h

Inloopavond in café 't Keerpunt te Spijkerboor

9 december 2004

Inloopavond in café 't Keerpunt te Spijkerboor

De nieuwe werkgroep Aa en hunze houdt inloopavond voor leden en belangstellende.

Werkgroep SP Aa en Hunze Aanwezig: namens de werkgroep Jan Roosingh, Aaltje Hovenga, Taher Nouri en Anneke Lokhorst; 7 belangstellenden (zowel leden als niet-leden).

Opening

Jan Roosingh opent de bijeenkomst en noemt de opkomst hoopgevend. Hij noemt, dat binnen de gemeente Aa en Hunze 788 mensen op de SP gestemd hebben. Een aantal SP-leden hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken, of er voldoende draagvlak is om binnen de gemeente Aa en Hunze een eigen afdeling van de grond te tillen. In de huidige situatie vallen de SP-leden binnen Aa en Hunze onder de afdeling Assen.

Jan gaat verder in op de voorwaarden, die vanuit het hoofdkantoor van de SP in Rotterdam gesteld worden. Zo is er een minimaal aantal leden vereist van 50. Op dit moment zijn er 31 leden. Jan geeft verder een korte toelichting op het ontstaan van de huidige werkgroep. Hij noemt verder, dat hij deelneemt aan het Provinciaal Overleg van de SP. Jan gaat verder uitgebreid in op het ontstaan van de SP en waar de SP nu voor staat.

Discussie

Vervolgens stellen de aanwezigen zich aan elkaar voor, waarbij regelmatig een levendige discussie ontstaat. Er wordt gesproken over de politiek in het algemeen, over de SP en de standpunten van de SP. Ieder heeft zijn of haar reden om aanwezig te zijn bij deze avond. Een aantal zijn eerder politiek actief geweest bij c.q. lid geweest van PVDA, PSP en Evangelische Partij. De aanwezigen hebben divers gestemd in het verleden.
Een aantal niet-leden zegt er (nog) niet aan toe te zijn om lid te worden van de SP. Het is vooral de politieke kant, waar men vraagtekens bij zet.

In de discussie blijkt, dat de aanwezigen zich wel in willen zetten voor die mensen binnen de gemeente Aa en Hunze, die het zwaar hebben. De solidariteit met de zwakkeren komt sterk als gemeenschappelijke deler naar voren. Op dat punt lijken alle aanwezigen het met elkaar eens te zijn. De aanwezigen zeggen wat meer te willen weten van de Stichting Arme Kant van Aa en Hunze. Sterk afgewezen worden zaken als nationalisme, extremisme, macht, politieke spelletjes, etc.

In de discussie komt naar voren, of wel in eerste instantie gestreefd moet worden naar een eigen afdeling binnen de gemeente. Genoemd wordt of je nu werkgroep bent of afdeling in oprichting, er kan aan de slag gegaan worden met de faciliteiten, die vanuit SP Assen worden verstrekt.

Wel wordt het nut erkend van een SP-raadslid in de zin van waakhondfunctie, meekrijgen wat er speelt etc. Met name vanwege de nieuwe Zorgwet, die er aan zit te komen en waarbij de geldmiddelen via de gemeenten moeten gaan lopen, lijkt het van essentieel belang, dat er goed op toegezien wordt, dat ook de zwakkeren binnen de gemeenten er niet op achteruitgaan. In die zin wordt het belangrijk genoemd ook het politieke aspect niet te vergeten.

De aanwezigen zijn het er over eens, dat het zinvol is nog een inloopbijeenkomst te beleggen en daarbij iemand van de Stichting Arme Kant Aa en Hunze uit te nodigen. De aanwezigen willen meer concrete informatie over de problematiek, die er speelt bij de zwakkeren binnen de gemeente. Bekend is, dat genoemde stichting ook problemen voorziet met de nieuwe Zorgwet.

Genoemd wordt, dat de gemeente Aa en Hunze in geografisch opzicht erg groot is. Het is daarom goed om regelmatig van locatie te wisselen, zodat alle delen binnen de gemeente bereikt worden. Voor de volgende inloopavond wordt Gieten voorgesteld.

Voorlopige doelstelling

Voorlopige doelstelling wordt: Binnen de gemeente een groep mensen formeren, die bereid zijn zich op een SP-manier in te zetten voor anderen, waarbij als dat nodig mocht zijn ook geprobeerd moet worden een poot binnen de gemeentepolitiek te krijgen.

Gemaakte afspraken

  • Volgende inloopavond op donderdag 20-01-2005 in café 't Zwanemeer te Gieten (Pieter en Anneke hebben hierover contact);
  • Anneke nodigt Stichting Arme Kant Aa en Hunze uit;
  • Verslag van deze bijeenkomst wordt geplaatst op de website Aa en Hunze van de SP;
  • Als er op 20-01-2005 meer dan 18 mensen komen, wordt Ko lid.

Sluiting

Jan bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun komst en wenst iedereen wel thuis.

U bent hier