h

SP geeft VVD en PvdA 10 punten mee

4 april 2011

SP geeft VVD en PvdA 10 punten mee

STOP ARROGANT BESTUUR

Op verzoek van formateur Veenstra bracht de SP een tiental aandachtspunten in om te komen tot een gezond Drents bestuur. Lees hier de brief aan formateur Veenstra.

Tien punten bij de formatie van een VVD PvdA College

Nieuweroord, 4 april 2011

Aan: De heer Veenstra, formateur Drents college

Geachte heer Veenstra,

VVD en PvdA zijn aan het formeren voor een nieuw Drents provinciaal bestuur. Als SP vinden wij dat bij een bestuur dat slechts steunt op 45% van de uitgebrachte stemmen, en dat zich door de toevallige uitkomst van de toekenning van restzetels mag verheugen in 21 van de 41 zetels in staten, dat je mag spreken van een buitengewoon wankel democratisch gelegitimeerd provinciaal bestuur. Partijen konden het wenkende, om niet te zeggen lonkende, pluche echter blijkbaar niet weerstaan.
De partijen verzekeren desalniettemin -ondanks dat men deelname aan GS beperkt wenst te houden tot de smalle oude kern van de vorige coalitie, en ondanks de ervaringen uit het verleden die zeker geen garantie bieden voor de toekomst-, open te staan voor de inbreng van andere partijen. Nadrukkelijk kregen ook wij als SP de uitnodiging punten in te brengen bij de formatie besprekingen van VVD en PvdA.

Inhoudelijk heeft de SP fractie zowel in ons verkiezingsprogramma, in ons speerpunten programma en bij eerder overleg met de informateur een groot aantal zaken ingebracht. Het staat VVD en PvdA uiteraard vrij hier zaken uit over te nemen.

Natuurlijk houden wij ons hart vast hoe een coalitie van VVD en PvdA omgaat met vraagstukken als de 2e kerncentrale en wat dat betekent voor de ondergrondse opslag van kernafval in Drenthe, met de overgang van Jeugdzorg naar gemeenten en in hoeverre financiële steun en hulp vanuit provincie daarbij mogelijk is, of VVD en PvdA een blanco cheque af willen geven om uit de hand gelopen RSP projecten voort te zetten, of de OV kaart MBO scholieren er nu komt, of Marketing Drenthe nu eens realistisch behandeld kan worden, hoe het verder moet met windmolens, de noodzaak te blijven investeringen in milieu, natuur en bomen, of Drenthe een vuist blijft maken als het kabinet verder gaat bezuinigen op de werkgelegenheid, enz.

Maar misschien is het goed nu wij uitdrukkelijk uitgenodigd worden punten naar voren te brengen bij de formatie van de ‘nieuwe’ en tegelijkertijd stokoude coalitie van VVD en PvdA, te wijzen op een kwestie die het openbaar bestuur in Drenthe voor de komende jaren ernstig kan blijven bedreigen: de arrogantie van de macht.

Eerst even terug in de tijd, naar een verhaal dat menig Drents Statenlid bekend voor zal komen:

‘Toen Johannes van de Bosch in het voorjaar door Drenthe reisde voor ‘het opnemen van gronden ter vestiging eener eerste kolonie door de Maatschappij’, was hij terechtgekomen bij Hofstede, gouverneur van de provincie en achter zijn rug getooid met de titel ‘koning van Drenthe’. Die wist nog wel een fraai goed vlak onder Assen. Dat bleek eigendom te zijn van een van zijn zoons en op de vergadering van de commissie van weldadigheid op 22 juni bood die zoon schriftelijk het gehucht Witten met bijbehorende landerijen te koop aan. Vraagprijs 130.000 gulden.
Daarop was het commissielid Petrus Ameshoff in het geweer gekomen. De jongen Amsterdamse zakenman kwam vaak in Drenthe – ‘de luchtgesteldheid van dit oord schijnt, op mijn gestel, een weldadigen invloed te hebben’ en was mordicus tegen Witten. ‘Waart gij thans daar zoo zoudt gij overtuigd worden, hoe weinig korrels graan elke aar bevat, hoe laat en nietig het graan daar wast, hoe oerig de grond is.’Ameshoff is een begenadigd verzamelaar van nieuwtjes en roddels en weet al snel te melden dat de Hofstedes het bewuste goed voor slechts 30.000 gulden hadden gekocht. Daarna hadden ze wel pogingen ondernomen om door ontginning de waarde te vermeerderen, maar volgens Ameshoff was de gecultiveerde grond ‘dra tot deszelfs oorspronk terug gekeerd’…
…Hij had de andere commissieleden de politieke situatie uitgelegd. ‘Er bestaan in D. Twee partijen, een voor, en een tegen het provintiaal bestuur.’ Dat bestuur wordt gedomineerd door gouverneur Hofstede die met een keur aan zoons en zwagers de provincie bestiert. ‘Uit de almanak van dit jaar, blijkt dat bijna alle posten van invloed onder deze famielje verdeeld zijn.’

Úit: Wil Schackmann. ‘De proefkolonie’

Al eerder wezen wij erop dat de combinatie PvdA/VVD de last van het verleden mee draagt vanwege de Eurochamp affaire. Meer dan een jaar domineerde de kwestie de Drentse politiek, zonder dat de verantwoordelijken verantwoording aflegden. Keer op keer klinkt nu de verzuchting dat men ‘een punt achter de kwestie gezet heeft’ terwijl dat natuurlijk niet waar is. Zonder de waarheid over Eurochamp blijft een voortzetting van een College PvdA/VVD een college van “zand er over”. De SP heeft daarom de partijen opgeroepen bij de doorstart van het college dan nu wel opening van zaken te geven over hoe het van kwaad tot erger kon komen rond Eurochamp.

Nu zou ons verweten kunnen worden dat het geen zin heeft zout in de wond te blijven strooien en dat er ook zoiets als verjaring bestaat. Zelfs de belastingdienst houdt immers een termijn van vijf jaar aan, waarna men een foute aangifte verder laat zitten.
De Eurochamp affaire staat naar ons idee echter niet op zichzelf. Het is ook een symptoom van de zwakke kanten van de bestuurscultuur in Drenthe. Een bestuurscultuur die niet van de laatste tijd is en die wellicht ook niet uniek is voor Drenthe. Maar wie niet van de geschiedenis leert, is gedoemd die te blijven herhalen.

Naar ons idee is het goed om als het om de bestuurscultuur gaat, verder te gaan dan de bereidheid die nu door VVD en PvdA wordt uitgesproken voortaan ook naar de inbreng van niet-college partijen te luisteren.
Graag geven wij de deelnemende partijen een tiental punten mee, voortgekomen uit ervaringen met de Drentse bestuurspraktijk, die naar ons idee kunnen bijdragen aan een gezondere bestuurscultuur, waarbij de arrogantie van de macht een halt toegeroepen wordt.

1 Tegenspraak OK
Mensen mogen het oneens zijn met het beleid. Juist tegenstanders horen bijzonder welkom te zijn. Iedereen mag in een democratie z’n zegje doen. Dat heeft ook een bijzondere functie; zonder tegenspraak geen vooruitgang.

2 Luisteren; een kunst
Bijstellen van beleid is geen schande. Doormodderen kan veel schade opleveren.

3 Controle van het bestuur
Een taak van Provinciale Staten (PS) is de controle van beleid en bestuur. Dat is niet alleen een taak van de oppositie, maar van heel PS. Bij falend beleid horen consequenties. Verantwoordelijken horen verantwoording af te leggen.

4 Ons-kent-ons?
Ook buiten de bekende bestuurlijke kringen zijn er voldoende mensen die een bijdrage kunnen leveren .

5 Het gaat wel ergens om in de politiek
Compromissen horen bij de politiek. Maar politieke partijen zijn er voor een visie.

6 De provincie is er voor de mensen
Problemen die mensen in Drenthe ervaren horen terug te komen in de politiek.

7 De publieke zaak
Het verzelfstandigen van overheidsdiensten, of het inschakelen van “de markt”, is geen wondermiddel. Meer bureaucratie, minder dienstverlening en meer duur management liggen op de loer.

8 Geen privileges voor bestuurders
Het openbaar bestuur moet zich verre houden van (de schijn van) zakkenvullerij.

9 Open vizier
Natuurlijk mag het College van Gedeputeerde Staten haar beleid verdedigen. Op grond van argumenten, niet door manipulatie. GS hoort de Staten ten allen tijde tijdig en juist te informeren.

10 Scheiden van functies
GS heeft uitvoerende en controlerende taken. Laat deze taken niet in elkaar overlopen.

Uiteraard zijn we graag bereid een toelichting te geven,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie

Philip Oosterlaak
fractievoorzitter

U bent hier