op dat vlak de komende tijd zeker wenselijk.

Net als het college houden wij ons hart vast over de diverse decentralisaties op het sociale vlak. Het college krijgt wat ons betreft alle steun om zich actief op te stellen. Op sommige beleidsterreinen is het naar onze mening verstandig te kijken of ingezet beleid wel verstandig is. Met name geldt dat voor het transferium De Punt en ook voor de manier waarop de N34 bij Emmen Noord aansluitingen krijgt. Daar worden door inwoners interessante gezichtspunten aangedragen. Nogmaals onze oproep om het ingezette beleid ook eens echt ter discussie te stellen.

Tot slot van deze waslijst de Evenementen die u voor de periode 2015 2020 noemt. Als SP vinden wij dat de
provincie terughoudend moet zijn topsportevenementen fors te subsidieren. Het lijkt ons echter ook van groot belang dat PS bij mogelijke evenementen in een vroeg stadium bij betrokken wordt om al of niet in te stemmen. Wat ons betreft alvast een schot voor de boeg: met ons valt te praten over een gehandicaptensport evenement.

Verder is het naar ons idee heel goed dat het college in de begroting 2015 een beetje pas op de plaats maakt. Tenslotte zijn er dan verkiezingen en moeten de nieuwe staten en een nieuw college dan zo snel mogelijk aan zet kunnen komen.

Reactie toevoegen

U bent hier