h

Meer gedeputeerden. Maar wat gaan ze doen?

19 april 2007

Meer gedeputeerden. Maar wat gaan ze doen?

Hoezo een extra zesde gedeputeerde voor Drenthe? Dat kost alleen maar extra geld. Ook ziet de SP in het collegeprogramma weinig terug van wat prioriteiten zouden moeten zijn: Extra bouwen voor starters en senioren. De bestrijding van de armoede. Verbetering van het Openbaar Vervoer, ook op het platteland. En meer aandacht voor goede gezondheidszorg. Hieronder volgt de bijdrage van SP-fractievoorzitter Oosterlaak aan het debat op 18 april.

Meneer de voorzitter,

Met belangstelling hebben wij het collegeprogramma 2007-2011 gelezen. Het verhaal dat de komende jaren het college van PvdA/VVD/CU bindt. Kiezen voor de kracht van Drenthe, staat er boven het verhaal, ambitieus, dynamisch en sociaal. Een verhaal dat nog niet erg geconcretiseerd is. De vraag “hoe dan?” dringt zich bij vrijwel elke alinea op. Maar, dat komt allemaal goed, lezen we in de inleiding. ‘Het programma moet nader uitgewerkt worden” En dat gaat dan ondermeer in het najaar bij de ontwerpbegroting gebeuren. Enkele inhoudelijke vragen die bij ons opborrelden willen wij u niet onthouden. Ook wil ik graag even ingaan op drie zaken:

  1. De uitbreiding van het college
  2. De vraag of wij in kunnen stemmen met de voorgestelde gedeputeerden
  3. Nogmaals de titel van het programma. Om met het laatste te beginnen.

Kiezen voor de kracht van Drenthe, ambitieus, dynamisch en sociaal. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb zo het idee dat als u bij een willekeurig adres aanbelt en u zegt “We kiezen voor de kracht van Drenthe, ambitieus, dynamisch en sociaal. Doet u mee?” dat u de handen dan niet echt op elkaar krijgt. Het klinkt een beetje als “wast witter dan wit”, met het verschil dat je dan in ieder geval weet dat het over “de witte was” gaat en dat er een onnozel ideaal qua witheid wordt nagestreefd. Nu is het misschien nog niet zo erg dat er een beetje typisch etiket aan het collegeprogramma wordt gehecht, maar het zou voor een collegeprogramma toch mooi zijn als er een idee uit naar voren zou komen, een gezamenlijk idee, welke kant het uit moet met Drenthe. Ik heb dat gezamenlijke idee niet kunnen vinden, niet in de titel en ook niet bij doorlezing van het programma. Als dat er niet is, als niet duidelijk is waar dit college elkaar nu eigenlijk op gevonden heeft, dan is dat naar onze mening geen goede start.

Meneer de voorzitter. Ik zei dat het stuk niet erg concreet is. Misschien moet ik dat toch ietsje nuanceren. Wat namelijk wel concreet is, dat is de uitbreiding van het college. Van vijf naar zes gedeputeerden. Omdat enkele leden van GS niet fulltime in dienst zijn, stijgt het aantal fte’s tot 5.4. Ons lijkt dat geen goed plan. De uitbreiding is niet gebaseerd op de toegenomen werkdruk of het toegenomen aantal taken, maar op het poppetjes tellen in het College. Op de ambitie van de VVD en PvdA om twee respectievelijk drie leden te houden in GS en op de dynamiek dat een organisatie eerder uitdijt dan indikt. De kosten van een dergelijke uitbreiding gaan verder dan 0.4 fte gedeputeerde.

We hebben niet de illusie dat dit soort dingen verder kostenneutraal worden opgelost door de zesde gedeputeerde een flexibele werkplek te geven, of dat het aantal ritten in de dienstauto door het carpoulen niet zal stijgen. Opvallend is ook dat de gedeputeerde van de Christen Unie, de heer Baas, een portefeuille heeft, die er niet meteen qua zwaarte uitspringt. Het geeft in ieder geval geen voedsel aan de gedachte dat de Christen Unie er toe doet in de coalitie. Om deze coalitie mogelijk te maken hebben de coalitie partijen voor 6 gedeputeerden gekozen. En de rekening ligt gewoon bij de bevolking. Positief punt bij de portefeuilleverdeling is dat toerisme nu samen met natuur/landbouw in handen is van een gedeputeerde, de heer Munniksma.

Verder wordt hier het voorstel gedaan om zes personen te benoemen als gedeputeerde. Dat voorstel ligt ter stemming. Nu is dit college niet ons college, althans een college waarin de SP niet vertegenwoordigd is, maar dat is niet het punt. Als wij voor het benoemen van functionarissen moeten stemmen, dan denken wij dat het goed is, dat wij ook weten voor welke persoon wij zouden moeten kiezen. Dat is nu niet aan de orde. De kandidaat gedeputeerden hebben zich eigenlijk nauwelijks voor kunnen stellen en als Staten hebben wij weinig idee of deze mensen passen bij het Drents bestuur. Nu hebben wij begrepen dat het presidium ingestemd heeft met deze procedure maar wij zouden in ieder geval voor willen stellen bij een volgende benoeming te bezien of het wenselijk is dat de Staten een steviger rol voor zichzelf opeisen bij het beoordelen van voorgedragen gedeputeerden.

Inhoudelijk bij het collegeprogramma enkele opmerkingen. Het valt op dat er niet gekozen wordt voor extra investeringen van het OV op het platteland, maar voor maatwerk. Op zich is dat natuurlijk mooi maatwerk. Het klinkt ook goed. Maar fijnmazigheid, een redelijke frequentie en betaalbaarheid, zijn voor de reiziger van groot belang om op reis te kunnen gaan. Ook lezen wij niets over gratis OV voor 65+, of scholieren.

Bouwen voor starters en de “smalle beurs” krijgt nadrukkelijk aandacht, lezen we in het collegeprogramma. De vraag is of het ook prioriteit krijgt. Een harde doelstelling is hierover niet te vinden. Om behoorlijk te werken aan woningbouw voor de smalle beurs, is het echter noodzakelijk hier actief op in te zetten. Als dat niet gebeurt, dan regeert de markt en gaan er opnieuw jaren voorbij waarin niet gewerkt wordt aan het probleem van mensen die nu niet aan de bak komen voor een fatsoenlijk dak boven het hoofd.

Wij missen verder een passsage over de gezondheidszorg in het college programma. Ook bij de takenpakketten van collegeleden wordt dit niet expliciet genoemd. Of mogen we concluderen dat de portefeuille zorg veel verder gaat dan jeugdzorg alleen? Naar onze mening dient de provincie nadrukkelijk werk te maken van dit beleidsterrein.

Hetzelfde geldt voor de armoedebestrijding. Gaat dit college ervoor zorgen dat er nog in deze beleidsperiode geen voedselbanken nodig zijn?

Meneer de voorzitter. Voor de SP zijn zaken als armoedebestrijding, sociale woningbouw, garanderen van goede gezondheidszorg en versterken van het OV zaken waar het om draait. Wij zijn er tot nog toe niet gerust op, dat het college hier de komende tijd aan gaat werken.

Uiteraard staan er in het collegeprogramma ook passages waar ook wij ons prima in kunnen vinden. Rest mij de kandidaat gedeputeerden veel succes te wensen bij hun werk ten dienste van onze provincie.

U bent hier